Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Wpis na następny semestr następuje na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po zakończeniu sesji poprawkowej. Protokoły wypełnia, zatwierdza i przesyła do Dziekanatu wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.

 W przypadku braku zaliczenia przedmiotu bądź przedmiotów student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:

  • 10 punktów ECTS dla studentów I roku.
  • 12 punktów ECTS dla studentów kolejnych lat (§ 22 ust. 1 Regulaminu studiów SGGW)

Student może ubiegać się o odpłatne powtarzanie przedmiotu lub odpłatne powtarzanie semestru. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Dziekanacie w terminie 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej, Wniosek do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału (§22 Regulaminu studiów SGGW)

 W przypadku stwierdzenia przez Dziekanat (na podstawie protokołów elektronicznych) braku zaliczenia choćby jednego przedmiotu oraz braku konkretnie określonego wniosku studenta, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Dziekan może, wyjątkowo, wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu poza sesją, w okresie 2 tygodni od jej zakończenia, wyłącznie na wniosek studenta oraz po zasięgnięciu opinii odpowiedzialnej za przedmiot, w przypadku ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych mających miejsce w trakcie (nie przed czy po) sesji poprawkowej. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej (§20 ust.8 Regulaminu studiów SGGW).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -