photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


prof. dr hab. Stanisław Pabis

środa 3.03.2010

Pabis Stanisław jest profesorem zw. nauk technicznych (1983), doktorem hab. nauk rolniczych (1966), doktorem honoris causa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (3.06.1993). Specjalnościami naukowymi profesora są: inżynieria rolnicza, suszarnictwo płodów rolnych, inżynieria systemów oraz metodologia nauk empirycznych.

prof. dr hab. Stanisław Pabis

prof. dr hab. Stanisław Pabis

Profesor Stanisław Pabis urodził się 23 kwietnia 1925 roku w Krośnie. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w 1952 r. W swojej karierze zawodowej był związany z trzema głównymi jednostkami:

  • w latach 1952-1980 pracował w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, w Oddziale IBMER w Kłudzienku (1954-1970) był organizatorem i kierownikiem Zakładu Suszarnictwa Płodów Rolnych, następnie, w latach 1971-1980, był organizatorem i kierownikiem Zakładu Cybernetyki IBMER Warszawie.
  • drugim miejscem zatrudnienia profesora, w latach 1977-1995, była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był zastępcą Dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW (1977-1981), Dziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w SGGW (1981-1987), organizatorem i kierownikiem Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych w SGGW (1980-1995).
  • Profesor pracował także na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie, na ½ etatu, w latach 1981-1995.

W okresie swej pracy zawodowej przebywał na stypendiach naukowych, z których najważniejszymi są: stypendium Fundacji Rockefellera w Michigan State University w roku 1960 i w Univerity of California, w latach 1960-1961, stypendium Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada w University of Manitoba, w Kanadzie, w latach 1990-1991. Odbył wiele staży naukowych w znanych ośrodkach w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Od 1995 roku, po ukończeniu 70 lat i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Profesor Pabis przeszedł na emeryturę. Fakt ten nie oznaczał jednak zakończenia aktywności naukowej profesora, skupionej głównie na działalności publikacyjnej, i dydaktycznej, czego efektem było otrzymanie w 2004 r. stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – program NESTOR.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne związane były z głównymi zainteresowaniami profesora, to jest z: rozwijaniem teorii konwekcyjnego suszenia płodów rolnych, z matematycznym modelowaniem systemów i procesów rolnictwa oraz z metodologią nauk empirycznych:

  • Profesor S. Pabis jest autorem współautorem 235 publikacji w czasopismach naukowych, z czego połowę stanowią prace indywidualne, autorem pięciu i współautorem czterech książek naukowych.
  • Wymiernym efektem działalności naukowo-dydaktycznej było promotorstwo w ww. specjalnościach 23 zakończonych rozpraw doktorskich, recenzowanie 44 rozpraw doktorskich, 45 rozpraw habilitacyjnych, oraz opiniowanie 26 wniosków o nadanie tytułu profesora.
  • Profesor był pomysłodawcą organizowania Szkół Naukowych w środowisku inżynierii rolniczej, i w konsekwencji był twórcą, organizatorem i wieloletnim kierownikiem 25-ciu Letnich Szkół Inżynierii Systemów Rolnictwa i 20-tu Letnich Szkół Metodologii Nauk Empirycznych.

Profesor Stanisław Pabis jest (lub był) członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, pełnił też w nich odpowiedzialne funkcje, są to m.in.: Komitet Techniki Rolniczej PAN (od 1959), Polskie Towarzystwo Cybernetyczne i Rada Głównej PTC, Komitet Naukoznawstwa PAN, Komitet Budowy Maszyn PAN, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, redaktor wydawnictw naukowych związanych z inżynierią rolniczą, członek Commision Internationale du Genie Rural, członek International Federation of Information Processing.

Za swoją działalność naukową otrzymał wyróżnienia wieloma nagrodami, m.in. Mistrz Techniki, nagroda zespołowa, 1962; Nagroda Komitetu Nauki i Techniki, zespołowa, 1968; Nagroda im. M. Oczapowskiego, V Wydz. PAN, 1983; Medal im. M. Oczapowskiego V Wydz. PAN, 1997; Nagroda im. M. Oczapowskiego, V Wydz. PAN, powtórnie, 1999.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990).

Oprócz czynnej działalności naukowej zainteresowania profesora rozciągają się na studiowanie literatury z zakresu fizyki współczesnej, metodologii nauk i matematyki a także na uprawianie fotografii i praca na działce. Zainteresowania sportowe profesora to pływanie, wcześniej – narciarstwo i taternictwo.

Ważniejsze książki:

Pabis S.: Metodologia nauk empirycznych – 15 wykładów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009; Pabis S.: Metodologia nauk empirycznych – 12 wykładów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007; Jaros M., S. Pabis: Inżynieria systemów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006; Pabis, S.: Konwekcyjne suszenie warzyw (red.), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 1999; Pabis S., D.S. Jayas, S. Cenkowski: Grain Drying – Theory and Practice, John Wiley and Sons, New York 1998; Pabis, S.: Metodologia i metody nauk empirycznych. PWN, Warszawa 1985; Pabis, S.: Teoria konwekcyjnego suszenia płodów rolnych. PWRiL, Warszawa 1982; Pabis, S.: Suszenie płodów rolnych. PWRiL, Warszawa 1965.

Ważniejsze publikacje naukowe:

Jaros, M., S.Pabis: Theoretical models for fluid bed drying of cut vegetables. Biosysytems Engineering (2006)93(1), 45-55. Pabis, S., M. Jaros: The first period of convection drying of vegetables and effect of shape dependent shrinkage. Biosystems Engineering (2002)81(2), 201-211. Pabis S.: Theoretical models of vegetable drying by convection, Transp Porous Med (2007) 66: 77-87. Pabis S.: Matematyczny teoretyczny model fluidyzacyjnego suszenia krajanki warzyw w pierwszym okresie suszenia. Inż. Roln. (2002)7a(40) s. 5-14. Pabis S.: The initial stage of convection drying of vegetables and mushrooms and the effect of shrinkage. Journal of Agricultural Research (1999) 72, 187-195. Pabis, S.: Koncepcja teorii konwekcyjnego suszenia warzyw, s. 9-32, w: Red. S. Pabis: Konwekcyjne suszenie warzyw – teoria i praktyka. PTiR, Kraków 1999. Pabis, S.: Matematyczne modelowanie procesu wzrostu zwierząt. RNR, 73-C-4, s. 95-111, 1978. Pabis, S.: Grain drying in thin layers. Sillsoe, England 1967. Pabis, S.: Der Einfluss der Trocknungsgasmenge bei der Trocknung von Maiskolben. Archiv für Landtechnik, Band 3. Akademie-Verlag, Berlin 1962. Henderson, S.M., S. Pabis. Grain drying theory I. Temperature effect on drying coefficient. J. agric. Engng. Res. 1961, 6(3) 169-174. Pabis, S., S.M. Henderson. Grain drying theory II. A critical analysis of the drying curve for shelled maize. J. agric. Engng. Res. 1961, 6(4) 272-277. Pabis, S., S.M. Henderson. Grain drying theory III. The air/grain temperature relationship. J. agric. Engng. Res. 1962, 7(1) 21-26. Henderson, S.M., S. Pabis. Grain drying theory IV. The effect on airflow rate on the drying index. J. agric. Engng. Res. 1962, 7(2) 85-89. Pabis, S., C.W.Hall. Temperature distribution and moisture movement while drying an ear of corn. Trans. ASAE, 1962, 5(2) 168-171.


Copyright © 2009 - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

*Zaloguj się*
- kontakt z administratorem -