photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nabór na studia wymienne Erasmus w roku akademickim 2013/2014

piątek 7.12.2012

Nabór na studia wymienne trwa w dniach 5 grudnia 2012 – 18 stycznia 2013 i jest planowany na cały rok akademicki 2013/2014 (semestr zimowy, letni, cały rok). Student jest zobowiązany w trakcie trwania naboru do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia Koordynatorowi Wydziałowemu swojego wyboru konkretnej uczelni.

Dodatkowo student powinien powiadomić czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić Koordynatorowi Wydziałowemu uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM.

Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu elektronicznym, który obowiązkowo przesyła do Koordynatora Wydziałowego, z którego umowy korzysta.

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) planowany jest na 9 lutego 2013 (sobota). Termin ten jest jedynym i niezmienialnym. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie.

Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem. Aby ułatwić kontakt ze studentem dane kontaktowe studenta (telefon i adres e-mail) zostaną wysłane do Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Do 22 stycznia (nieprzekraczalny termin) proszę o dostarczenie do Koordynatora Wydziałowego wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji wydrukowanej (podpisanej) i elektronicznej, a także zestawienia średniej ocen od początku studiów.

Szczegółowe informacje na temat studiów wymiennych Erasmus można uzyskać u koordynatora wydziałowego WIP i w Biurze Współpracy Międzynarodowej u Pani Marty Tymińskiej marta_tyminska@sggw.pl

Listę miejsc na studia wymienne Erasmus przypisanych Wydziałowi Inżynierii Produkcji SGGW, formularz zgłoszeniowy i zasady naboru na studia wymienne podano w załącznikach.

dr hab. Marek Gaworski, prof. SGGW
Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej i Wymiany Erasmus WIP SGGW
bud. 17, p. 8 tel. (22) 593 45 83
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl


Copyright © 2009 - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

*Zaloguj się*
- kontakt z administratorem -