Ogłoszenia dla studentów

Opłaty za akademik

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 41 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie procedury
tworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Informatyczne przekazuje Pismo
okólne nr 3/2020 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia studentów SGGW z opłat za
zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzebywania w domach
studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do dnia wznowienia
zajęć dydaktycznych w Uczelni.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -