Ogłoszenia dla studentów

Zdalnie czy stacjonarnie?

W jakim trybie prowadzone będą zajęcia?

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS-Co V-2 nauczanie kontaktowe w nadchodzącym roku akademickim zostanie częściowo zastąpione nauczaniem na odległość.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Produkcji będą się odbywać według ustalonego planu zajęć, który udostępniony będzie w najbliższym czasie. Wszystkie wykłady w bieżącym semestrze realizowane będą w formie zdalnej (on-line). Ćwiczenia dla studentów 1 i 7 semestru studiów I stopnia realizowane będą w siedzibie SGGW. Ćwiczenia dla studentów pozostałych semestrów realizowane będą zdalnie.

Szczegółowe zasady realizacji zajęć zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów na początku semestru. Zostaniecie Państwo również poinformowani o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas realizacji tych zajęć.

Prosimy o stałe śledzenie informacji zamieszczanych na stronie Wydziału, Facebook oraz na stronie Uczelni.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -