Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP 

Pytania ogólne

 1. Scharakteryzować strukturę i metody opracowywania Głównego Harmonogramu Produkcji oraz umiejscowienie GHP w strukturze planów przedsiębiorstwa.
 2. Scharakteryzować metodę programowania sieciowego, rodzaje sieci wykorzystywanych w programowaniu sieciowym.
 3. Omówić metody projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych i podać przykład zastosowania w sektorze pozyskania i przetwórstwa surowców biologicznych.
 4. Podać zasady określania śladu wodnego na dowolnym przykładzie produktu spożywczego.
 5. Podać zasady określania śladu węglowego na dowolnym przykładzie produktu spożywczego.
 6. Wyjaśnić istotę ekoefektywności inwestycji proekologicznej i przedstawić przykład obliczania tego wskaźnika.
 7. Wyjaśnić na czym polega ocena cyklu życia produktu i przedstawić przykłady tej oceny.
 8. Wyjaśnić istotę biogospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarki żywnościowej.
 9. Podać zasady i praktyczną potrzebę ekoprojektowania.
 10. Charakterystyka drążenia danych (Data Mining).
 11. Co to są generatory liczb losowych, rodzaje, przykłady.
 12. Na czym polega paradoks Simpsona i jak wpływa na jakość modeli regresji?
 13. Znaczenie norm w przemyśle i handlu.
 14. Jakie czynności należy wykonać w celu nadania znaku „CE”?
 15. Co obejmują badania bezpieczeństwa dostępu do stanowiska roboczego maszyny?
 16. Omówić typy norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
 17. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny.
 18. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo.
 19. Omówić wpływ produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.
 20. Czym jest zarządzanie strategiczne i jaką rolę pełni strategia?
 21. Etapy zarządzania strategicznego.
 22. Istota analizy SWOT i jej zastosowanie.
 23. Sposoby oceny wartości sektora.
 24. Budowa elastycznego systemu produkcyjnego.
 25. Kryteria wyboru zautomatyzowanych elastycznych środków wytwórczych
 26. Omówić metodykę projektowania elastycznych systemów produkcyjnych.
 27. Co to jest model systemu, wykorzystanie modeli.
 28. Omów metodę modelowania systemowego.
 29. Redukcjonizm w poznawaniu systemów.
 30. Analiza makro-otoczenia i otoczenia konkurencyjnego.

 

Systemy informatyczne w produkcji

 1. Jaka jest różnica między obrazem analogowym i cyfrowym?
 2. Co to jest zdolność rozdzielcza układu optycznego i jakie jest kryterium jej określania?
 3. Scharakteryzuj trzy główne typy przekształceń obrazu cyfrowego i podaj przykłady tych przekształceń.
 4. Co to jest proces losowy, wymień metody służące do analizy procesów losowych.
 5. Co to jest symulacja, podać jej rodzaje.
 6. Omów metody Monte Carlo.
 7. Jakie zadania realizuje sterownik PLC?
 8. Jakimi językami programuje się sterowniki PLC?
 9. Wymień rodzaje modułów wykorzystywanych w sterownikach PLC.
 10. Jakie parametry techniczne różnicują jednostki centralne CPU sterowników PLC?
 11. Wymień podstawowe kryteria wyboru systemu HMI.
 12. Wymień podstawowe funkcjonalności systemu SCADA
 13. Omówić modele parametryczne i nieparametryczne.
 14. Wymienić metody estymacji.
 15. Omów strukturę przemysłowego systemu sterowania produkcją.
 16. Co to są sieci Kohonena.
 17. Na czym polega centralna procedura aglomeracyjna w analizie skupień i co jest jej reprezentacją graficzną?
 18. Podaj sposoby pozyskiwania informacji o przebiegu projektowanego procesu technologicznego.
 19. W jakim celu wykonuje się symulacje procesów technologicznych?
 20. Podaj przykłady wykorzystania symulacji w projektowaniu.

 

Zrównoważone systemy produkcyjne

 1. W jaki sposób w napędach hydraulicznych można regulować prędkość elementów wykonawczych maszyn.
 2. Przedstawić definicję sprzęgła i scharakteryzować elementy składowe wybranego.
 3. Wymienić czynniki wpływające na opór wewnętrzny ruchu pojazdów gąsienicowych.
 4. Definicja Ekosystemu.
 5. Kategorie usług ekosystemowych oraz przykłady dla tych kategorii.
 6. Czym jest agroekosystem, czym zajmuje się agroekologia?
 7. Cechy charakterystyczne produkcji roślinnej jako działalności gospodarczej.
 8. Priorytety modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej w kraju.
 9. Scharakteryzować na wybranym przykładzie kluczowe elementy infrastruktury terenowych biosystemów produkcyjnych.
 10. Omów zasadę działania i rodzaje błędów jakie eliminują systemy różnicowe DGPS
 11. W jaki sposób wyznaczany jest znormalizowany wskaźnik roślinności NVDI.
 12. Czym jest ocena cyklu życia – Life Cycle Assessment (LCA) i do czego jest wykorzystywana?
 13. Na co pozwala analiza przyczyn i skutków błędów FMEA?
 14. Wymień i omów metody termicznej i termochemicznej konwersji biomasy na energię użyteczną.
 15. Wymień i omów czynniki wpływające na trwałość aglomeratu z roślin na cele energetyczne.
 16. Rodzaje, właściwości oraz sposoby stosowania materiałów bazytowych w rolnictwie proekologicznym.
 17. Układanie pryzmy kompostowej w małym gospodarstwie ekologicznym.
 18. Wyposażenie i czynności pielęgnacyjne wybiegów dla drobiu w gospodarstwie ekologicznym.
 19. Proszę wyjaśnić, co to jest model O-R-S i czego on dotyczy?
 20. Jakie są kryteria ekologicznej oceny produktów, technologii i wyrobów wg Dyrektywy Unii Europejskiej?

 

Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego

 1. Aparatura do rozdzielania układów niejednorodnych ciecz /ciało stałe
 2. Aparatura do formowania i  nadawania kształtu produktom spożywczym
 3. Aparatura stosowana do zwiększania stężenia roztworów w przemyśle spożywczym.
 4. Cele i zastosowania liczb kryterialnych w inżynierii procesowej.
 5. Omówić właściwości cieplne, dyfuzyjne i reologiczne produktów spożywczych.
 6. Omówić istotę i cele procesu  rektyfikacji w przemyśle spożywczym.
 7. Kierunki wykorzystania wody w zakładach sektora rolno-spożywczego.
 8. Dokonać podziału i krótkiej charakterystyki kotłów parowych ze względu na obieg wodno-parowy.
 9. Istota wskaźników jednostkowego zużycia energii.
 10. Omów proces wymiany ciepła i masy.
 11. Scharakteryzować przykład systemu zawierającego podstawowe procesy w technologii żywności.
 12. Jakie elementy wpływają na usprawnienie systemów produkcji w przemyśle rolno-spożywczym. Omów jeden z przykładowych.
 13. Omów strukturę przemysłowego systemu sterowania produkcją.
 14. Wymień podstawowe funkcjonalności systemu SCADA.
 15. Wymień podstawowe kryteria wyboru systemu HMI.
 16. Chemiczne i biologiczne metody utrwalania żywności.
 17. Charakterystyka i przeznaczenie opakowań.
 18. Wyjaśnij pojęcie Rzeczywistość Rozszerzona (Augumented Reality) – podaj dowolny przykład zastosowania tej technologii w przemyśle, rolnictwie lub innej branży. 
 19. Wyjaśnij pojęcie MES (Manufacturing Execution System) – System Realizacji Produkcji. Jakie funkcje pełnią systemy MES w produkcji przemysłowej? 
 20. Czym są znaczniki RFID (Radio-Frequency IDentyfication) i jakie może być ich zastosowanie? Podaj trzy przykłady z dowolnej branży.  

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -