Absolwent / Dla studentów / Oferty pracy / Ogłoszenia

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy – Oferta Pracy

Instytut Ogrodnictwa – PIB poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Agroinżynierii.

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
MIASTO: Skierniewice
STANOWISKO: Asystent/Pracownik naukowy w Zakładzie Agroinżynierii
DYSCYPLINA NAUKOWA: dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
DATA OGŁOSZENIA: 30.04.2021r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05 2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki rolnicze, inżynieria rolnicza, technika ogrodnicza

Do obowiązków Kandydata będzie należało:
1. uczestniczenie w doświadczeniach polowych i prowadzenie prac eksperymentalnych z zakresu zmechanizowanych technologii dla produkcji ogrodniczej,
2. udział w opracowywaniu koncepcji maszyn i narzędzi ogrodniczych,
3. udział w pracach warsztatowych i montażowych,
4. przygotowanie i zestawianie wyników doświadczeń wraz z ich analizą statystyczną, opracowywanie sprawozdań oraz publikacji naukowych z prowadzonych prac badawczych.

Kandydat powinien posiadać:
1. Wykształcenie wyższe rolnicze lub techniczne oraz kwalifikacje i umiejętności pozwalające na realizację celów badawczych w Zakładzie Agroinżynierii IO,
2. Znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
3. Dodatkowym atutem będzie umiejętność posługiwania się grafiką inżynierską,
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Wymagana znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej dotyczącej nauk rolniczych.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
– podanie o przyjęcie,
– odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra,
– życiorys,
– oświadczenie o niekaralności,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– inne dokumenty potwierdzające kwalifikację kandydata,
– oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ogrodnictwa będzie pierwszym miejscem zatrudnienia kandydata.

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 31.05.2021 r. osobiście lub listem poleconym w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

Asystent-ZA_IO_Skierniewice_30.04.2021

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -