Kierunki kształcenia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym uruchomionym w roku akademickim 1999/2000. Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nabywają wiedzę z nauk technicznych, rolniczych, leśnych i ekonomicznych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej i leśnej.

Duża część zajęć jest realizowana w nowych budynkach w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych. Do dyspozycji studentów oddane są liczne laboratoria specjalistyczne w tym także komputerowe. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego istnieje rozbudowana sieć komputerowa, która umożliwia studentom dostęp do Internetu, który jest obfitym źródłem wiedzy naukowej.

Przedmioty kwalifikacyjne do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia.

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.sggw.pl/rekrutacja.

Standard kształcenia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Standard kształcenia dla kierunku ZIP (151.5 KiB, 1934 downloads)

Kierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania przebiegiem produkcji; przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu przetwórczego.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę:

  • we własnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym,
  • biurach doradczych,
  • jednostkach administracji lokalnej,
  • instytutach badawczych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące produkcję rolną, leśną i przetwórstwo żywności. Ma szczegółową wiedzę związaną z niektórymi obszarami zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Wykazuje się podstawową wiedzą o trendach rozwojowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z produkcja rolną, leśną oraz przetwórstwem żywności. Posiada podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomiki produkcji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie też korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną, użyteczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności. Wykazuje się ogólną wiedzą na temat surowców roślinnych i zwierzęcych (rolniczych i leśnych). Posiada wiedzę ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji rolnej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje podstawową wiedzą na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji. Wykazuje się znajomością niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej w sektorze rolnym, leśnym i przetwórstwa żywności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji, a także wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie. Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej leśnej oraz przetwórstwa żywności. Posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej i leśnej oraz przetwórstwa żywności w języku polskim i obcym. Ma umiejętność samokształcenia się. Jego umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny są zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski, dostrzega ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Jest w stanie dokonać również krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług itp., zwłaszcza w powiązaniu ze studiowaną dyscypliną inżynierską oraz ocenić je. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Ocenia przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej oraz wybiera i stosuje właściwą metodę i narzędzia. Zgodnie z zadaną specyfikacją projektuje oraz realizuje proste urządzenie, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej, leśnej i przetwórstwa żywności. Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych. Wykazuje znajomość zastosowań typowych technik i ich optymalizacji w zakresie realizowanego kierunku studiów. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski. Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej. Zgodnie z zadaną specyfikacją, używając właściwych metod, technik i narzędzi projektuje proste urządzenia, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej, a następnie wdraża ten projekt, w całości lub w części oraz weryfikuje poprawność jego realizacji i określa stopień spełnienia innych wymagań projektowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące produkcję rolną, leśną i przetwórstwo żywności. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z niektórymi obszarami zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Wykazuje się podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową o trendach rozwojowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Znane są mu podstawy cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwem żywności. Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie też korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do kierunku studiów. Wykazuje się pogłębioną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich z zakresu inżynierii rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Biegle porozumiewa się w środowisku zawodowym oraz innych przy użyciu różnych technik, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Określa kierunki dalszego uczenia się i realizuje proces samokształcenia. Posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integruje wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz stosuje podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Jest w stanie ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne. Ocenia przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, dostrzegając także ich ograniczenia. Stosując koncepcyjnie nowe metody rozwiązuje złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe. Zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne projektuje złożone urządzenie, obiekty, systemy lub procesy związane ze studiowaną dyscypliną inżynierską oraz realizuje te projekty, przynajmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, a jeśli trzeba – przystosowując do tego celu istniejące narzędzia lub opracowując nowe. Wykazuje umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka w zakresie inżynierii rolniczej, leśnej i przetwórstwa żywności. Posiada rozbudowaną umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących tematyki zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa żywności lub z obszaru będącego na pograniczu tych dyscyplin. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe oraz uwarunkowania społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, prawne i inne. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług itp., zwłaszcza w powiązaniu z reprezentowaną dyscypliną inżynierską oraz ocenić je. Ocenia przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej oraz wybiera i stosuje właściwe metody i narzędzia. Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -