Kierunki kształcenia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym uruchomionym w roku akademickim 1999/2000. Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nabywają wiedzę z nauk technicznych, rolniczych, leśnych i ekonomicznych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej i leśnej.

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji wynikają bezpośrednio z przyjętej do 2020r. strategii Uczelni i celów strategicznych a także z prowadzonej w SGGW polityki w zakresie jakości kształcenia. Według przyjętej strategii rozwoju wyodrębnia się pięć obszarów strategicznych: doskonalenie kształcenia, doskonalenie badań naukowych, współpraca i umiędzynarodowienie, rozwijanie transferu wiedzy do gospodarki oraz finanse i administracja. Są one determinantami w zakresie opracowanej koncepcji kształcenia wyrażonej w programie studiów na kierunku zarządzenie i inżynieria produkcji obejmującym interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter interdyscyplinarny, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Program studiów obejmuje głównie zagadnienia techniczno-inżynieryjne, jak też w mniejszym stopniu ekonomiczne. Głównym założeniem tego kierunku jest realizacja programu studiów tak, aby w możliwie największym stopniu kwalifikacje absolwentów odpowiadały aktualnym wymaganiom gospodarki, a w szczególności w sektorach uznanych za tradycyjne w odniesieniu do obszarów badawczych prowadzonych w SGGW w Warszawie. Kształcenie nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków techniczno-ekonomicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty. Kierunek ten jest dostosowany z jednej strony do doświadczenia i wykształcenia nauczycieli akademickich oraz posiadanej bazy naukowo-badawczej a z drugiej do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.

Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia uzyskanie zarówno interdyscyplinarnej wiedzy adekwatnej dla tego kierunku, a także tworzy warunki do organizacji uczenia się poprzez realizację projektów wykonywanych indywidualnie i grupowo oraz kształtuje umiejętność samodzielnego uczenia się.

Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia studentom studiów I stopnia opanowanie między innymi:

 • wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy produkcyjne,
 • szczegółowej wiedzy w zakresie wybranych obszarów inżynierii,
 • wiedzy o kierunkach rozwoju urządzeń technicznych, technologii i metodach zarządzania produkcją,
 • wiedzy o budowie i projektowaniu maszyn roboczych (w tym podstawowych podzespołów funkcjonalnych),
 • szczegółowej wiedzy w zakresie wybranych obszarów organizacji i zarządzania produkcją.

Koncepcja programu studiów zakłada również zdobycie:

 • umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej,
 • umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

Program studiów ma strukturę modułowa. Po czwartym semestrze studenci mogą wybrać, stosownie do ich zainteresowań, jeden z trzech modułów kształcenia. Każdy z modułów obejmuje 240 godzin zajęć. Istotą takiej konstrukcji programu studiów jest możliwość wprowadzania szybkich zmian wymuszanych dynamicznym otoczeniem bez konieczności korekty planu zasadniczego.

Przedmioty kwalifikacyjne do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia.

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.sggw.pl/rekrutacja.

Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia studentom studiów II stopnia opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, interpretacji uzyskanych wyników i wyciągania wniosków,
 • wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych,
 • zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne – projektowania złożonych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, związanych ze studiowaną dyscypliną inżynierską, oraz realizacji tych projektów – przynajmniej w części – z wykorzystaniem właściwych metod, technik i narzędzi, jeśli trzeba – przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia.

 

Program studiów II. stopnia ma strukturę modułową. Podczas rekrutacji kandydaci mogą wybrać, stosownie do swoich zainteresowań, jeden z czterech modułów. Każdy z modułów obejmuje 390 godzin zajęć. Istotą takiej konstrukcji programu studiów jest możliwość wprowadzania szybkich zmian wymuszanych dynamicznym otoczeniem bez konieczności korekty planu zasadniczego.

 

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Plan studiów:

Plan studiów ZIP I st.

 

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będą mieli przygotowanie do pracy w sferze działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wsparcia produkcji takich jak: planowanie, logistyka, zapewnienia jakości, nadzoru technologicznego a także utrzymania ruchu. Uzyskane kompetencje pozwolą również na swobodne działanie w sferze projektowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem wiedzy o nowoczesnych technologiach produkcyjnych oraz efektywnie zarządzać ich przebiegiem. Potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być sektory uznane za tradycyjne w odniesieniu do obszarów badawczych prowadzonych w SGGW w Warszawie.

Istotnym elementem procesu kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest zapewnienie umiejętności adaptacji do szybko zmieniających się warunków i wymagań otoczenia zewnętrznego i środowiska zawodowego. Połączenie umiejętności inżynierskich i menedżerskich daje duże możliwości zatrudnienia i awansu w późniejszej pracy w różnych obszarach gospodarki, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają wiedzę i umiejętności menadżerskie w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wykazują się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Znają i potrafią używać technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje absolwenta I stopnia studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji obejmują:

 • wiedzę merytoryczną z zakresu: odpowiedniej dyscypliny inżynierskiej, podstaw wiedzy ekonomicznej i menadżerskiej;
 • umiejętności z danej dziedziny inżynierskiej, w szczególności projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych stosowanych w nowoczesnej gospodarce rolnej, leśnej, w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności oraz energetyce lokalnej;
 • umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w tym kosztami, finansami i kapitałem oraz inwestycjami rzeczowymi;
 • umiejętności z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • umiejętności organizowania pracy oraz procesów technologicznych w firmach świadczących usługi w szeroko pojętym sektorze rolno – spożywczym oraz świadczącym usługi dla leśnictwa;
 • absolwent umie dobrać maszyny i urządzenia do procesu produkcyjnego, opracować nowe urządzenie techniczne oraz proces technologiczny, umie ocenić efektywność ekonomiczną danego sposobu produkcji;
 • przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Ze względu na ogólnoakademicki profil kształcenia, absolwenci po uzyskaniu dyplomu inżyniera są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub kierunkach pokrewnych.

Absolwenci studiów II stopnia, niezależnie od wybranego modułu kształcenia, uzyskują kierunkową wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi, projektowania systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania i wspomagania decyzji, transferu i zarządzania technologią oraz zarządzania projektami i innowacjami produktowymi, procesowymi i organizacyjnymi.

Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia studentom studiów II stopnia opanowanie między innymi:

 • wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy produkcyjne.
 • wiedzy dotyczącej zarządzania.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają wiedzę i umiejętności menadżerskie w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Absolwent II stopnia studiów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • posiada umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych związanych z konstrukcją oraz eksploatacją maszyn wykorzystywanych w sektorze rolno spożywczym oraz leśnym, a także z zakresu produkcji i wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii;
 • jest przygotowany do pracy w zakresie kierowania procesami wytwarzania w rolnictwie i leśnictwie oraz świadczenia usług dla tych sektorów gospodarki zarówno jako pracownik większej organizacji, jak i osoba prowadząca własną działalność gospodarczą;
 • posiada wiedzę merytoryczną z zakresu: odpowiedniej dziedziny inżynierskiej, podstaw wiedzy ekonomicznej i menadżerskiej, która jest rozszerzona w stosunku do studiów pierwszego stopnia, co umożliwia podejmowanie przez niego samodzielnej działalności w zakresie kierowania i organizowania procesów technologiczno-produkcyjnych wytwarzania urządzeń technicznych, ich eksploatacji oraz diagnostyki i napraw;
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie tworzenia i wykorzystania systemów informatycznych do zarządzania i inżynierii produkcji.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia na studiach doktoranckich.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -