Kierunki kształcenia

Technologie Energii Odnawialnej

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiony został makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Zagrożenia klimatyczne wynikające z rosnących w skali światowej emisji dwutlenku węgla, przekonały Komisję Europejską do opracowania projektu dyrektywy tzw. „3×20”, która zakłada do roku 2020 następujące cele

  • zmniejszenie emisji CO2 o 20%
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%
  • zwiększenie udziału w całkowitym rynku energetycznym energii produkowanej ze źródeł odnawialnych o 20%
  • zwiększenie udziału biopaliw do 10% rynku paliwowego

Realizacja tej dyrektywy będzie wymagała intensyfikacji wdrożeń instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Pojawia się więc potrzeba przygotowania kadry inżynierskiej specjalizującej się w tych zagadnieniach. Dotychczasowe kierunki kształcenia (m.in. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska) prowadzone na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki UE w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. I choć na wymienionych kierunkach realizowane są czasami przedmioty dotyczące odnawialnych źródeł energii, to poruszane tam zagadnienia traktowane są fragmentarycznie. Żaden z kierunków nie przewiduje kształcenia kompleksowego, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń.

Celem nowego makrokierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.

Kwalifikacja

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z jednego z trzech przedmiotów matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Technika Rolnicza i Leśna.

Standard kształcenia dla kierunku Technologie Energii Odnawialnej

Standard kształcenia dla kierunku TEO (151.8 KiB, 4752 downloads)

Technologie Energii Odnawialnej to kierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia związane z energetyką i inżynierią środowiska. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku i gospodarki dotyczące konieczności rozwoju w Polsce enrgetyki wykorzystującej niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii. Celem utworzenia tego kierunku była potrzeba przygotowania kadr mogących włączyć się we wdrażanie energetyki ze źródeł odnawialnych.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi;
  • zakresie wykonywania audytów energetycznych (posiada odpowiednie uprawnienia).

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologie Energii Odnawialnej ma podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi w zakresie potrzebnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii. Dysponuje wiedzą o zjawiskach zachodzących w skorupie ziemskiej, wie, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne skał, gruntów i gleby. Ma wiedzę z mechaniki i termodynamiki oraz wybranych działów nauki o materiałach i wyrobach w zakresie potrzebnym do rozumienia zasad działania oraz kształtowania konstrukcji i urządzeń. Zna podstawy obiegu ciepła, wody i powietrza w środowisku przyrodniczym oraz ma wiedzę o zjawiskach atmosferycznych istotnych w pozyskiwaniu środowiskowych zasobów energii. Wykazuje podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i wykorzystania danych oraz analiz hydrologicznych, geologicznych, geotechnicznych i klimatycznych niezbędnych w inwestycjach energetycznych. Znana jest mu rola środowiska naturalnego w życiu społeczeństwa, ma świadomość zagrożeń i wie, jakie są metody ich ograniczania. Posiada wiedzę o zasobach i strukturze paliw kopalnych i odnawialnych źródłach energii w Polsce. Wie, jaka jest rola gospodarcza i społeczna wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Dysponuje wiedzą o podstawach budowy maszyn i urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Zna metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych materiałów konstrukcyjnych oraz surowców i produktów rolnictwa, leśnictwa i metabolizmu społecznego. Znane są mu metody i aparatura do badania podstawowych wielkości charakteryzujących zjawiska hydrologiczne, geologiczne, geotechniczne i klimatyczne. Wykazuje się podstawową wiedzą o budowie i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych. Posiada wiedzę na temat zasad projektowania inżynierskiego oraz programowania komputerowego wspomagającego projektowanie infrastruktury energetycznej obiektów budowlanych. Dysponuje podstawową wiedzą na temat rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uwarunkowań produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz systemów i technologii produkcji rolniczej i ich wpływu na środowisko. Zna technologie produkcji biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i leśnego oraz technologie utylizacji produktów metabolizmu społecznego i ich energetycznego zagospodarowania. Znane mu są podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego w instalacjach odnawialnych źródeł energii oraz zna metody i aparaturę do ich badania. Wykazuje się znajomością podstawowych metod statystycznych, narzędzi informatycznych i technik informacyjnych wykorzystywanych w procesach pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji instalacji. Posiada wiedzę na temat zasad racjonalnej gospodarki energetycznej, znane są mu także zagadnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz rozumie funkcje krajowego systemu energetycznego. Ma podstawową wiedzę o stosowaniu przepisów prawych, norm, świadectw jakości oraz wytycznych w projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych. Dysponuje wiedzą na temat zasad identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w czasie budowy i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z prawem autorskim i patentowym oraz prawem handlowym i rynkiem energii. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną na temat zasad i efektów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykonać pomiary charakterystycznych wielkości fizycznych, chemicznych i biologicznych surowców i produktów energetycznych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i odpadowego z przemysłu spożywczego oraz z metabolizmu społecznego. Umie wykonać pomiary wielkości fizycznych charakterystycznych dla materiałów konstrukcyjnych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy procesów energetycznych w maszynach i urządzeniach znajdujących zastosowanie w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Ocenia konstrukcje maszyn i urządzeń wykorzystywanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii w kategoriach efektywności energetycznej, stopnia nowoczesności oraz trwałości. Posiada umiejętności obserwacji zjawisk i procesów oraz potrafi w ramach eksperymentu wykonać pomiary charakterystycznych wielkości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych związanych z funkcjonowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Rozpoznaje gatunki roślin uprawianych na cele energetyczne i ocenia wartość energetyczną rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stosuje w tym względzie odpowiednie technologie uprawy oraz ocenia ich wpływ na środowisko. Analizuje procesy technologiczne pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii odnawialnych, proponując korekty albo rozwiązania alternatywne prowadzące do efektywnego ich wykorzystania. Identyfikuje obiekty budowlane pod względem ich potrzeb energetycznych i wskazuje racjonalne metody ich zaspokajania. Korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie inwestycji energetyki odnawialnej. Jest w stanie zaproponować podstawowe układy automatycznego sterowania i telemetryczne układy pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Potrafi obliczyć wskaźniki ekologiczne i ekonomiczne charakteryzujące inwestycje odnawialnych źródeł energii. Wie, jak określić lokalne zasoby energii odnawialnych i zaprojektować kierunki ich wykorzystania. Organizuje działalność gospodarczą w obszarze produkcji oraz dystrybucji paliw i energii, szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii energii odnawialnych. Samodzielnie opracowuje dane empiryczne i wyciąga wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. Ma opanowaną umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami energii odnawialnych. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się. Umie przygotować na podstawie analizy różnych źródeł opracowanie z zakresu technologii energii odnawialnych oraz potrafi je zaprezentować korzystając z różnych form komunikowania się w języku polskim i obcym na poziomie B2.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Technologie Energii Odnawialnej ma zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi oraz ekonometrii w zakresie potrzebnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii. Dysponuje wiedzą o zagrożeniach i zmianach w środowisku spowodowanych działalnością człowieka, zna podstawowe techniki i technologie stosowane w ochronie środowiska. Ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz interdyscyplinarny charakter działań na rzecz ochrony środowiska. Zna podstawy formalno-prawne, zasady oraz podstawowe metody i techniki oceny oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym oddziaływania inwestycji energetycznych. Wykazuje znajomość zasad i metod integrowania konwencjonalnych nośników i mediów energetycznych z technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat rozwoju energetyki w aspekcie zmian zachodzących w środowisku makroekonomicznym oraz zmian klimatycznych. Zna i rozumie specyfikę obszarów słabo zurbanizowanych jako producenta i konsumenta energii. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat prognozowania zapotrzebowania i organizacji zaopatrzenia w nośniki i media energetyczne dla obiektów budowlanych i na obszarach inwestycyjnych. Zna i rozumie pojęcie jakości mediów energetycznych i rozumie ich specyfikę jako towaru. Wykazuje się znajomością zasad i procedur prowadzenia inwestycji w obszarze energetyki lokalnej. Ma zaawansowaną wiedzę na temat kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie obszarów wiejskich w kontekście procesów zachodzących w środowisku globalnym.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi opisać zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, ocenić stan zasobów glebowych i wodnych oraz ocenić klimat i jakość powietrza atmosferycznego. Jest w stanie ocenić istniejące oraz zaplanować nowe systemy produkcji rolnej z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju i technologii energii odnawialnej. Projektuje w infrastrukturze energetycznej obiektu budowlanego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tworząc systemy hybrydowe. Planuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce energetycznej na szczeblu lokalnym, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przeprowadza wielowariantową i wielokryterialną analizę zasilania energetycznego obiektów budowlanych i kierunków rozwoju gospodarki energetycznej na terenie gminy i powiatu. Planuje, organizuje i samodzielnie przeprowadza kompleksowe badania na terenie gminy i powiatu na potrzeby lokalnego audytu energetycznego. Umie wdrażać procedury systemowego wsparcia realizacji inwestycji w obszarze technologii energii odnawialnej. Potrafi prognozować kierunki globalnego rozwoju energetyki wykorzystując informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym i na tej podstawie formułować wnioski, także w języku angielskim lub innym obcym. Biegle porozumiewa się w środowisku zawodowym oraz w innych stosując różne techniki, także w języku angielskim lub innym obcym. Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia. Ponadto absolwent ma świadomość konieczności zachowania różnorodności biologicznej, efektywnego i racjonalnego użytkowania zasobów oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych i użytkowanych rolniczo, rozumie globalne zagrożenia środowiskowe i potrafi postępować w stanach zagrożenia. Rozumie potrzebę upowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały informacje z dziedziny szeroko rozumianej energetyki.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -