Kierunki kształcenia

Technologie Energii Odnawialnej

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiony został makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Od wielu lat w europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Zagrożenia klimatyczne wynikające z rosnących w skali światowej emisji dwutlenku węgla, sprawiają że między innymi Komisja Europejska wprowadza przepisy mające na celu zmniejszenie tego typu zagrożeń.

Realizacja tych dyrektyw wymagała intensyfikacji wdrożeń instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Konieczna jest więc potrzeba przygotowania kadry inżynierskiej specjalizującej się w tych zagadnieniach. Dotychczasowe kierunki kształcenia (m.in. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska) prowadzone na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują w pełni absolwenta do realizacji polityki UE w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. I choć na wymienionych kierunkach realizowane są czasami przedmioty dotyczące odnawialnych źródeł energii, to poruszane tam zagadnienia traktowane są czasami fragmentarycznie. Żaden z kierunków nie przewiduje kształcenia kompleksowego, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń.

Celem kształcenia na kierunku technologie energii odnawialnej jest przygotowanie specjalistów dla ciągle rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.

Studia na kierunku Technologie Energii Odnawialnej mieszczą się w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i mają charakter interdyscyplinarny z wiodącą dyscypliną inżynieria mechaniczna oraz dyscyplinami komplementarnymi: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz inżynieria lądowa i transport.

Student dzięki gruntownej wiedzy z zakresu nauk technicznych z rozszerzeniem horyzontów o zagadnienia prawne i organizacyjne jest przygotowywany do projektowania urządzeń i instalacji oraz racjonalnego ich wdrażania w zakresie technologii energii odnawialnej. Po ukończeniu 7. semestralnych studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Kwalifikacja

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z jednego z trzech przedmiotów matematyka lub chemia lub fizyka.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie uznania zbieżności uzyskanych przez absolwentów studiów I. stopnia efektów uczenia się z uwzględnieniem średniej ocen.

Efekty uczenia się dla kierunku Technologie Energii Odnawialnej

 

Informacja o kwalifikacjach zawodowych. 
 
Absolwenci kierunku Technologie Energii Odnawialnej mają ułatwioną ścieżkę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych:

– w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (rejestrację osób uprawnionych do sporządzania świadectw prowadzi Ministerstwo Rozwoju),
– certyfikat instalatora OZE (certyfikację prowadzi Urząd Dozoru Technicznego).
 

Technologie Energii Odnawialnej to kierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia związane z energetyką i inżynierią środowiska. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku i gospodarki dotyczące konieczności rozwoju w Polsce energetyki wykorzystującej niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii.

 

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi;
  • zakresie wykonywania audytów energetycznych (posiada odpowiednie uprawnienia).
Informacja o kwalifikacjach zawodowych. 
 
Absolwenci kierunku Technologie Energii Odnawialnej mają ułatwioną ścieżkę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych:

  • w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (rejestrację osób uprawnionych do sporządzania świadectw prowadzi Ministerstwo Rozwoju),
  • certyfikat instalatora OZE (certyfikację prowadzi Urząd Dozoru Technicznego).

Wykształcenie absolwenta kierunku Technologie Energii Odnawialnej wychodzi naprzeciw trendom światowym i polityce Unii Europejskiej w obszarze sektora energetyki, której strategicznym celem jest ochrona klimatu poprzez radykalny wzrost roli odnawialnych źródeł energii. Absolwent pierwszego stopnia studiów bazując na gruntownej wiedzy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych rozszerzonej o zagadnienia przyrodnicze, ekonomiczne i organizacyjne dotyczące szeroko rozumianej energetyki, przygotowany jest do projektowania urządzeń i instalacji oraz rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energetyki odnawialnej. Absolwent ma kompetencje do prowadzenia produkcji, dystrybucji, montażu i eksploatacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Może samodzielnie sporządzać audyty energetyczne budynków. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia podejmowanie własnej działalności gospodarczej, jak też w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy w organach administracji samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z problematyką energetyczną.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej).

Absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku Technologie Energii Odnawialnej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia systemów energetycznych integrujących technologie tradycyjne z technologiami energii odnawialnej. Zna metody badania procesów w urządzeniach energetyki odnawialnej oraz metody analizy efektów eksploatacji. Jest przygotowany do modernizacji procesów i urządzeń. Potrafi bilansować lokalne zasoby energii, dobierać odpowiednie techniki i technologie ich pozyskiwania. Posiada umiejętność prognozowania zapotrzebowania na energię i programowania rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej w tym współdziałania lokalnych instalacji z systemem energetycznym. Zdolność do planowania i zarządzania energetyką na szczeblu lokalnym otwiera absolwentowi możliwość uczestniczenia w tworzeniu struktur autonomicznych obszarów energetycznych oraz klastrów energetycznych. Jest także zdolny do tworzenia i zarządzania firmą z sektora technologii energii odnawialnych.

Globalna perspektywa spojrzenia na gospodarkę energią wzmacnia szansę absolwenta na rozwój zawodowy w organach administracji centralnej. Absolwent dzięki znajomości kierunków i mechanizmów kształtowania się prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarze energetyki może także spełniać się zawodowo w strukturach międzynarodowych. Wykształcenie drugiego stopnia kierunku Technologie Energii Odnawialnej pozwala na podjęcie ścieżki rozwoju naukowego w postaci studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) z tego zakresu. 

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -