Kierunki kształcenia

Technika Rolnicza i Leśna

Kierunek studiów Technika Rolnicza i Leśna istnieje już od ponad 20 lat i ma charakter techniczno-przyrodniczy.  Program studiów, obok przedmiotów podstawowych obejmuje między innymi przedmioty kierunkowe.

Absolwenci mogą ubiegać się o dyplom inżyniera europejskiego (EUR ING), przyznawany przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), który bardzo ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. W celu uzyskania dyplomu inżyniera europejskiego należy udokumentować praktykę zawodową (zaliczane są także praktyki zagraniczne odbywane w trakcie studiów) i zdać egzamin z języka obcego uznany przez FEANI.

Przedmioty kwalifikacyjne do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia.

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajduje się  na stronie internetowej Uczelni www.sggw.pl/rekrutacja.

Standard kształcenia dla kierunku Technika Rolnicza i Leśna

Standard kształcenia dla kierunku TRiL (124.7 KiB, 838 downloads)

Kierunek ma charakter techniczny i skierowany jest przede wszystkim do absolwentów liceów i techników mechanicznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresy projektowania maszyn, projektowania procesów technologicznych oraz procesów ich diagnostyki i naprawy. Kierunek ten obejmuje także zagadnienia związane z energetyką odnawialną oraz wpływem nowoczesnej techniki i technologii stosowanej w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności na środowisko naturalne.

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę:

  • we własnych gospodarstwach rolnych;
  • zakładach świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej;
  • punktach naprawy i sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa żywności i innego technicznego;
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa żywności;
  • przedsiębiorstwach produkcji biomasy i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
  • organach administracji samorządowej;
  • zakładach projektowania maszyn.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów związanych z wykorzystaniem techniki rolniczej i leśnej oraz w przetwórstwie żywności. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach złożoności oraz o technicznych zagadnieniach inżynierskich, przydatną w technologiach produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i narzędzia rolnicze i leśne, służące kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody. Ma ogólną wiedzę na temat procesów termodynamicznych, stanowiących element rolniczych i leśnych procesów produkcyjnych. Wykazuje znajomość typowych technologii produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Znane mu są podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie i leśnictwie oraz w przetwórstwie żywności, z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów użytkowania. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z obsługą sprzętu technicznego w rolnictwie, leśnictwie oraz przetwórstwie żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień związanych z budową ciągników oraz pojazdów rolniczych i leśnych oraz urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności. Zna podstawowe zagadnienia związane z budową maszyn oraz narzędzi rolniczych i leśnych oraz stosowanych w przetwórstwie surowców rolniczych. Ma wiedzę o podstawowych zasadach konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności. Wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem inżynierskim i wykorzystaniem grafiki komputerowej. Znane mu są podstawy elektrotechniki i elektroniki w kontekście jej wykorzystania do obsługi technicznej bazy rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Posiada wiedzę na temat podstawowych zasady funkcjonowania gospodarki energetycznej w kontekście wykorzystania potencjału technicznej bazy rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu zasad identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w użytkowaniu sprzętu technicznego w rolnictwie i leśnictwie oraz przetwórstwie żywności. Zna ogólne zasady wykorzystania automatyki i sterowania, w tym sterowania z udziałem hydrauliki w systemie użytkowania sprzętu technicznego na potrzeby obsługi rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Ma podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, wymaganą w procesie projektowania konstrukcji sprzętu technicznego na potrzeby rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Wykazuje się podstawową wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną odnoszącą się do obszaru techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Nie jest mu obce funkcjonowanie organizmów gospodarczych, ich zarządzanie, nadzór, logistyka, kontrola i certyfikacja, z uwzględnieniem obszaru techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Znane są mu zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo rozpatrywane z punktu widzenia wykorzystania techniki rolniczej i leśnej. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących podczas wykorzystywania techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Zna polską i angielską terminologię w obszarze systemu gospodarki żywnościowej, techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych, związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie i leśnictwie oraz przetwórstwie żywności. Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z identyfikacją jakości materiałów oraz zmian zachodzących podczas ich przetwarzania. Ocenia istniejące operacje i procesy jednostkowe i proponuje rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwa użytkowania sprzętu technicznego oraz efektywności procesów technologicznych w rolnictwie, leśnictwie oraz przetwórstwie żywności. Wykorzystuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności z udziałem urządzeń technicznych. Samodzielnie interpretuje uzyskane dane empiryczne i wyciąga wnioski. Wyszukuje, interpretuje i ocenia przydatności danych związanych z technologią produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego, jak również związane z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie i leśnictwie oraz przetwórstwie żywności. Przeprowadza analizę ryzyka i korzyści oraz umie sformułować wytyczne do zarządzania jakością i bezpieczeństwem użytkowania środków technicznych w rolnictwie i leśnictwie. Potrafi przygotować udokumentowane źródłowo opracowania, dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego w rolnictwie i leśnictwie oraz przetwórstwie żywności. Posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania informacji służących doskonaleniu eksploatacji technicznej infrastruktury rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Określa i ocenia wartość wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących podnoszeniu efektywności pracy środków technicznych w produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych odnoszących się do techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianej techniki rolniczej i leśnej. Jest w stanie dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Ocenia i planuje zakres zadań związanych z recyklingiem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych, zagospodarowaniem ścieków i odpadów, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Opanował umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się, umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej. Komunikuje się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym w obszarze problemowym techniki rolniczej i leśnej oraz w przetwórstwie żywności, w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z wykorzystaniem techniki w produkcji rolnej leśnej oraz w przetwórstwie żywności. Dysponuje również ogólną wiedzą obejmującą kluczowe zagadnienia wyróżniające produkcję rolną, leśną i przetwórstwo żywności na tle potencjału produkcji surowców rolniczych i leśnych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z wybranymi obszarami zarządzania w odniesieniu do wykorzystania techniki w produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwie żywności. Charakteryzuje go podbudowana teoretycznie wiedza szczegółowa o trendach rozwojowych w obszarze techniki na potrzeby produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Wykazuje się ponadto podstawową wiedzą o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z wykorzystaniem techniki w produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwie żywności. Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, środowiskowych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej na zaawansowanym poziomie. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością w technice rolniczej i leśnej, także z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie również korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich z zakresu techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój, z uwzględnieniem technicznej infrastruktury wyposażenia sektora rolnego. Zna typowe technologie uwzględniające wykorzystanie techniki w zakresie produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji, a także wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie. Biegle porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie związanej z wykorzystaniem techniki rolniczej i leśnej. Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień z zakresu techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności lub w obszarze leżącym na pograniczu tych dyscyplin. Określa kierunki dalszego uczenia się i realizuje proces samokształcenia. Posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz realizacji zadań typowych dla działalności związanej z wykorzystaniem techniki rolniczej i leśnej. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski. Do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań z obszaru techniki rolniczej i leśnej integruje wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz stosuje podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Ocenia przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań, obejmujących technikę rolniczą i leśną. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne. Jest w stanie ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi. Stosując także koncepcyjnie nowe metody potrafi rozwiązywać złożone zadania charakterystyczne dla produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności, jak również zadania nietypowe. Zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne, projektuje złożone urządzenia, obiekty, systemy lub procesy związane z techniką rolniczą, leśną i przetwórstwem żywności oraz realizuje te projekty – przynajmniej w części – używając właściwych metod, technik i narzędzi, a jeśli trzeba – przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług itp., zwłaszcza w powiązaniu z reprezentowaną dyscypliną obejmującą technikę rolniczą i leśną oraz ocenić je.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -