Jakość kształcenia

Polityka jakości

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dąży konsekwentnie do podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Podstawą tego procesu jest analiza, weryfikacja, wdrażanie działań zapobiegawczych i korygujących na rzecz doskonalenia form i programów kształcenia oraz wzrostu kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej. Działania te obejmują także systemy pomocy mieszkaniowej, materialnej oraz w dostępie do źródeł informacji dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego deklaruje:

 • dbać o rozwój naukowy i doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • dążyć do podnoszenia poziomu i rozwoju profesjonalnego pracowników administracyjnych i technicznych,
 • zwiększać świadomość wszystkich pracowników Wydziału dotyczącą znaczenia jakości ich pracy,
 • zaspokajać na najwyższym poziomie oczekiwania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie usług edukacyjnych w tym także w zakresie warunków i organizacji procesu dydaktycznego,
 • reagować na zmiany oczekiwań studentów oraz rynku pracy,
 • prowadzić badania naukowe zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauki,
 • prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne na poziomie odpowiadającym obecnemu stanowi wiedzy,
 • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe z poszanowaniem własności intelektualnej zgodnie z zasadami etyki,
 • współpracować z zagranicznymi i krajowymi instytucjami naukowo–badawczymi,
 • tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • zapewniać jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału,
 • rozwijać infrastrukturę Wydziału, wyposażenie pracowni dydaktycznych, zwiększać dostęp do pomocy dydaktycznych i najnowszej literatury naukowej,
 • zwiększać wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym,
 • w sposób ciągły doskonalić system zarządzania jakością kształcenia.

Każdy pracownik Wydziału zobowiązany jest realizować niniejszą Politykę Jakości i dbać o dobry wizerunek Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Tomasz NUREK, prof. nadzw. SGGW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -