Jakość kształcenia

Misja Wydziału Inżynierii Produkcji

Misją Wydziału Inżynierii Produkcji jest, zgodnie z misją SGGW służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, a w sposób szczególny, zapewnienie warunków koniecznych do realizacji postulatu rozwijania gospodarki opartej na wiedzy, w sektorze rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa, energetyki – w szczególności energetyki odnawialnej.

Służy temu podejmowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk przyrodniczo-technicznych i prac badawczo-rozwojowych wspomagających produkcję w tych sektorach. Nowoczesność oferty kształcenia o profilu ogólno-akademickim, na trzech poziomach: inżynierskim, magisterskim i doktoranckim, na kilku kierunkach gwarantuje potencjał kadry naukowej, dorobek, oraz zaplecze badawcze Wydziału. Misją Wydziału jest kształcenie według najwyższych standardów, stymulujące mobilność studentów i absolwentów na krajowym oraz otwartym już, europejskim rynku pracy, czemu służy włączenie procesu kształcenia w krajowe ramy kwalifikacji.

Będąc jednym z wydziałów największej i najstarszej uczelni rolniczej w Polsce, nasze wysiłki w zakresie kształcenia ukierunkowujemy na procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym. Dążymy do tego aby nasz absolwent był inżynierem kompetentnym, rozumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych. Sfera dydaktyki jest nierozerwalnie związana z badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie techniki, technologii, organizacji i zarządzania produkcją w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie oraz wykorzystania surowców biologicznych jako źródeł energii. Naszym badaniom przyświeca idea zrównoważonego rozwoju oraz szczególna troska o człowieka oraz zachowanie stanu środowiska naturalnego jako najwyższej wartości dla ludzkości.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -