Jakość kształcenia

Strategia Wydziału Inżynierii Produkcji

Strategia Wydziału została opracowana jako konsekwencja obowiązującej strategii Uczelni. Mieści się ona w pełni w założeniach zawartych w Strategii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011 – 2020, przyjętej przez Senat Uczelni w dniu 29. 11. 2011.

Opracowanie Strategii Wydziału zostało poprzedzone analizą SWOT opracowaną przez kompetentne grono pracowników Wydziału.

CELE STRATEGICZNE W OBSZARZE DYDAKTYKI

 • Rekrutowanie kandydatów coraz lepiej przygotowanych do podjęcia studiów przy utrzymaniu ich liczby.
 • Zwiększenie terytorialnego oddziaływania Wydziału.
 • Budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego studentom.
 • Poprawianie pozycji absolwentów na rynku pracy, poprzez wysoki poziom kształcenia kierunkowego z solidną podbudowa wiedzy podstawowej i ekonomicznej.
 • Potwierdzanie wysokiej jakości kształcenia poprzez akredytacje, certyfikaty i pozycję w rankingach.
 • Podnoszenie poziomu kadry dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju naukowego i mobilności.
 • Modernizowanie kierunków i programów kształcenia, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
 • Zwiększanie internacjonalizacji kształcenia i mobilności studentów.
 • Zintensyfikowanie działalności promocyjnej.
 • Rozwijanie infrastruktury naukowo-dydaktycznej Wydziału.

CELE STRATEGICZNE W OBSZARZE BADAŃ NAUKOWYCH

 • Budowanie sieci kontaktów i dobrych relacji w środowisku naukowym, krajowym i zagranicznym.
 • Rozwijanie badań aplikacyjnych i działalności upowszechnieniowej.
 • Zwiększenie międzynarodowego znaczenia badań prowadzonych przez pracowników Wydziału.
 • Zwiększenie liczby i rangi realizowanych projektów badawczych.
 • Zwiększenie liczby prac badawczych o charakterze aplikacyjnym, realizowanych na zlecenie partnerów gospodarczych.
 • Rozwój infrastruktury badawczej Wydziału.

SZCZEGÓŁOWE CELE OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI

Szczegółowe cele operacyjne oraz wskaźniki ich realizacji (112.3 KiB, 1178 downloads)
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -