Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Procesy Produkcyjne w Leśnictwie – Technika, Technologia, Organizacja”

W dniu 21.06.2005 roku z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Jerzego Więsika odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem “Procesy produkcyjne w leśnictwie – technika, technologia, organizacja”. 

W konferencji wzięli udział m.in. prorektorzy SGGW prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt i prof. dr hab. Sławomir Podlaski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych mgr inż. Tomasz Wójcik, przewodniczący Zarządu Głównego SITLiD prof. dr hab. Piotr Paschalis, kierownicy Katedr : Mechanizacji Prac Leśnych AR w Krakowie prof. dr hab. Józef Walczyk, Użytkowania Lasu i Drewna AR w Krakowie prof. dr hab. Janusz Sowa, Techniki Leśnej w Poznaniu prof. dr ha. Henryk Różański, kierownik Zakładu Użytkowania Lasu IBL w Warszawie doc. dr hab. Marian Suwała, Dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. dr hab. Heronim Olenderek, prodziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW dr hab. Jarosław Górski. Jubilat otrzymał liczne dowody uznania za osiągnięcia w długoletniej działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej przekazane w listach gratulacyjnych oraz został uhonorowany przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych dr inż. Janusza Dawidziuka najwyższym wyróżnieniem leśników – Kordelasem Leśnika Polskiego. Przebieg pracy zawodowej i osiągnięcia Jubilata przedstawił Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -