Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Ewa Piotrowska – postępowanie habilitacyjne

Zastępcza sieć cieplna wymiennika ciepła pracującego w stanach przejściowych

The equivalent thermal network for heat exchanger working in the transient states

Recenzenci:
prof. Małgorzata Trojanowska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. Stanisław Osowski – Politechnika Warszawska
prof. Stanisław Peroń – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. Janusz Piechocki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data rozprawy: 3.07.2013

Postępowania habilitacyjne prowadzone zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455.

Streszczenie rozprawy habilitacyjnej dr inż. Ewy Piotrowskiej (134.4 KiB, 359 downloads)
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -