Laboratoria ZGE

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii

W latach 1999 – 2000 zespół naukowy Katedry Postaw Inżynierii SGGW pod kierownictwem profesora Andrzeja Chochowskiego wdrożył w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Budach Grabskich system odnawialnych źródeł do zasilania energią cieplną budynku hotelowego.

System i jego etapowa rozbudowa oraz modernizacja zostały sfinansowana z grantu Komitetu Badań Naukowych, grantu Narodowego Centrum Nauki, funduszy WFOŚiGW w Łodzi, projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz ze środków SGGW. Instalacja składa się z dwudziestu jednostek kolektorów słonecznych płaskich o łącznej powierzchni 40 m2, sekcji kolektorów próżniowych o łącznej powierzchni 6 m2,sprężarkowej pompy ciepła o nominalnej mocy 12,5 kW, wymiennika gruntowego pionowego umieszczonego w 6 odwiertach o głębokości 30 m każdy oraz zbiorników akumulacyjnych. System dostarcza ciepła wodę do obiektu z gwarantowaną temperaturą minimum 50oC w ilości do 3000 dm3 na dobę. Produkuje wówczas do 400 MJ energii.

System jest stale monitorowany przez specjalnie zaprojektowany układ pomiarowy. W głównych węzłach systemu rozmieszczone są czujniki mierzące następujące wielkości: temperatury, przepływy masy, natężenia promieniowania słonecznego, poboru energii elektrycznej. Rejestrowane co 1 minutę dane zapisywane są w postaci plików dobowych. Dzięki zastosowanej komunikacji, możliwa jest transmisja danych i sterowanie pracą systemu w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca (komunikacja przez internet).  Zarejestrowane wyniki pomiarów służą do ocen diagnostycznych  dokonywana jest analiza rozkładu temperatur i strumieni energii w systemie. Stanowisko badawcze w Budach Grabskich stanowi ważne ogniwo w realizacji zadań edukacyjnych, dydaktycznych oraz naukowych, w tym organizacji demonstracji, prelekcji, seminariów i wykonywania prac dyplomowych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -