Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Informacja dotycząca praktyk zawodowych na kierunkach ZIP, TRiL, TEO – studia stacjonarne i niestacjonarne Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW

Miejsce praktyki odpowiadające wymogom Programu i Regulaminu Praktyk studenci powinni znaleźć we własnym zakresie.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na punkt 3 par. 1 Regulaminu.

Do końca czerwca studenci powinni złożyć Umowę o Organizację Praktyki Studenckiej zawartą pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy przyjmującym studenta na praktykę. Umowa powinna być podpisana ze strony Uczelni przez pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych, a ze strony Zakładu przez Dyrektora, Prezesa lub Właściciela Zakładu wraz z pieczęcią imienną tej osoby.

Druki Umowy należy pobrać ze strony WWW Wydziału, wydrukować w 3 egzemplarzach i wypełnić według wskazówek podanych w informacji „Przygotowanie i podpisywanie umów” zamieszczonej na dole strony.

Opiekun wydziałowy ds. Praktyk

Dr inż. J. Skarżyński

Opiekun wydziałowy ds. praktyk zawodowych

dr inż. Jan Skarżyński
tel. (22) 59 345 17
e-mail: jan_skarzynski@sggw.pl
budynek 18, pokój 208

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -