Koła naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”

Opiekun:
dr inż. Anna Maria Klepacka
e-mail: anna_klepacka@sggw.pl

Programowe cele Koła Naukowego „Menedżer”
Cele statutowe Koła Naukowego „Menedżer”:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów;
 • pogłębianie wiedzy o ekonomii menedżerskiej i handlu;
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie tematyki Koła i zainteresowań jego Członków;
 • współpraca z innymi Kołami Naukowymi i Organizacjami zajmującymi się podobną problematyką;
 • organizowanie seminariów, spotkań, prelekcji oraz konferencji o charakterze naukowym związanym z profilem działalności Koła;
 • konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na Uczelni z praktyką.

Cele dodatkowe

Cele dodatkowe, których realizacja planowana jest na 2015 rok:

 • rozwijanie współpracy z Kołami Naukowymi o profilu menedżerskim i handlowym;
 • organizowanie szkoleń i kursów dla członków Koła;
 • organizowanie wykładów, prelekcji i warsztatów otwartych dla studentów SGGW;
 • realizowanie przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła;
 • zorganizowanie praktyk oraz programów stażowych dla Członków Koła.

Zakres działania

Dodatkowe kierunki działania, służące realizacji w/w celów:

 • współpraca z organizacjami studenckimi (AIESEC, AIP, IAAS, i in.);
 • współpraca z firmami organizującymi pokazowe wykłady i prelekcje;
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mazowieckiego środowiska biznesowego;
 • współpraca z Samorządem Studentów SGGW.

Koło Naukowe „Menedżer” stworzyliśmy, aby kreować nasze postawy menedżerskie. Zmierzamy do poszerzania wiedzy i jej upraktycznienia dzięki współpracy ze środowiskami akademickimi i biznesowymi.

Chcemy zintegrować studentów SGGW o podobnych zainteresowaniach i ambicjach. Naszym celem jest stworzenie tym osobom możliwości pozyskania wiedzy ułatwiającej kreowanie własnej ścieżki kariery. Jako organizacja studencka mamy szansę współpracy ze środowiskiem biznesowym, instytucjami rządowymi i samorządowymi, które dla pojedynczego studenta są nieosiągalne.

Prezes 
Patrycja Szmulewicz
szmulewiczpatrycja@gmail.com

V-ce Prezes 
Ewa Tulska
ewa.tulska@o2.pl

Sekretarz
Joanna Mączyńska 
joanna.maczynska123@gmail.com

Członek zarządu ds. finansowych
Witold Stradza
witold.stradza@gmail.com

Kontakt
Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
ul Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa

e-mail:  mknmenedzer@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -