Publikacje

Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej

Wydawnictwo ITP wydało drukiem monografię  „Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej”, której współautorem jest Adam Świętochowski, pracownik Zakładu Maszyn Rolniczych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW

Monografia jest wynikiem pracy badawczej pt. „Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania”, finansowanej ze środków „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.

W prezentowanej publikacji przedstawiono badania związane z energetycznym wykorzystaniem słomy. Dotyczą one wybranych warunków uprawy roślin zbożowych,  w tym nawożenia.  Badań zużycie paliw ciekłych w uprawie roślin zbożowych, w odniesieniu do poszczególnych operacji technologicznych i produktu końcowego, to jest ziarna i słomy. Przeprowadzonych badań wartości opałowej i ciepła spalania słomy z pszenicy,  żyta, pszenżyta i rzepaku.  Badano również zmiany jakości słomy w zależności od czasu jej przechowywania, na niezadaszonym placu składowym oraz w magazynie zadaszonym. Parametrami badanymi były wilgotność i wartość opałowa oraz zawartość poszczególnych pierwiastków.  Porównano stopień rozdrobnienia słomy w różnych urządzeniach przez ocenę jej składu granulometrycznego. Badań procesu suszenia (krzywe suszenia i szybkości suszenia) próbek słomy o różnym rozdrobnieniu, otrzymanych z maszyn rozdrabniających (wóz paszowy, rozrzutnik i przyczepa samo-zbierająca oraz młynek bijakowy do rozdrabniania drobnego), prowadzone w warunkach laboratoryjnych, które umożliwiły stworzenie ciągu technologicznego przygotowania słomy do spalania. Badań proces suszenia słomy w postaci balotów i w formie rozdrobnionej w suszarkach prototypowych. Przedstawiono opracowane założenia do standaryzacji parametrów jakościowych słomy i technologii spalania w kotłach rusztowych. Przeprowadzono testy spalania słomy w instalacji laboratoryjnej i przemysłowej, badając jej oddziaływanie jako paliwa na instalację technologiczną kotłów i zmiany właściwości wybranych stali konstrukcyjnych. Scharakteryzowano zjawiska korozyjne w procesie spalania słomy i omówiono możliwości przeciwdziałania ich występowaniu, a także  przeanalizowano wpływ rodzaju słomy oraz dodatku substancji nieorganicznych na sprawność energetyczną spalania i emisję zanieczyszczeń. Omówiono wdrożoną, prototypową linię do suszenia słomy w balotach, której cechą charakterystyczną jest wykorzystanie do suszenia słomy  gazów odlotowych z kotłowni na biomasę.

            Niniejsza publikacja skierowana jest do użytkowników wykorzystujących słomę jako paliwo i borykającymi się z wieloma problemami jakie stwarza ten surowiec.

Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej
Anna Grzybek (red.)
Wydawnictwo ITP
Falenty 2012
Stron: 208
ISBN 978-83-62416-48-6

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -