Publikacje

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce

W inżynierii rolniczej i agrofizyce pomiary stanowią podstawę do zdobywania danych  wykorzystywanych zarówno w procesach modelowania jak i planowania eksperymentu.

W podręczniku omówiono metody pomiarowe wybranych wielkości nieelektrycznych (pomiar temperatury, ciśnienia, przepływu, masy, wilgotności względnej powietrza wilgotnego, czasu) oraz stosowane do tych pomiarów przyrządy pomiarowe. Na potrzeby niniejszego podręcznika zaproponowano schemat przyrządu pomiarowego, który składa się z następujących bloków: czujnika (ang. sensor), układów przetwarzania informacji (sygnałów) z czujnika oraz układów interfejsu i wskaźników.

Omówiono również czujniki chemiczne i bioczujniki, gdyż dynamiczny rozwój systemów pomiarowych i szerokie wprowadzanie zautomatyzowanych procedur pomiarowych, częsta konieczność pracy w trybie on-line, stworzyło zapotrzebowanie na zminiaturyzowane czujniki wielu wielkości chemicznych i biologicznych.

W inżynierii rolniczej i agrofizyce pomiary wymiany ciepła występują bardzo często, stąd konieczność wyznaczania związanych z tymi procesami parametrów (ciepło właściwe, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik dyfuzji cieplnej, współczynnik wnikania ciepła), których metodykę wyznaczania omówiono w podręczniku. Omówiono również zastosowanie kalorymetrii w analizie żywności. Wartość energetyczna produktów spożywczych jest bowiem istotnym elementem jej wartości odżywczej, a różnicowa kalorymetria skaningowa pozwala na optymalizację warunków przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych.  

W podręczniku przedstawiono nowoczesne techniki badania różnych właściwości materiałów biologicznych, a mianowicie: zastosowanie metod instrumentalnych w analizie chemicznej, wybrane metody instrumentalne pomiaru barwy, wybrane zagadnienia mikroskopii świetlnej i zastosowanie ultradźwięków do badania właściwości materiałów biologicznych. Opisano również metodykę bardzo często stosowanych w inżynierii rolniczej i agrofizyce pomiarów: współczynnika lepkości dynamicznej cieczy, gęstości, współczynnika wypływu otworu w dnie zbiornika, wilgotności produktów biologicznych, objętości produktów biologicznych podczas ich suszenia i rehydratacji oraz zagadnienia doboru masy próbki przy pomiarze zawartości wody w ciele stałym.

Podstawowym problemem związanym z mierzeniem jest fakt, że każdy wynik pomiaru jest obarczony błędem i jest tylko lepszym lub gorszym przybliżeniem wartości prawdziwej mierzonej wielkości. Dlatego też w podręczniku nie mogło zabraknąć rozdziału poświęconego błędom i niepewności pomiaru. Przedstawiono również zasady oraz istotę walidacji skomputeryzowanych systemów pomiarowych. Omówiono m.in. jeden z elementów walidacji jakim jest potwierdzenie właściwości metrologicznych przyrządów pomiarowych, co przedstawiono na przykładzie akredytowanego laboratorium wzorcującego.

Zamieszczona w podręczniku bibliografia liczy 152 pozycje.

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce
Agnieszka Kaleta (red.)
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2013
Stron: 264
ISBN 978-83-7583-483-3

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -