Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – TEO studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 50 pytań
(obowiązują od semestru letniego 2012/13)

 1. Proszę podać główne założenia teorii predykcji.
 2. Co to jest prognoza? Proszę wymienić rodzaje prognoz i krótko je scharakteryzować.
 3. Co to jest predykcja ekonometryczna.
 4. Etapy procesu prognozowania.
 5. Źródła błędów prognoz.
 6. Przedstaw ideę Systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).
 7. Omów miejsce Ocen Oddziaływania na Środowisko w procesie decyzyjnym.
 8. Na czym polega udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ.
 9. Na czym polega analiza oddziaływań przedsięwzięcia w procesie OOŚ.
 10. Omów zagrożenia środowiskowe projektów farm wiatrowych.
 11. Omów różnice między mitygacją a kompensacją przyrodniczą, podaj przykłady.
 12. Omówić podstawowe składowe systemów energetycznych i ich funkcje: elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego.
 13. Omówić przesył, rozdział, przetwarzanie, dystrybucję i magazynowanie energii elektrycznej.
 14. Omówić przesył, przetwarzanie, dystrybucję i magazynowanie gazu.
 15. Czym charakteryzuje się zasilanie elektroenergetyczne obszarów wiejskich?
 16. Omówić źródła przepięć w sieciach elektroenergetycznych i metody ich eliminacji.
 17. Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna i jakie rodzaje sprzężeń można wyróżnić?
 18. Jak można podnieść niezawodność zasilania w energię elektryczną?
 19. Omówić zasadę działania i zależność sprawności od obciążenia dla pieca kondensacyjnego i konwencjonalnego.
 20. Jakie są technologie konwersji biomasy na paliwa stałe, ciekłe i gazowe?
 21. Jakie czynniki wpływają na proces aglomeracji ciśnieniowej biomasy?
 22. Jakie czynniki wpływają na proces fermentacji beztlenowej biomasy?
 23. Przetwarzanie biomasy w procesach termochemicznych.
 24. Porównać zarządzanie projektem z zarządzaniem organizacją.
 25. Wpływ identyfikacji potrzeby i jej istoty na definiowanie projektu.
 26. Model cyklu życia projektu.
 27. Procesy w zarządzaniu projektem w powiązaniu z etapami cyklu życia projektu.
 28. Struktura logiczna definiowania projektu.
 29. Konkursowy i przetargowy sposób uruchamiania wdrożenia projektu.
 30. Zarządzanie projektem według metodyki PMI.
 31. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 32. Omówić możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego w hybrydowym systemie energetycznym w warunkach klimatycznych Polski.
 33. Omówić możliwość wykorzystania energii wiatru w hybrydowym systemie energetycznym w warunkach klimatycznych Polski.
 34. Omówić możliwość wykorzystania energii geotermalnej w hybrydowym systemie energetycznym w warunkach klimatycznych Polski.
 35. Omówić możliwość współpracy modułu fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej w hybrydowym systemie zasilania.
 36. Omówić możliwości techniczne zastosowania biogazowni w hybrydowym systemie zasilania.
 37. Jaki okres powinno obejmować planowanie energetyczne w gminie ?
 38. Kto uchwala założenia do planu energetycznego gminy ?
 39. Co określa lokalny audyt energetyczny ?
 40. Co to jest SPBT ?
 41. Co powinien zawierać projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy, zwany „projektem założeń”?
 42. Jakie dokumenty są podstawą do wykonania projektu założeń planu energetycznego gminy ?
 43. Scharakteryzuj rozkład w czasie zasobów energii promieniowania słonecznego w Polsce.
 44. Omów zespoły składowe słonecznego systemu grzewczego.
 45. Jakie metody regulacji mocy stosowane są w elektrowniach wiatrowych ?
 46. Scharakteryzuj zmienność produkcji energii elektrycznej w farmach  wiatrowych.
 47. W jaki sposób współczynnik wydajności pomp ciepła zależy od temperatury źródła i odbiornika ?
 48. Jakiego typu systemy ogrzewania zalecane są przy stosowaniu pomp ciepła, odpowiedź uzasadnij ?
 49. Scharakteryzuj zasoby energii geotermalnej w Polsce.
 50. Omów wpływ energetyki wodnej na środowisko naturalne.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -