Egzamin dyplomowy

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z regulaminem studiów SGGW w Warszawie oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1)   uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów wymaganych programem studiów. Brak zaliczenia nie zwalnia z obowiązku terminowego złożenia pracy dyplomowej.

2)   uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej zgodnie z § 26 ust. 6 Regulaminu studiów SGGW.

 Termin egzaminu wyznacza Dziekan (§ 28 ust. 4)

 Złożenie pracy dyplomowej

Zgodnie z regulaminem studiów SGGW w Warszawie (§ 27 ust. 1 ) oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej nie później niż:

1) do 31 stycznia – dla studentów kończących semestrem zimowym;

2) do 30 czerwca – dla studentów kończących semestrem letnim

Przed złożeniem pracy dyplomowej w Dziekanacie konieczne jest sprawdzenie w Wirtualnym Dziekanacie zgodności zgłoszonego i zatwierdzonego przez Komisję Dydaktyczną tematu pracy dyplomowej. Bez spełnienia ww. warunku praca dyplomowa nie zostanie przyjęta.

W terminie określonym w § 27 ust. 1 regulaminu studiów SGGW w Dziekanacie należy złożyć:

  1. dwa egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane, oprawione i   podpisane przez promotora i studenta (ponadto student powinien mieć egzemplarz pracy dla promotora i recenzenta);
  2. egzemplarz pracy dyplomowej nagrany na płycie CD w formacie pdf, podpisanej (nazwisko studenta, nr albumu), w miękkiej okładce doklejonej do jednego egzemplarza pracy;
  3. egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na nośniku, który był zweryfikowany w systemie antyplagiatowym przez promotora pracy (w miękkiej oprawie lub w kopercie);
  4. Raport z badania antyplagiatowego podpisany przez promotora pracy;
  5. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (druk do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału);
  6. oświadczenie dotyczące udziału w badaniu „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów”. Oświadczenie student wypełnia i zapisuje w ehms (wirtualny Dziekanat) w zakładce „moje dane”. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w Dziekanacie;
  7. cztery zdjęcia o formacie 45×65 mm. Zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnie, na papierze fotograficznym, wyraźne, estetyczne i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, w stroju eleganckim.

 

Nowy szablon pracy dyplomowej - od 1 czerwca 2016r (27.0 KiB, 10168 downloads)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -