Egzamin dyplomowy

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z regulaminem studiów SGGW w Warszawie oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1)   uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów wymaganych programem studiów. Brak zaliczenia nie zwalnia z obowiązku terminowego złożenia pracy dyplomowej.

2)   uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej zgodnie z § 26 ust. 6 Regulaminu studiów SGGW.

 Termin egzaminu wyznacza Dziekan (§ 28 ust. 4)

 Złożenie pracy dyplomowej

Zgodnie z regulaminem studiów oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów wymaganych programem studiów.

    Brak zaliczenia nie zwalnia z obowiązku terminowego złożenia pracy dyplomowej.

  • uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej zgodnie z § 33 ust. 6.

Termin egzaminu wyznacza Prodziekan (§ 35 ust. 4)

 Złożenie pracy dyplomowej (§34 ust.1 Regulaminu Studiów SGGW)

  •  do 31 stycznia – dla studentów kończących semestrem zimowym;
  • do 30 czerwca – dla studentów kończących semestrem letnim

 W Dziekanacie należy złożyć:

  1. egzemplarz papierowy pracy dyplomowej, oprawiony i podpisany przez promotora oraz studenta wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym w postaci jednego pliku PDF, który był weryfikowany w systemie antyplagiatowymprzeznaczony do akt osobowych studenta. Za treść zamieszczoną na nośniku elektronicznym odpowiada autor pracy (zgodnie z §34 ust.4 Regulaminu Studiów w SGGW);
  2. egzemplarz pracy w formie wydruku oprawionego oraz na płycie CD ( w miękkiej kopercie doklejonej do jednego egzemplarza pracy) podpisany przez promotora i studenta – przeznaczony do przekazania do Biblioteki Głównej (zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Rektora SGGW z dnia 30 listopada 2004 roku);
  3.  raport z badania antyplagiatowego podpisany przez promotora pracy (pkt.15, Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów SGGW);
  4.  wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (druk do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału);
  5.  oświadczenie dot.udziału w badaniu PN „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów” Oświadczenie student wypełnia i zapisuje w ehms (wirtualny Dziekanat) w zakładce „moje dane”. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w Dziekanacie.
  6.  cztery zdjęcia o formacie 45×65 mm. Zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnie, na papierze fotograficznym, wyraźne, estetyczne i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby na jasnym tle, w stroju eleganckim bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

 

Nowy szablon pracy dyplomowej - od 1 czerwca 2016r (27.0 KiB, 11341 downloads)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -