Jubileusze i nagrody

„Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 20-21 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr hab. Alojzego Skrobackiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Na konferencję zgłoszono 29 referatów z 10 ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych. Zgłoszone referaty zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych jako 1-2-stronicowe streszczenia. Referaty uczestników konferencji zostaną opublikowane w Inżynierii Rolniczej.

Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości Dziekan Wydziału dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw. SGGW. Z ramienia władz SGGW w Warszawie w konferencji wziął udział Prorektor Ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel.

Przebieg pracy zawodowej i osiągnięcia Jubilata przedstawił Kierownik Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. nadzw. SGGW.

Profesor Alojzy Skrobacki otrzymał liczne dowody uznania za osiągnięcia w długoletniej działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej przekazane w listach gratulacyjnych. Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi głos zabrał Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw w MRiRW. Obradom plenarnym w pierwszym dniu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski. W kolejnych sesjach tematycznych obradom przewodniczyli prof. dr hab. inż. Leszek Mieszalski, dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. nadzw. SGGW oraz dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. nadzw. SGGW. Tematyka przedstawionych referatów dotyczyła problemów inżynierii rolniczej w aspekcie ekonomicznym i energetycznym i koncentrowała się na roślinach energetycznych, spalaniu biomasy, biopaliwach silnikowych, biogazowniach, energii słońca, wody, wiatru oraz regulacjach prawnych, organizacji rynku i aspektach ekonomicznych związanych z energią odnawialną.

Sponsorem konferencji była firma TESTMER Warszawa S.A. w Regułach.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -