Publikacje

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki

Tematem nadrzędnym monografii i jest zagadnienie z zakresu inżynierii rolniczej obejmujące problematykę rozdrabniania materiału roślinnego kukurydzy zbieranej sieczkarnią polową, wyposażoną w toporowy zespół tnący, którego działanie jest wspomagane elementami dodatkowymi.

W pracy zaprezentowano wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych dotyczących efektów wymuszeń elementów roboczych na materiał roślinny ocenianych w aspekcie energetycznym i jakościowym.

Właściwe rozdrobnienie składników pędu kukurydzy, w tym ziaren jest ważne ze względu na nowe podejście do wymagań żywieniowych bydła. Z tego powodu problematykę rozdrobnienia materiału roślinnego przedstawiono w interdyscyplinarnym wymiarze. Rezultaty rozdrobnienia ujęto w postaci geometrycznych i aerodynamicznych charakterystyk rozkładów wymiarów cząstek w relacji z parametrami zagęszczania materiału i przedstawiono jako propagację gęstości wzdłuż osi cylindrycznych minisilosów. Efekty jakościowe wzajemnego oddziaływania elementów dodatkowych wspomagających rozdrabnianie ziaren i rozrywanie pozostałego materiału roślinnego kukurydzy scharakteryzowano parametrami wartości pokarmowej i jakościowymi kiszonki.

Z przedstawionego zakresu tematycznego wynika, że niniejsza publikacja jest przeznaczona zarówno dla pracowników naukowych z dyscypliny inżynieria rolnicza, jak i nauk o zwierzętach. Może być również wykorzystana przez studentów kierunków rolniczych, zootechnicznych, a także technicznych specjalizujących się w inżynierii rolniczej. Treści zawarte w niej mogą być również in- spiracją dla producentów maszyn rolniczych oraz praktyków z branży rolniczej i zootechnicznej.

Monografi a jest publikacją niekonwencjonalną, gdyż stanowi rozważania o zjawiskach rozdrabniania materiału roślinnego w ujęciu ogólnym oraz w od- niesieniu do dodatkowych elementów roboczych stosowanych w sieczkarniach polowych z toporowym zespołem tnącym. Takie ujęcie zagadnienia wynikało z potrzeby spełnienia wymagań związanych z realizowanym grantem, którego owocem jest niniejsza publikacja. Prezentowaną monografi ę przygotowano bo- wiem w ramach projektu badawczego własnego N 502 006 32/0677 fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007–2010 pt. „Wpływ dodatkowych elementów toporowego zespołu tnącego na rozdrabnianie ziaren i roślin kukurydzy zbieranej na kiszonkę”. Z tego powodu nie wyczerpuje w pełni problematyki rozdrabniania materiału roślinnego przeznaczonego na kiszonkę.

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki (8.1 MiB, 3234 downloads)

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki
Red. Aleksander Lisowski
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2009
Stron: 300
ISBN 978-83-7583-158-0

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -