Publikacje

Technologie zbioru roślin energetycznych

Nakładem „Wydawnictwa SGGW” został wydany podręcznik „Technologie zbioru roślin energetycznych” pod redakcją Aleksandra Lisowskiego

Tematem nadrzędnym monografii jest zagadnienie z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujące problematykę technologii zbioru biomasy pozyskiwanej z roślin energetycznych. Scharakteryzowano drzewa i krzewy krótkiej rotacji, trawy i byliny, których uprawa jest ukierunkowana na potrzeby energetyczne. Przeanalizowano stan wiedzy z zakresu dostępnych technologii zbioru oraz specyficzne cechy konstrukcyjne maszyn do ścinania roślin i rozdrabniania materiału przeznaczanego do produkcji paliw formowanych.

Na tle światowej oferty maszyn do zbioru roślin energetycznych w pracy zaprezentowano autorskie rozwiązanie konstrukcyjne ciągnikowej sieczkarni, które zgłoszono do Urzędu Patentowego, wykonane w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ-MNiSW – 1/3/2006 pt. „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”, realizując zadanie „Opracowanie wielowariantowej technologii zbioru wierzby krzewiastej”, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007–2010. Kierując się zatem potrzebami spełnienia wymagań związanych z realizowanym grantem, zaprezentowano modelowe technologie zbioru wierzby, które mogą być stosowane nie tylko w polskiej strukturze gospodarstw lub warunkach klimatycznych, ale także na innych kontynentach. Ich konsekwencją było opracowanie modeli matematycznych, zweryfikowanie w warunkach polowych oraz przedstawienie wyników badań symulacyjnych dla różnych parametrów wejściowych. Zaprezentowane w pracy wyniki dotyczą badań teoretycznych i eksperymentalnych, a odnoszą się do kosztów jednostkowych wytwarzania biomasy w postaci rozdrobnionej oraz zużycia paliwa i pracochłonności odniesionej do 1 t suchej substancji pozyskiwanej w sześciu analizowanych technologiach zbioru roślin energetycznych. Energetyczny aspekt oceny technologii zbioru pociągał za sobą potrzebę przedstawienia różnic we właściwościach fizycznych materiału z siedmiu rodzajów roślin: wierzby wiciowej, róży wielokwiatowej, miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, spartiny preriowej, słonecznika bulwiastego i rdestowca sachalińskiego. Ograniczenia wynikające z celów zawartych w zadaniu badawczym nie wyczerpują w pełni problematyki technologii zbioru roślin energetycznych.

Z przedstawionego zakresu tematycznego wynika, że niniejsza publikacja jest przeznaczona zarówno dla pracowników naukowych z dyscypliny inżynieria rolnicza, jak i innych dyscyplin zajmujących się produkcją biomasy roślinnej i jej przetwarzaniem na cele energetyczne. Może być również wykorzystana przez studentów kierunków rolniczych, technicznych, a także ekonomicznych specjalizujących się w energetycznym wykorzystaniu biomasy roślinnej. Treści zawarte w niej mogą być również inspiracją dla producentów maszyn rolniczych oraz praktyków z rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii.

Technologie zbioru roślin energerycznych (4.7 MiB, 11180 downloads)

Technologie zbioru roślin energetycznych
Red. Aleksander Lisowski
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2012
Stron: 148
ISBN 978-83-7583-222-8

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -