KMRiL

Zakład Mechanizacji Leśnictwa

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Witold Zychowicz

ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 18
tel. (22) 59 345 23
fax. (22) 59 345 12
e-mail: zml@sggw.pl

dr hab. inż. Witold Zychowicz – kierownik Zakładu
tel. (22) 59 345 21
e-mail: witold_zychowicz@sggw.pl
budynek 18, pokój 212

Zainteresowania naukowe: badania eksploatacyjne maszyn i pojazdów leśnych, badania procesów technologicznych w leśnictwie, transport drewna, organizacja procesów produkcyjnych w leśnictwie, zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w badaniach procesów produkcyjnych w leśnictwie

 

dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW
tel. (22) 59 345 16
e-mail: tomasz_nurek@sggw.pl
budynek 18, pokój 207

Zainteresowania naukowe: badanie wydajności leśnych maszyn wielooperacyjnych, badanie wpływu lokalizacji zadań na koszty pozyskania i zrywki drewna, wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej w badaniach maszyn leśnych, wykorzystanie technik lokalizacji przestrzennej GPS w badaniach i zarządzaniu pracą maszyn leśnych

 

dr hab. inż. Monika Aniszewska
tel. (22) 59 345 20
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
budynek 18, pokój 203

Zainteresowania naukowe: łuszczenie szyszek i obróbka wyłuszczonych nasion, metody pozyskania szyszek i nasion z różnych drzewostanów, analiza źródeł pozyskania materiału siewnego, wyrób półfabrykatów i tworzyw drzewnych

 

dr hab. inż. Arkadiusz Gendek
tel. (22) 59 345 13
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
budynek 18, pokój 204

Zainteresowania naukowe: biomasa leśna na cele energetyczne, jakość biomasy, technologie prac leśnych, badania wydajnościowe i eksploatacyjne maszyn leśnych, zrębkowanie pozostałości zrębowych, wykorzystanie biomasy leśnej do produkcji paliw uszlachetnionych
Publikacje w Google Scholar

 

dr hab. inż. Adam Maciak
tel. (22) 59 345 19
e-mail: adam_maciak@sggw.pl
budynek 18, pokój 201

Zainteresowania naukowe: badania nowych konstrukcji maszyn leśnych, badanie procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi, nowoczesne metody badań maszyn leśnych

 

dr inż. Jan Skarżyński
tel. (22) 59 345 17
e-mail: jan_skarzynski@sggw.pl
budynek 18, pokój 207

Zainteresowania naukowe: badania ergonomiczne maszyn leśnych, pomiary i analiza hałasu oraz drgań pilarek spalinowych a także innych maszyn leśnych, możliwości diagnozowania stanu technicznego pilarki spalinowej za pomocą emitowanych przez nią wielkości wibroakustycznych, ocena warunków bezpiecznej pracy operatorów pilarek

 

dr inż. Krzysztof Wójcik
tel. (22) 59 345 24
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl
budynek 18, pokój 205

Zainteresowania naukowe: badania ergonomiczne maszyn leśnych, bezpieczeństwo zmechanizowanych procesów produkcyjnych w leśnictwie, badania i analiza wpływu drgań mechanicznych i hałasu emitowanego przez maszyny leśne (w szczególności pilarek spalinowych) na ich operatora i proces pozyskiwania drewna, badania nowych konstrukcji maszyn leśnych

 

dr inż. Urszula Błuszkowska
asystent
tel. (22) 59 345 18
e-mail: urszula_bluszkowska@sggw.pl
budynek 18, pokój 210

Zainteresowania naukowe: Procesy technologiczne w produkcji leśnej, analiza organizacji prac oraz struktury organizacyjnej sektora Usług Leśnych, mechanizacja i pracochłonność prac leśnych, sezonowość prac leśnych

 

Janusz Snopko
pracownik techniczny
tel. (22) 59 345 24
budynek 18, pokój 205

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik
tel. (22) 59 345 11

Zainteresowania naukowe: badanie wydajności leśnych maszyn wielooperacyjnych, badania procesów technologicznych w leśnictwie, badania ergonomiczne maszyn leśnych, badania wydajnościowe i eksploatacyjne pilarek spalinowych

 

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. SGGW
tel. (22) 59 345 11
e-mail: janusz_sztyber@sggw.pl
budynek 18, pokój 202

Zainteresowania naukowe: mechanika leśna, teoria skrawania drewna, rębarki do drewna, utylizacja biomasy leśnej, niezawodność pilarek

 

dr inż. Piotr Ciesielczuk
Zainteresowania naukowe: budowa, eksploatacja i naprawa pilarek spalinowych

 

dr inż. Zbigniew Neugebauer

Zainteresowania naukowe: nowe konstrukcje maszyn leśnych, technologie zmechanizowanych prac leśnych, prace z zagospodarowania lasu i szkółkarstwa, zagadnienia bezpieczeństwa prac zmechanizowanych


Ku pamięci

dr inż. Roman Kozłowski

 

Małgorzata Kamińska

W okresie po II wojnie światowej w krajowym akademickim szkolnictwie leśnym powstaje myśl wzorowana na szkolnictwie rolniczym o stworzeniu dyscypliny naukowej, której celem będzie technika prac leśnych oraz maszyny i narzędzia stosowane w leśnictwie, ich budowa, użytkowanie i obsługiwanie. Syscyplina ta została nazwana mechanizacją prac leśnych. W latach następnych w związku ze stałymi reorganizacjami programów nauczania występowały zmiany w nazwie przedmiotu, w jego zakresie i treści.

W grudniu 1957r. Senat SGGW powołuje do życia Zakład Mechanizacji Prac Leśnych i lokalizuje go w Katedrze Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego SGGW. Organizatorem i pierwszym kierownikiem zostaje mianowany ówczesny doktor nauk technicznych Mieczysław Botwin. Była to pierwsza jednostka na uczelniach polskich o takim profilu, której zakres działalności badawczej i dydaktycznej obejmował głównie problematykę techniki i technologii prac leśnych. W chwili tworzenia Zakład Mechanizacji Prac Leśnych zatrudniał trzech nauczycieli akademickich i jednego pracownika technicznego. Powołanie Zakładu znacznie przyspieszyło rozwój tej dyscypliny, umożliwio sprecyzowanie założeń programowych, zwiększenia zatrudnienia i przygotowanie kadry naukowej oraz absolwentów wydziału z zakresu mechanizacji.

Szczególnie trudne były pierwsze lata działalności Zakładu. Od roku akademickiego 1957/1958 rozpoczęto prowadzenie wykładów i ćwiczeń, co wymagało opracowania szczegółowego programu wykładów i ćwiczeń, zorganizowania pracowni i wyposażenia jej w niezbędny sprzęt i aparaturę. Trudność polegała również na tym, że zakład o tym profilu był pierwszy i w tym czasie jedyny w kraju. W tym okresie istotną pomoc w pracy zakładu okazali pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa, Naczelnego Zarządu Lasów Państwowch oraz Katedry Użytkowania Lasu SGGW.

Władze uczelni działające pod kierunkiem Rektora prof. dr. hab. Henryka Jasiorowskiego, postanowiły utworzyć nowe samodzielne kierunki studiów – jednym z nich miało być kształcenie w zakresie mechanizacji rolnictwa i leśnictwa. Kadrę dydaktyczną z zakresu mechanizacji leśnictwa miał zapewnić Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn funkcjonujący jako jednostka międzywydziałowa. Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn kontynuował działania Zakładu Mechanizacji Prac Leśnych.

W historii rozwoju Zakładu w związku z licznymi reorganizacjami można wyróżnić pięć okresów:

 • okres pierwszy obejmujący lata 1957-1965, kiedy to Zakład Mechanizacji Prac Leśnych działa w ramach Katedry Użytkowania Lasu,
 • okres drugi obejmujący lata 1965-1970, kiedy na skutek reorganizacji Zakład Mechanizacji Prac Leśnych zostaje przeniesiony i wchodzi w skład Katedry Inżynierii Leśnej,
 • okres trzeci obejmujący lata 1970-1975, w którym Zakład Mechanizacji Prac Leśnych w wyniku zmian organizacyjnych na Uczelni zostaje w 1972 roku zostaje włączony do nowo utworzonego Instytutu Maszyn i Urządzeń Leśnych i Drzewnych na Wydziale Technologii Drewna,
 • okres czwarty obejmujący lata 1975-1978, kiedy Zakład Mechanizacji Prac Lesnych zostaje wyodrębniony i przeksztalcony w jednostkę międzywydziałową oraz otrzymuje nową nazwę – Zakład Mechaniki i Eksoloatacji Maszyn, a kierownikiem zostaje mianowany dr inż. Jerzy Więsik,
 • okres piąty rozpoczynający się w 1978 roku, kiedy to z istniejących jednostek Uczelni (Instytutu Mechanizacji Lesnictwa oraz z Zakladu Mechaniki i Eksploatacji Maszyn), 1 października został utworzony Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej. Jednostką naukowo-dydktyczną tego Wydziału stał się nowo powołany Instytut Mechanizacji Rolnictwa i Leśnictwa. Dotychczasowy Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn otrzymał nową nazwę Zakład Mechaniki i Mechanizacji Leśnictwa, stanowiąc jednostkę Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i Leśnictwa.
Dnia 1 października 1978 roku został utworzony Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej.  W jego skład weszły już istniejące jednostki Uczelni: Instytut Mechanizacji Rolnictwa i Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn.

W latach 1985/86 w ramach zmian organizacyjnych na Uczelni, zakładających istnienie na Wydziale co najmniej dwóch samodzielnych jednostek, z Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i Leśnictwa wydzielono Zakład Mechaniki i Mechanizacji Leśnictwa, tworząc samodzielną jednostkę o nazwie Zakład Mechanizacji Leśnictwa. Zakład ten kierowany przez doc. dr. hab. Jerzego Więsika, w zakresie działalności naukowo-badawczej kontynuował dotychczasowe prace związane z zagadnieniami procesów technologicznych w leśnictwie i jego zaplecza technicznego.

Rok akademiki 1999/2000 przyniósł daleko idące zmiany na Wydziale. Przemiany gospodarcze kraju i związany z tym coraz bardziej wymagający, konkurencyjny i trudny rynek pracy absolwentów wymagały podjęcia niezbędnych działań prowadzących do zmiany sylwetki absolwenta Wydziału w kierunku kwalifikacji nowoczesnego menadżera.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej na Wydział Inżynierii Produkcji. W wyniku tych zmian powstała nowa struktura funkcjonalno-organizacyjna. Z istniejącej Katedry Maszyn Rolniczych i samodzielnej jednostki jaką był Zakład Mechanizacji Leśnictwa powstała Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Więsika, do której włączono dwa zakłady, w tym Zakład Mechanizacji Leśnictwa którego nowym kierownikiem został dr inż. Roman Kozłowski.

Po przejściu na emeryturę prof. dr hab. Jerzego Więsika i dr inż. Romana Kozłowskiego, kierownictwo Zakładu Mechanizacji Leśnictwa przejął dr inż. Witold Zychowicz.


Na podstawie publikacji – Jerzy Buliński. Wydział Inżynierii Produkcji SGGW 1977-2002 (d. Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej). Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2002.

Tytuły naukowe profesora uzyskane przez pracowników:

 • prof. dr hab. Mieczysław Botwin.
 • prof. dr hab. Jerzy Więsik, 1994r.

Stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników:

 • dr inż. Mieczysław Botwin; Metody określania optymalnej efektywności maszyn i urządzeń transportowych. SGGW 1961r.
 • dr inż. Jerzy Więsik; Modele dynamiczne procesu pozyskiwania drewna. SGGW 1980r.
 • dr inż. Janusz Sztyber; Symulacyjna metoda badania rzeczywistej pracy pilarki przy pozyskiwaniu drewna sosnowego. SGGW 1999r.
 • dr inż. Tomasz Nurek; Metoda oceny efektywności maszynowego pozyskiwania drewna w warunkach lasów polskich. SGGW 2008r.
 • dr inż. Monika Aniszewska;
 • dr inż. Adam Maciak;

Prace doktorskie pracowników Zakładu:

 • mgr inż. Janusz Sztyber; Badanie procesu rozdrabniania drewna w rębarkach. Promotor – prof. dr hab. Mieczysław Botwin, SGGW 1972r.,
 • mgr inż. Piotr Ciesielczuk; Wpływ podziałki zębów tnących piły łańcuchowej na wskaźniki procesu piłowania – prof. dr hab. Mieczysław Botwin, SGGW 1972r.,
 • mgr inż. Jerzy Więsik; Wpływ parametrów dłużycy i warunków ruchu na zmienność siły uciągu przy zrywce półpodwieszonej. Promotor – prof. dr hab. Mieczysław Botwin, SGGW 1973r.,
 • mgr inż. Roman Kozłowski; Badanie jakości orki i znienności oporów roboczych zawieszanego pługa talerzowego w warunkach leśnych. Promotor – prof. dr hab. Mieczysław Botwin, SGGW 1974r.,
 • mgr inż. Łukasz Łukomski; Badania mechaniki procesu piłowania drewna piłami łańcuchowymi różnych typów. Promotor – prof. dr hab. Mieczysław Botwin, SGGW 1975r.,
 • mgr inż. Zbigniew Neugebauer; Badania zmienności oporów roboczych zawieszanego dwuodkładnicowego pługa leśnego . Promotor – prof. dr hab. Mieczysław Botwin , SGGW 1976r.,
 • mgr inż. Józef Botwin; Badanie przydatności głowicy ścinkowej N-5 do pozyskiwania drewna sosnowego. Promotor – doc. dr B. Wachacki, SGGW 1978r.,
 • mgr inż. Tomasz Nurek; Metoda prognozowania zużycia paliw ciekłych w jednostce produkcyjnej na przykładzie nadleśnictwa. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik, SGGW 1993 r.,
 • mgr inż. Witold Zychowicz; Metoda określenia racjonalnej sieci dróg i składnic leśnych w wybranym obszarze leśnym. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik. SGGW 1996r.,
 • mgr inż. Adam Maciak; Wpływ parametrów konstrukcyjnych ogniw tnących piły łańcuchowej żłobikowej na wydajność skrawania drewna. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik , SGGW 2001r.,
 • mgr inż. Jan Skarżyński; Wibroakustyczna metoda oceny stanu technicznego pilarki spalinowej i dopuszczalnego dziennego czasu pracy operatora przy pozyskiwaniu drewna. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik , SGGW 2002r.,
 • mgr inż. Przemyslaw Murawski; BAdania obciążenia rusztu wyorywacza aktywnego sadzonek leśnych. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik , SGGW 2004r.,
 • mgr inż. Monika Aniszewska; Analiza procesu cieplnego wyluszczania nasion z szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik , SGGW 2004r.,
 • mgr inż. Jacek Brzózko; Badania energetyczne leśnej glebofrezarki ślimakowej. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik , SGW 2004r.,
 • mgr inż. Krzysztof Wójcik; Ergonomiczno-ekonomiczna metoda wyboru pilarki spalinowej do pozyskiwania drewna. Promotor – dr hab. Janusz Sztyber, SGGW 2004r.,
 • mgr inż. Arkadiusz Gendek; Wpływ parametrów sprzęgła na wydajnosć skrawania drewna pilarką spalinową. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Więsik , SGGW 2005r.
 • mgr inż. Urszula Błuszkowska;
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -