KMRiL

Zakład Maszyn Rolniczych

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Jarosław Chlebowski

ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 18
tel. (22) 59 345 11
fax: (22) 59 345 14
e-mail: zmr@sggw.pl

dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
tel. (22) 59 345 32
e-mail: jaroslaw_chlebowski@sggw.pl
budynek 18, pokój 113

Zainteresowania naukowe: zbiór zielonek w formie rozdrobnionej, maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski
tel. (22) 59 345 38
e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl
budynek 18, pokój 132

Zainteresowania naukowe: technika zbioru produktów objętościowych oraz zbóż i ziemniaków, zbiór roślin energetycznych, modelowanie matematyczne procesów roboczych maszyn rolniczych, rolnictwo precyzyjne, monitorowanie parametrów gleby i plonu roślin w czasie rzeczywistym, separacja produktów rolniczych, eksploatacja maszyn, bezpieczeństwo użytkowania maszyn, rynek maszyn rolniczych, zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością

 

dr hab. inż. Jacek Klonowski, prof. SGGW
tel. (22) 59 345 39
e-mail: jacek_klonowski@sggw.pl
budynek 18, pokój 131

Zainteresowania naukowe: opory robocze i energetyka maszyn rolniczych, pośrednie metody monitorowania plonów zielonki, rolnictwo precyzyjne

dr hab. inż. Krzysztof Kostyra
tel. (22) 59 345 33
e-mail: krzysztof_kostyra@sggw.pl
budynek 18, pokój 111

Zainteresowania naukowe: zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii zbioru płodów rolnych, w szczególności roślin źdźbłowych

dr hab. inż. Jan Kamiński
tel. (22) 59 345 37
e-mail: jan_kaminski@sggw.pl
budynek 18, pokój 101

Zainteresowania naukowe: motoryzacja rolnictwa, automatyzacja procesów roboczych w maszynach rolniczych, bazy danych o wyposażeniu, wskaźnikach i parametrach techniczno-eksploatacyjnych ciągników rolniczych

dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
tel. (22) 59 345 35
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl
budynek 18, pokój 109

Zainteresowania naukowe: metody ochrony roślin, maszyny rolnicze i ogrodnicze

dr hab. inż. Michał Sypuła
tel. (22) 59 345 31
e-mail: michal_sypula@sggw.pl
budynek 18, pokój 114

Zainteresowania naukowe: mechanizacja produkcji ziemniaków, pozbiorowa obróbka płodów rolnych, cechy fizyczne materiałów roślinnych

no images were found

dr inż. Magdalena Dąbrowska
tel. (22) 59 345 36
e-mail: magdalena_dabrowska@sggw.pl
budynek 18, pokój 102

Zainteresowania naukowe: Zbiór roślin energetycznych, konwersja biomasy na paliwa, procesy zagęszczania, suszenie biomasy z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

dr inż. Adam Strużyk
tel. (22) 59 345 34
e-mail: adam_struzyk@sggw.pl
budynek 18, pokój 110

Zainteresowania naukowe: ocena jakości produktów zbieranych kombajnem do okopowych, wyposażenie techniczne budynków inwentarskich, technika w uprawach sadowniczych, grafika komputerowa w zastosowaniach inżynierskich

dr inż. Adam Świętochowski
tel. (22) 59 345 36
e-mail: adam_swietochowski@sggw.pl
budynek 18, pokój 102

Zainteresowania naukowe: Eksploatacja maszyn rolniczych, zbiór roślin energetycznych, konwersja biomasy na paliwa, procesy zagęszczania, suszenie biomasy z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

mgr inż. Andrzej Banach
pracownik techniczny
budynek 18


Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
tel. (22) 59 345 11
e-mail: edmund_kaminski@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, technika i technologie nawożenia organicznego i mineralnego, mechanizacja zabiegów ochrony roślin w produkcji polowej i sadowniczej, zagadnienia ekologiczne w mechanizacji produkcji roślinnej, podwyższanie jakości kształcenia w zakresie inżynierii rolniczej

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz
tel. (22) 59 345 11
e-mail:
budynek 18, pokój 129

Zainteresowania naukowe: teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, suszarnictwo płodów rolnych, właściwości fizyczne materiałów ziarnistych

prof. dr hab. inż. Stanisław Gach
tel. (22) 59 345 30
e-mail: stanislaw_gach@sggw.pl
budynek 18, pokój 115

Zainteresowania naukowe: teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, modelowanie procesów technologicznych w rolnictwie, badania technologii zbioru i konserwacji zielonek

prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński
tel. (22) 59 345 27
e-mail: jbulinski@wp.pl
budynek 18, pokój 116

Zainteresowania naukowe: ciągniki i maszyny rolnicze, działanie narzędzi i maszyn na glebę, ugniatanie gleby, właściwości fizyczne gleby, zarządzanie jakością, certyfikacja wyrobów, ergonomia

Tematyka naukowo-badawcza obejmuje:

 • badania laboratoryjno-polowe, eksploatacyjne i testowe maszyn i urządzeń rolniczych, zarówno produkcji krajowej, jak i pochodzących z importu,
 • prace studialne, projektowe i konstrukcyjne nad nowymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń rolniczych, doskonaleniem ich zespołów roboczych i metod użytkowania w zróżnicowanych warunkach pracy,
 • badania laboratoryjno-polowe nad nowoczesnymi systemami automatycznego sterowania procesami roboczymi maszyn do zbioru ziemiopłodów.

Wybrane tematy badawcze realizowane w Zakładzie Maszyn Rolniczych:

 • Wpływ parametrów gleby i skali modelu na wskazania penetrometrów i opory robocze typowych zespołów uprawowych – temat amerykański FG-Po-340 (IB-5) na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA,
 • Badania ciągnikowego transportu rolniczego w warunkach gospodarstw indywidualnych – w ramach problemu R.II.6 Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
 • Optymalizacja doboru urządzeń technicznych do suszenia ziarna zbóż dla potrzeb gospodarstw indywidualnych – temat realizowany w ramach CPBR 10.15,
 • Analiza energetyczna i ekonomiczna różnych technologii zbioru zbóż z uwzględnieniem omłotu stacjonarnego – Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku,
 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji siana – Kombinat PGR Wizna,
 • Wstępne założenia konstrukcyjne maszyn do kompleksowej produkcji buraków cukrowych – SIPMA SA w Lublinie,
 • Analiza rozwiązań konstrukcyjnych samojezdnych kombajnów do zbioru zielonek ze szczególnym uwzględnieniem zespołów rozdrabniających SIPMA SA w Lublinie,
 • Kompleksowa metodyka badań pielników z czynnymi organami roboczymi – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • Kompleksowa analiza procesu skrawania gleby narzędziami biernymi i czynnymi – grant KBN 063/P06/95/09,
 • Badania porównawcze technologii produkcji sianokiszonki w formie prasowanych bel cylindrycznych owijanych folią wraz z oceną jakościową i ekonomiczną uzyskiwanej paszy – projekt celowy KBN 5661195 C/2281,
 • Opracowanie konstrukcji, budowa oraz badania prasy zbierającej wielkogabarytowej i technologii produkcji sianokiszonki w formie dużych bel prostopadłościennych okrywanych folią – projekt celowy KBN 5 P06 F 00395/C2598,
 • Wpływ sposobu sprzęgnięcia z ciągnikiem i konfiguracji zespołów roboczych w kombajnie do zbioru ziemniaków na wskaźniki eksploatacyjne pracy agregatu – grant KBN 5 P06 F 01410,
 • Badania i opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn i urządzeń stosowanych do zbioru roślin łąkowych – temat realizowany w ramach CPBR 10.23,
 • Kompleksowa metodyka badań obsypników z czynnymi i biernymi organami roboczymi Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • Studium celowości uruchomienia produkcji wraz z wytycznymi technicznymi, ekonomicznymi i konstrukcyjnymi rodziny pługów zawieszanych do orki gleb ciężkich Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • Opracowanie nowych urządzeń do produkcji siana – grant KBN 50197401,
 • Opracowanie modułowej konstrukcji kombajnu do zbioru okopowych i badania energetyczno-eksploatacyjne maszyny oraz jej elementów roboczych z uwzględnieniem zachowania wysokiej jakości plonu i inżynierii materiałów biologicznych – projekt celowy KBN 7 T07C 057 97C/3286,
 • Analiza możliwości rozwoju techniki i wyposażenia rolnictwa w nowoczesne środki techniczne w kontekście przystosowania polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej – Ministerstwo Gospodarki,
 • Opracowanie konstrukcji oraz badania jakościowe i energetyczno-eksploatacyjne sieczkarni przyczepianej do zbioru zielonek w różnych warunkach użytkowania – projekt celowy KBN T 07C 093 98 C/4020,
 • Badania przepływu strumienia masy w maszynach do zbioru materiałów roślinnych dla potrzeb monitorowania i mapowania plonu – grant KBN 3 P06R 02323.

Tytuły naukowe profesora uzyskane przez pracowników:

 • Stanisław Gach, 2011r.
 • Jerzy Buliński, 2008 r.
 • Aleksander Lisowski, 2007 r.
 • Zbigniew Majewski, 1998 r.
 • Czesław Waszkiewicz, 1994 r.

Stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników:

 • Czesław Waszkiewicz; Analiza i dobór technologii konserwowania ziarna zbóż dla potrzeb gospodarstwa rolnego, 1986 r.
 • Zbigniew Majewski; Analiza pracy agregatów ciągnikowych w warunkach nadmiaru mocy silnika, 1990 r.,
 • Jerzy Buliński; Zagęszczenie gleby w różnych technologiach uprawy roślin i związane z tym opory orki, 1999 r.,
 • Maciej Miszczak; Analiza pracy spulchniacza obrotowego w glebie, 1999 r.,
 • Aleksander Lisowski; Wpływ czynników technicznych i eksploatacyjnych na pracę agregatu do zbioru ziemniaków, 2000 r.,
 • Stanisław Gach; Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych, 2003 r.,
 • Jacek Klonowski; Metody monitoringu natężenia przepływu materiału roślinnego w sieczkarniach polowych, 2009 r.
 • Krzysztof Kostyra; Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki, 2013 r.
 • Tomasz Nowakowski; Metoda oceny zapotrzebowania mocy do napędu zespołu tnącego przystawki do zbioru roślin energetycznych, 2013r.,
 • Jarosław Chlebowski; Obciążenia energetyczne zespołów roboczych sieczkarń polowych, 2013r.,
 • Michał Sypuła; Uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka, 2014r.

Prace doktorskie wykonane w Zakładzie:

 • Jacek Białek; Wpływ kształtu powierzchni roboczych korpusu płużnego na jego opór. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 2001 r.,
 • Jerzy Buliński; Wpływ właściwości gleby na opór roboczy korpusu płużnego. Promotor – prof. dr hab. inż. Stanisław Trzecki, 1981 r.,
 • Jarosław Chlebowski; Wpływ parametrów omłotu na straty i zanieczyszczenia ziarna amarantusa. Promotor – dr hab. inż. Zbigniew Majewski, 1997 r.,
 • Magdalena Dąbrowska-Salwin; Aglomeracja ciśnieniowa biomasy z dodatkiem lepiszczy. Promotor – prof. dr hab. Aleksander Lisowski, 2015r.,
 • Stanisław Gach; Optymalizacja doboru urządzeń udojowych i organizacji doju. Promotor – doc. dr hab. inż. Andrzej Kwieciński, 1981 r.,
 • Piotr Górski; Wpływ parametrów układu napędowego głębosza wahliwego na działanie jego dłuta na glebę. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1992 r.,
 • Paweł Kacprzak; Wpływ parametrów techniczno-eksploatacyjnych rozsiewacza na jakość wysiewanego nawozu. Promotor – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, 2008 r.
 • Jacek Klonowski; Analiza działania powierzchni cylindrycznych w glebie sypkiej. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1995 r.,
 • Krzysztof Kostyra; Badania sposobów zbioru zielonki w formie sprasowanych bel cylindrycznych. Promotor – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, 2001 r.,
 • Piotr Kowalski; Analiza nakładów ponoszonych na zbiór i zakiszanie kukurydzy. Promotor – prof. dr hab. Stanisław Gach, 2008 r.,
 • Aleksander Lisowski; Badania procesu separacji masy zbożowej w pionowym strumieniu powietrza. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1989 r.,
 • Zbigniew Majewski; Wpływ warunków eksploatacyjnych na wielkość nakładów energetycznych w procesie uprawy gleby. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1979 r.,
 • Tomasz Marczuk; Możliwości zmniejszenia ugniatania gleby kołami pojazdów rolniczych przez dobór agregatu ciągnik-maszyna. Promotor – prof. dr hab. Jerzy Buliński, 2006 r.,
 • Maciej Miszczak; Analiza możliwości zastosowania pompy wirowej w opryskiwaczu polowym. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1986 r.,
 • Magsar Mołomyn; Wpływ sposobu sprzęgnięcia narzędzi z ciągnikiem na wskaźniki eksploatacyjne agregatu ze szczególnym uwzględnieniem agregatowania złożonego. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1978 r.,
 • Krzysztof Motyl; Wpływ parametrów mieszanki biogazu na efektywność pracy silnika spalinowego. Promotor – prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, 2008 r
 • Tomasz Nowakowski; Badania fizycznych właściwości amarantusa. Promotor – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, 1999 r.,
 • Krzysztof Niewęgłowski; Wpływ czynników technicznych i eksploatacyjnych na wskaźniki jakościowe rozdrabniania nasion kukurydzy zbieranych sieczkarnią polową. Promotor – dr hab. inż. Aleksander Lisowski, 2006 r.,
 • Ewa Piotrowska; Analiza działania na glebę wąskiego narzędzia do uprawy głębokiej. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1996 r.,
 • Małgorzata Powałka; Wpływ nacisków kół ciągników rolniczych na zagęszczanie gleby w warstwie ornej. Promotor – dr hab. inż. Jerzy Buliński, 2005 r.,
 • Anna Replińska; Wpływ parametrów pracy ekstrudera jednoślimakowego na wybrane wskaźniki jakościowe ekstrudatu. Promotor – dr hab. inż. Zbigniew Majewski, 1997 r.,
 • Leszek Sergiel; Wpływ parametrów układu koło-gleba na zmiany stanu gleby w strefie przejazdu.  Promotor – prof. dr hab. Jerzy Buliński, 2013 r.
 • Ireneusz Skonieczny; Wpływ kształtu i wymiarów bel zakiszanej zielonki na nakładymateriałowo – ekonomiczne przy ich osłanianiu. Promotor – prof. dr hab. Stanisław Gach, 2009 r.,
 • Adam Strużyk; Wpływ parametrów technicznych i eksploatacyjnych wielozadaniowego kombajnu do zbioru okopowych na wskaźniki jakościowe zbieranych roślin. Promotor – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, 2004 r.,
 • Patryk Stasiak; Modelowanie wytwarzania biogazu rolniczego. Promotor – prof. dr hab. Aleksander Lisowski, 2015r.,
 • Michał Sypuła; Wpływ zawartości wody na wybrane właściwości fizyczne ziarna pszenżyta i warunków jego suszenia na wartość siewną. Promotor – doc. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, 1993 r.,
 • Tomasz Szeliński; Porównawcze badania modelowe energetyki całościowego i kombajnowego zbioru zbóż. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1985 r.,
 • Krzysztof Świątek; Ruch strumienia powietrza i masy rozdrobnionego materiału roślinnego w kanale wyrzutowym sieczkarni polowej z toporowym zespołem rozdrabniającym. Promotor – prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, 2010 r.,
 • Piotr Wardecki; Wpływ parametrów technicznych na obciążenia energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego. Promotor – dr hab. inż. Aleksander Lisowski, 2006 r.,
 • Marek Wawrzonowski; Wpływ układu regulacyjnego na równomierność głębokości orki w świetle oceny statystycznej. Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski, 1978 r.,
 • Dariusz Wierzbicki; Analiza pracochłonności i energochłonności różnych sposobów zbioru i transportu słomy pokombajnowej. Promotor – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewcz, 1995 r.
 • Marek Zabielski; Wpływ parametrów nowego typu zębów kultywatora na jakość pracy i opory robocze. Promotor – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, 2008 r.

Wybrane pozycje książkowe

 • Buliński J., Miszczak M.: Podstawy mechanizacji rolnictwa. WSiP, Warszawa 1996, Buliński J., Wydział Inżynierii Produkcji SGGW. Wyd. SGGW, Warszawa 2002,
 • Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz Cz.: Maszyny Rolnicze. Elementy teorii i obliczeń.Wyd. SGGW, Warszawa 1991,
 • Gach S., Miszczak M., Waszkiewicz Cz.: Projektowanie maszyn rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 1989,
 • Kuczewski J.: Eksploatacja maszyn rolniczych. PWRiL, Warszawa 1980, Kuczewski J.: Budowa i regulacja maszyn rolniczych. PWN, Warszawa 1984,
 • Kuczewski J.: Maszynoznawstwo rolnicze. PWRiL, Warszawa 1984,
 • Kuczewski J., Karpiuk T.: Ciągniki rolnicze. WSiP, Warszawa 1985,
 • Kuczewski J., Majewski Z.: Eksploatacja maszyn rolniczych. PWRiL, Warszawa 1985,
 • Kuczewski J., Miszczak M.: Części maszyn i teoria mechanizmów. PWN, Warszawa 1985,
 • Kuczewski J., Majewski Z.: Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych. WSiP, Warszawa 1995,
 • Kuczewski J., Miszczak M.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. SGGW, Warszawa 1995,
 • Kuczewski J., Waszkiewicz Cz.: Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wyd. SGGW, Warszawa 1997,
 • Lisowski A.: Technologia maszyn, obróbka drewna i elementy budownictwa. WSiP, Warszawa 1998,
 • Lisowski A.: Podstawy techniki w rolnictwie. Wyd. Rea, Warszawa 2008,
 • Lisowski A.: Mechanizacja rolnictwa, cz. I. Wyd. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 2008,
 • Lisowski A. (red.), Kostyra K., Klonowski J., Chlebowski J., Nowakowski T., Sypuła M., Łozicki A., Buliński J., Gach S., Kotecki L., Świątek K.: Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2009,
 • Lisowski A. (red.), Klonowski J., Strużyk A., Nowakowski T., Sypuła M., Chlebowski J.: Technologie zbioru roślin energetycznych. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010,
 • Miszczak M., Roszkowski H., Waszkiewicz Cz.: Urządzenia hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych. PWRiL, Warszawa 1987,
 • Miszczak M., Waszkiewicz Cz.: Energia słońca, wiatru i inne. Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1988,
 • Praca zbiorowa: Wybrane zagadnienia regulacji i obsługi maszyn rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 1993,
 • Praca zbiorowa: Możliwości wyposażenia rolnictwa w nowoczesne środki techniczne w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Wyd. SGGW, Warszawa 2001,
 • Praca zbiorowa: Conservation tillage systems and environment protection in sustainable agriculture. Wydawnictwo ITP, Falenty 2011,
 • Praca zbiorowa: Development trends in soil cultivation and fertilization engineering in the aspect of organic farming standards. Wydawnictwo ITP, Falenty 2011,
 • Praca zbiorowa: Improving soil treatment technology and mineral fertilization. Wydawnictwo ITP, Falenty 2012,
 • Praca zbiorowa: Stroje pre rastlinnu wyrobu 3. Stroje a zariadenia na pozberovu upravu rastlinnych materialov a na ich skladovanie. Slovenska Polnohospodarska Univerzita, Nitra 2011,
 • Waszkiewicz Cz., Kuczewski J.: Maszyny rolnicze. Cz. 1. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej. WSiP, Warszawa 1996,
 • Waszkiewicz Cz.: Maszyny rolnicze. Cz. 2. Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej. WSiP, Warszawa 1996,
 • Waszkiewicz Cz.: Maszyny i urządzenia rolnicze. WSiP, Warszawa 1998.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -