Projekty badawcze / Projekty badawcze KMRiL

Wpływ dodatkowych elementów toporowego zespołu tnącego na rozdrabnianie ziaren i roślin kukurydzy zbieranej na kiszonkę

18 maja 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego własnego pt. „Wpływ dodatkowych elementów toporowego zespołu tnącego na rozdrabnianie ziaren i roślin kukurydzy zbieranej na kiszonkę”, nr N502 006 32/0677, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt badawczy kierowany przez dr. hab. inż. Aleksandra Lisowskiego, prof. nadzw. SGGW, jest realizowany we współpracy z Katedrą Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Nauk o Zwierzętach. Czas realizacji: 33 miesiące. Koszt projektu: 223 457 zł.

Celem naukowym podjętych badań jest dokładniejsze poznanie procesu fizycznego zachodzącego w wyniku wzajemnego oddziaływania dodatkowych elementów wspomagających rozdrabnianie ziaren i rozrywanie roślin kukurydzy zbieranych sieczkarnią polową, wyposażoną w toporowy zespół tnący.

Celem pracy jest również określenie zależności teoretycznych charakteryzujących proces rozdrabniania z wykorzystaniem dodatkowych elementów roboczych. Podstawowym kryterium jakościowym efektów pracy dodatkowych elementów wspomagających będą parametry charakteryzujące jakość kiszonki.

Poznawczym wynikiem pracy będzie m.in. opracowanie nieznanej dotąd charakterystyki porównawczej jakości działania dodatkowych elementów rozdrabniających na ziarno i cząstek roślin kukurydzy ciętych przez toporowy zespół.

Utylitarne znaczenie wyników pracy polega na wskazaniu celowości stosowania dodatkowych elementów wspomagających i zakresu pracy parametrów technicznych maszyny przy zbiorze roślin kukurydzy na kiszonkę.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -