Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym

30.06.2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego własnego pt. „Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym”, Nr N N112 120935 , finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt badawczy kierowany przez dr. hab. inż. Tadeusza Waścińskiego, prof. nadzw. SGGW, w skład zespołu badawczego wchodzą dr Grzegorz Przekota, mgr Lidia Sobczk . Czas realizacji: 24 miesiące. Koszt projektu: 54.000 PLN

Celem projektu są powiązania cenowe na polskim rynku finansowym analizujące wpływu cen na światowych rynkach finansowych na rynek finansowy w Polsce. Badaniu podlegać będą między innymi poziomy stóp procentowych, kursy walut, ceny akcji i innych instrumentów finansowych. Przedmiotem zainteresowania będzie analiza efektywności mechanizmów transmisji cen, a także zgodność klasycznych modeli równowagi rynkowej z danymi empirycznymi..Celem metodycznym jest opisanie mechanizmu turbulencji cenowych pomiędzy produktami finansowymi w Polsce a ceni produktów finansowych na rynkach światowych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -