Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Sektor biopaliw transportowych w Polsce w kontekście nowych uwarunkowań UE

Osią całej pracy będzie wskaźnik NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy), którego obligatoryjności nie było w Dyrektywie 2003/30/EC, a co znajdować się będzie prawdopodobnie w nowej Dyrektywie.

Celem naukowym projektu jest analiza wpływu czynników makrootoczenia sektorów biopaliw transportowych (prawnych, techniczno-technologicznych, ekologicznych, związanych m.in. z redukcją CO2) jak i cech samych biopaliw na możliwość realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski (UE) w zakresie wykonania wskaźnika NCW na bieżąco i w perspektywie kilkunastu lat.

Ostatecznie celem pracy jest też opracowanie pewnych działań o charakterze strategicznym dla sektorów biopaliw transportowych w Polsce.

Praca ma odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

1. w jakiej sytuacji znajdą się poszczególne sektory biopaliw transportowych w Polsce po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską obecnej propozycji Dyrektywy (z 17.12.2008).

2. czy surowce odpadowe mogą sytuację poprawić i przedłużyć żywotność sektorów 1. generacji? w jakim stopniu?

3. gdzie znajdują się główne zagrożenia i w jaki sposób, przynajmniej częściowo ich uniknąć?

W pracy zastosowano wiele metod badawczych i obliczeniowych dotyczących pojedynczych parametrów (np. obliczanie NCW wartość „szybka” (własny model), NCW wg Dyrektywy, udziału biokomponentu w paliwie do celów prognostycznych), czy metod bardziej skomplikowanych analizy strategicznej (faza życia i atrakcyjność sektora, scenariusz stanu otoczenia). Odpady, które mogą posłużyć jako cenne substraty do produkcji biopaliw policzone zostaną sektorowo a następnie zsumowane (jako suma odpadów głównych sektorów przetwórstwa rolno-spożywczego i owocowo-warzywnego).

Efekty projektu będą tkwiły zarówno w sferze teoretycznej, metodologicznej i praktycznej

Grant w całości finansowany ze środków MNiSW.

Sektor biopaliw transportowych w Polsce w kontekście nowych uwarunkowań UE
Numer grantu nadany przez MNiSW: N N112 101437
Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Kupczyk, prof. SGGW
Wykonawcy: dr inż. Piotr Borowski, dr inż. Małgorzata Powałka
Czas realizacji: 1 rok
Data zakończenia: 02.11.2010

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -