Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNY
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

 1. Co to jest SPBT?
 2. Co określa audyt energetyczny budynku?
 3. Na czym polega ochrona cieplna budynku?
 4. Czym są mostki termiczne i jakie są ich rodzaje?
 5. Współczynnik przewodzenia ciepła.
 6. W jakim celu wykonuje się izolacje termiczne elementów budynków.
 7. Jaki jest cel stosowania izolacji przeciwwilgociowych w budynkach?
 8. Podaj podstawowe elementy schodów i zasadę projektowania pod względem użytkowym?
 9. Wymień stropy stosowane w budownictwie?
 10. Ergonomia koncepcyjna a ergonomia korekcyjna – różnice w podejściu do problemu.
 11. Zasada miar ograniczających i jej zastosowanie w projektowaniu stanowisk pracy
 12. Wymień 5 zasad obowiązujących przy rozmieszczeniu, grupowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących
 13. Jak powinny być formułowane cele przez organizację?
 14. Proszę dokonać porównania struktury smukłej i płaskiej (w strukturach organizacyjnych wyróżnionych według kryterium rozpiętości kierowania).
 15. Co jest istotą rozwoju organizacyjnego?
 16. Co jest przedmiotem rachunku kosztów?
 17. Rozpatrując rachunek kosztów, jako podstawowe źródło informacji o kosztach tworzonych na potrzeby zarządzania można, oprócz ogólnej funkcji informacyjnej, wskazać inne funkcje szczegółowe. Proszę wymienić te funkcje.
 18. Jakie zadania szczegółowe powinien spełniać – z punktu widzenia zarządzania jednostką – rachunek kosztów?
 19. Wyjaśnij ogólnie zakres działania mechaniki gruntów oraz geotechniki. Jak zależą od siebie te dziedziny?
 20. Co rozumiesz pod pojęciem grunty słabe? Podaj przykłady takich gruntów.
 21. Jakie dane o podłożu gruntowym są potrzebne do zaprojektowania fundamentu budowli?
 22. Omówić znaczenie promieniowania słonecznego i wiatru –  w pozyskiwaniu tzw. energii odnawialnej (scharakteryzować możliwości wykorzystania tych elementów meteorologicznych w pozyskaniu energii odnawialnej w Polsce).
 23. Co nazywamy adwekcją, konwekcją i turbulencją; przedstawić ich krótką charakterystykę.
 24. Podać i objaśnić równanie bilansu promieniowania.
 25. W jaki sposób powstaje opad atmosferyczny w chmurach o budowie jednorodnej (zbudowanych z kropel wody) i mieszanej (kropel wody i kryształków lodu).
 26. Na czym polega zjawisko efektu cieplarnianego?
 27. Proszę wymienić grupy materiałów inżynierskich. Jakie kryteria determinują przynależność materiału do danej grupy?
 28. Proszę scharakteryzować siluminy.
 29. Proszę opisać charakterystyczne właściwości materiałów ceramicznych.
 30. Materiały polimerowe – składniki, właściwości i zastosowania.
 31. Opisać zasadę działania wentylacji grawitacyjnej.
 32. Podać źródła zysków w pomieszczeniach będące podstawą do obliczeń klimatyzacji.
 33. Podać podstawy doboru wielkości źródła ciepła.
 34. Wymień i opisz rodzaje obserwacji pomiarów stanów wody
 35. Podaj warunki, jakie powinna spełniać lokalizacja posterunków wodowskazowych
 36. Czym jest prognoza hydrologiczna, wymień i opisz metody prognozowania
 37. Wyjaśnij pojęcie krzywej konsumcyjnej, powiedz jak powstaje oraz jakie jest jej zastosowanie
 38. Wymień i krótko opisz sposoby pomiarów prędkości przepływu wody
 39. Podaj definicje zintegrowanej gospodarki wodnej.
 40. Wymień i krótko opisz funkcje zbiornika retencyjnego.
 41. Wymień grupy substancji szczególnie niebezpieczne dla wód naturalnych.
 42. Wymień przepływy charakterystyczne wykorzystywane w obliczeniach budowli wodnych.
 43. Wymień podstawowe parametry niezbędne do ustalenia zasobów energetycznych cieków.
 44. Wymień podstawowe kryteria podziału elektrowni wodnych.
 45. Przyczyna szczelinowatości masywów skalnych.
 46. Główne typy genetyczne osadów lodowcowych i formy rzeźby, które budują.
 47. Klasyfikacja wód podziemnych.
 48. Proszę omówić rodzaje zmienności wiatru w czasie.
 49. Proszę omówić znaczenie rozkładu Weibulla w Energetyce wiatrowej.
 50. Proszę omówić podstawowe parametry turbiny wiatrowej.
 51. Omówić zastosowanie efektu przeciągnięcia w konstrukcji turbin wiatrowych.
 52. Omówić znaczenie prawa Betza’a w energetyce wiatrowej.
 53. Co to jest stała słoneczna i jaka jest jej wartość?
 54. Wyjaśnij pojęcie emisyjności powłoki absorbera i ile ona wynosi dla czarnej farby?
 55. W jaki sposób parametry eksploatacyjne wpływają na wydajność słonecznej instalacji grzewczej?
 56. Wymień głównych światowych eksporterów węgla kamiennego
 57. Źródła zaopatrzenia Polski w gaz ziemny i LPG.
 58. Przyczyny budowy akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach.
 59. Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.
 60. Przyczyny energetycznej eksploatacji wód geotermalnych w obiegu zamkniętym.
 61.  Wady i zalety powietrza atmosferycznego, jako źródła energii dla pomp ciepła.
 62. Funkcje wymienników ciepła absorpcyjnej pompy ciepła.
 63. Wady i zalety ciepłownictwa geotermalnego.
 64. Omówić problemy eksploatacyjne turbin wiatrowych.
 65. Na czym polega repowering, omówić zagadnienie w Europie Zachodniej i Polsce.
 66. Omówić metody detekcji uszkodzeń w energetyce wiatrowej.
 67. Omówić wpływ oblodzenia i metody zapobiegania jemu w energetyce wiatrowej.
 68. Wymienić składniki smarów plastycznych i określić ich rolę.
 69. Co jest główną przyczyną korozji elektrochemicznej?
 70. Omówić mechanizm mycia części maszyn roztworami alkalicznymi.
 71. Główne zasady gospodarki odpadami w UE
 72. Recykling – definicja i rodzaje
 73. Warunki bezpiecznego spalania odpadów
 74. Co to jest i jakie są funkcje systemu zarządzania bazą danych?
 75. Co to są transakcje w bazach danych?
 76. Wymień i omów typy danych, które mogą być przechowywane w bazie danych SQL.
 77. Wymień i omów czynniki, które należy uwzględnić przy doborze roślin na cele energetyczne.
 78. Wymień i omów metody termicznej konwersji biomasy.
 79. Omów znaczenie kogeneracji w produkcji energii.
 80. Wymień i omów metody przetwarzania biomasy stałej z roślin uprawianych na cele energetyczne na paliwo.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -