Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia stacjonarne i niestacjonarne (nowy)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE i NIESTACJONARNE (nowy)
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań

1. Amortyzacja środków trwałych.

2. Bilans przedsiębiorstwa.

3. Burza mózgów jako metoda rozwiązywania jakościowych problemów.

4. Cele i metody badania pracy.

5. Co oznacza pojęcie równoważenia linii potokowej ? Co to znaczy linia dobrze zrównoważona ?

6. Co rozumiesz pod pojęciem różnorodność produkcji? Pod jakimi warunkami różnorodność produkcji jest korzystna?

7. Co to jest (czego dotyczy) typoszereg standardów IEEE 802.,podać przykłady.

8. Czego dotyczy model ISO/OSI, wymienić poszczególne składniki.

9. Czym wyraża się analityczna funkcja rachunku kosztów.

10. Istota i pojęcie rachunku kalkulacyjnego kosztów.

11. Jak obliczamy wartość firmy?

12. Jakie – informacje generowane są przez rachunek kosztów?

13. Jakie składniki kosztów należy uwzględnić planując politykę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie ?

14. Kierunki przetwarzania nasion oleistych.

15. Kryteria oceny konstrukcji.

16. Krzywe i powierzchnie Bezjera oraz ich zastosowanie w modelowaniu 3D.

17. Metody przedstawiania trójwymiarowej postaci przedmiotów na płaszczyźnie rysunku.

18. Modele 3D i sposoby ich tworzenia.

19. Na co zorientowany jest nowoczesny rachunek kosztów

20. Na czym polega analiza kosztów?

21. Na czym polega regulacja dwupołożeniowa. Przykłady obiektów gdzie występuje regulacja dwupołożeniowa. Rodzaje regulatorów dwupołożeniowych.

22. Narysować odpowiedź skokową obiektu inercyjnego wyższego rzędu i pokazać sposób wyznaczania stałych czasowych

23. Od czego zależy struktura stali? Podaj przykłady.

24. Omów grupy materiałów inżynierskich. Jakie kryteria determinują przynależność materiału do danej grupy?

25. Omów kryterium doboru nastaw regulatora metodą Ziglera – Nicholsa oraz kryteria oceny jakości regulacji.

26. Omów strukturę i właściwości polimerów.

27. Omów zasady wymiarowania przedmiotów.

28. Omówić znaczenia leśnictwa oraz cele i skalę produkcji leśnej w Polsce.

29. Omówić cztery elementy (fazy) procesu kierowania.

30. Opisz właściwości i zastosowania głównych grup stopów aluminium.

31. Opisz właściwości i zastosowania głównych grup stopów miedzi.

32. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów na rysunkach.

33. Podać pełną nazwę terminu CPU, metody podziału, główni producenci.

34. Podaj i krótko omów podstawowe warunki prawidłowego rozmieszczenia obiektów na hali produkcyjnej.

35. Podstawowe cechy i parametry maszyn.

36. Podstawowe funkcje finansów.

37. Procesy zagęszczania roztworów w przemyśle rolno-spożywczym.

38. Proszę narysować i zdefiniować krzywą wannową. Proszę zinterpretować przebieg krzywej wannowej z punktu widzenia występowania awarii urządzenia.

39. Proszę omówić zasady organizacji i funkcjonowania linii potokowej.

40. Proszę omówić znaczenie i zadania logistyki w różnych fazach przepływu materiału.

41. Proszę podać i omówić definicję logistyki sformułowaną przez amerykańskie Towarzystwo Zarządzania Logistycznego (CLM).

42. Proszę podać kryteria wyboru wyposażenia produkcyjnego.

43. Proszę podać przykład działalności gospodarczej w przypadku, której o wyborze miejsca jej prowadzenia decyduje:

i. bliskość rynku zbytu,

ii. bliskość źródeł surowców.

44. Proszę podać przykłady wydatków, które wcześniej czy później stanowić będą koszty jednostki gospodarczej.

45. Proszę wyjaśnić, jakie elementy składają się na infrastrukturę procesów logistycznych.

46. Proszę wyjaśnić, na czym polega logistyczna obsługa klienta i jakie są jej elementy.

47. Proszę wymienić i krótko omówić działania składające się na proces zaopatrzenia.

48. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować systemy przeprowadzania przeglądów profilaktycznych.

49. Przedstaw działania w analizie FMEA wyrobu.

50. Przedstaw strukturę majątku przedsiębiorstwa.

51. Przedstawić cele stawiane wobec procesu produkcyjnego w rolnictwie.

52. Rodzaje przekrojów i przykłady ich zastosowania.

53. Rola Edwarda Deminga w podejściu do zarządzania jakością.

54. Rola rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

55. Rzuty Monge’a – metody pierwszego i trzeciego kąta.

56. Scharakteryzować ilościowe, jakościowe i czasowe aspekty wykorzystania środków technicznych w procesach produkcyjnych w rolnictwie.

57. Scharakteryzować najważniejsze produkty gospodarki leśnej, omówić klasyfikację sortymentów drzewnych.

58. Scharakteryzować pojęcie „cyklu produkcyjnego” w rolnictwie, wymieniając czynniki decydujące o jego długości.

59. Scharakteryzować znaczenie siedliska leśnego dla hodowli lasu, wymienić i omówić najważniejsze siedliska nizinne w Polsce.

60. Struktura budżetu państwa.

61. Struktura i instytucje sektora finansowego.

62. System HACCP – jako koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

63. System plików a personalizacja systemu operacyjnego (omówić systemy lików).

64. Systematyka procesów i operacji jednostkowych w przemyśle rolno-spożywczym.

65. Technologie Rapid prototyping

66. Układy współrzędnych stosowane w systemach CAD.

67. Uwarunkowania doboru pasowania w aspekcie konstrukcji oraz możliwości technologiczne i ograniczenia ekonomiczne.

68. Własności i zastosowania podstawowych elementów maszyn.

69. Wydajność procesu produkcji alkoholu etylowego z surowców zawierających skrobię.

70. Wyjaśnić pojecie rębni, scharakteryzować główne rodzaje rębni.

71. Wymienić cechy stanowiące o specyfice procesów produkcyjnych podejmowanych w rolnictwie.

72. Wymienić elementy składowe typowego procesu produkcyjnego w rolnictwie i je scharakteryzować.

73. Wymienić i omówić elementy składowe procesu hodowli lasu, scharakteryzować proces odnawiania lasu.

74. Wymienić znane Ci wymuszenia standardowe, pokazać ich ilustrację graficzną.

75. Wymień i scharakteryzuj koszty rodzajowe.

76. Wymień podstawowe człony dynamiczne i narysuj charakterystykę odpowiedzi na wymuszenie skoku jednostkowego dla wybranego członu dynamicznego.

77. Zadania DNS.

78. Zalety i wady modelowania 3D.

79. Znaczenie bilansów materiałowych i energetycznych dla zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.

80. Znaczenie Księgi Jakości w tworzeniu systemu jakości w przedsiębiorstwie.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE I NIESTACJONARNE (NOWY)
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
INŻYNIERIA PRODUKCJI – 50 pytań

1. Charakterystyka maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.

2. Charakterystyka maszyn do uprawy gleby.

3. Charakterystyka maszyn do zadawania pasz pełnoporcjowych.

4. Charakterystyka maszyn do zbioru buraków.

5. Charakterystyka maszyn do zbioru ziemniaków.

6. Charakterystyka opryskiwaczy polowych.

7. Charakterystyka suszarek do ziarna.

8. Charakterystyka systemów pojenia zwierząt

9. Charakterystyka systemu zarządzania stadem.

10. Charakterystyka układów chłodniczych w chłodniach.

11. Charakterystyka urządzeń stosowanych w chowie cieląt.

12. Elementy teorii pracy nagarniacza w kombajnie zbożowym.

13. Klasyfikacja, budowa i działanie siewników uniwersalnych.

14. Maszyny i urządzenia do usuwania odchodów.

15. Maszyny i urządzenia do żywienia indywidualnego.

16. Mechanizacja zadawania pasz w kurnikach.

17. Metody wstępnego schładzania warzyw.

18. Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.

19. Omówić metody pozyskiwania drewna.

20. Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.

21. Omówić sposób oceny efektywności realizacji procesu pozyskiwania drewna.

22. Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.

23. Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.

24. Podać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi wchodzącymi w zakres technologii produkcji rolniczej.

25. Podać różnice między technicznym wyposażeniem technologii produkcji zbóż i roślin okopowych.

26. Porównać możliwości wykorzystania harwesterów i forwarderów do pozyskiwania drewna z użytków przedrębnych i rębnych.

27. Procesy technologiczne w magazynie zbożowym.

28. Proszę omówić elementy pilarki spalinowej zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy operatora

29. Proszę przedstawić cechy charakterystyczne ciągników leśnych pozwalające im na poruszanie się wewnątrz drzewostanu

30. Proszę przedstawić główne różnice w budowie pługów odkładnicowych leśnych i rolniczych

31. Proszę przedstawić podział maszyn do pozyskiwania drewna

32. Proszę przedstawić podział pilarek spalinowych

33. Proszę scharakteryzować aktywne maszyny do uprawy gleby stosowane w leśnictwie

34. Proszę scharakteryzować główne zespoły pilarki spalinowej

35. Proszę scharakteryzować leśne ciągniki do zrywki nasiębiernej

36. Proszę scharakteryzować leśne ciągniki do zrywki półpodwieszanej

37. Proszę scharakteryzować wielooperacyjne wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna

38. Scharakteryzować sposoby przygotowywania gleby w różnych rodzajach odnawiania lasu.

39. Scharakteryzować straty ilościowe i jakościowe produktów podczas przechowywania.

40. Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.

41. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.

42. Systemy wentylacyjne w przechowalni.

43. Tendencje rozwojowe w budowie kombajnów zbożowych.

44. Tendencje rozwojowe w maszynach i urządzeniach do pozyskiwania mleka.

45. Tendencje rozwojowe w technologiach i technikach zbioru zielonek.

46. Urządzenia do czyszczenia ziarna zbóż.

47. Urządzenia techniczne chłodni owoców i warzyw.

48. Wady i zalety hal udojowych.

49. Wymagania mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich.

50. Zestawy uprawowe i uprawowo – siewne.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE I NIESTACJONARNE (NOWY)
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI – 50 pytań

1. Analiza techniczna i analiza fundamentalna.

2. Cechy charakterystyczne akcji i obligacji.

3. Cechy charakterystyczne instrumentów pochodnych.

4. Cechy techniczno-użytkowe maszyn.

5. Charakterystyka pomp próżniowych.

6. Charakterystyka rynku pieniężnego i rynku kapitałowego.

7. Charakterystyka urządzeń do składowania wyrobów.

8. Charakterystyka urządzeń zabezpieczających przed dotknięciem ruchomych części układów napędowych maszyn.

9. Dźwignia finansowa w produktach rynku kapitałowego.

10. Funkcjonalności systemów CAD z zakresu PDM i PLM.

11. Globalne i krajowe uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych i leśnych.

12. Globalny rynek maszyn rolniczych i leśnych.

13. Innowacyjne technologie w inżynierii odwrotnej.

14. Instalacja chłodnicza chłodni.

15. Instytucje nadzoru na rynku finansowym.

16. Jakość krzywych i powierzchni oraz narzędzia analizy ich ciągłości.

17. Klasyfikacja napędów maszyn.

18. Krajowi producenci maszyn rolniczych i leśnych.

19. Krzywe i powierzchnie NURBS w modelowaniu 3D.

20. Metody przestrzennej reprezentacji powierzchni.

21. Modele barw i ich zastosowanie.

22. Modelowanie 3D w oparciu o profile zamknięte i otwarte.

23. Ograniczenia produkcji krajowych firm sprzętu rolniczego i leśnego o dużej wydajności.

24. Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.

25. Omówić metody pozyskiwania drewna.

26. Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.

27. Omówić sposób oceny efektywności realizacji procesu pozyskiwania drewna.

28. Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.

29. Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.

30. Podać różnice między technologiami produkcji zbóż i roślin okopowych.

31. Podział i przeznaczenie systemów IT stosowanych w procesach produkcji.

32. Porównać możliwości wykorzystania harwesterów i forwarderów do pozyskiwania drewna z użytków przedrębnych i rębnych.

33. Prawa ekonomiczne na rynku maszyn rolniczych i leśnych.

34. Produkty strukturyzowane.

35. Rodzaje systemów wentylacyjnych stosowanych w przechowalniach.

36. Rola GPW SA na rynku finansowym.

37. Rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczeń przed przeciążeniem elementów roboczych maszyn rolniczych.

38. Scharakteryzować sposoby przygotowywania gleby w różnych rodzajach odnawiania lasu.

39. Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.

40. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.

41. Siła nabywcza użytkowników sprzętu rolniczego i leśnego.

42. System dystrybucji maszyn rolniczych i leśnych w Polsce.

43. Technologie hybrydowe w systemach CAD – wektoryzacja rastrów.

44. Wpływ programów pomocowych dla rolnictwa na rynek maszyn rolniczych.

45. Wskazać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi wchodzącymi w zakres technologii produkcji rolniczej.

46. Zagadnienie Corporate Governance (ład korporacyjny) na GPW SA.

47. Zastosowanie analiz MES w systemach CAD/CAE.

48. Zjawiska rynkowe wpływające na popyt maszyn rolniczych i leśnych.

49. Znaczenie ryzyka na rynku finansowym.

50. Związki przyczynowo-skutkowe otoczenia rolnictwa a rynek maszyn rolniczych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -