Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia niestacjonarne (10 semestrów)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – NIESTACJONARNE (10 SEMESTRÓW)
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 73 pytań

1. Amortyzacja środków trwałych.

2. Bilans przedsiębiorstwa.

3. Burza mózgów jako metoda rozwiązywania jakościowych problemów.

4. Cele i metody badania pracy.

5. Co oznacza pojęcie równoważenia linii potokowej ? Co to znaczy linia dobrze zrównoważona ?

6. Co rozumiesz pod pojęciem różnorodność produkcji? Pod jakimi warunkami różnorodność produkcji jest korzystna?

7. Co to jest (czego dotyczy) typoszereg standardów IEEE 802.,podać przykłady.

8. Czego dotyczy model ISO/OSI, wymienić poszczególne składniki.

9. Czym wyraża się analityczna funkcja rachunku kosztów.

10. Istota i pojęcie rachunku kalkulacyjnego kosztów.

11. Jak obliczamy wartość firmy?

12. Jakie – informacje generowane są przez rachunek kosztów?

13. Jakie składniki kosztów należy uwzględnić planując politykę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie ?

14. Kierunki przetwarzania nasion oleistych.

15. Kryteria oceny konstrukcji.

16. Krzywe i powierzchnie Bezjera oraz ich zastosowanie w modelowaniu 3D.

17. Metody przedstawiania trójwymiarowej postaci przedmiotów na płaszczyźnie rysunku.

18. Modele 3D i sposoby ich tworzenia.

19. Na co zorientowany jest nowoczesny rachunek kosztów

20. Na czym polega analiza kosztów?

21. Na czym polega regulacja dwupołożeniowa. Przykłady obiektów gdzie występuje regulacja dwupołożeniowa. Rodzaje regulatorów dwupołożeniowych.

22. Narysować odpowiedź skokową obiektu inercyjnego wyższego rzędu i pokazać sposób wyznaczania stałych czasowych

23. Od czego zależy struktura stali? Podaj przykłady.

24. Omów grupy materiałów inżynierskich. Jakie kryteria determinują przynależność materiału do danej grupy?

25. Omów kryterium doboru nastaw regulatora metodą Ziglera – Nicholsa oraz kryteria oceny jakości regulacji.

26. Omów strukturę i właściwości polimerów.

27. Omów zasady wymiarowania przedmiotów.

28. Omówić znaczenia leśnictwa oraz cele i skalę produkcji leśnej w Polsce.

29. Omówić cztery elementy (fazy) procesu kierowania.

30. Opisz właściwości i zastosowania głównych grup stopów aluminium.

31. Opisz właściwości i zastosowania głównych grup stopów miedzi.

32. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów na rysunkach.

33. Podać pełną nazwę terminu CPU, metody podziału, główni producenci.

34. Podaj i krótko omów podstawowe warunki prawidłowego rozmieszczenia obiektów na hali produkcyjnej.

35. Podstawowe cechy i parametry maszyn.

36. Podstawowe funkcje finansów.

37. Proszę narysować i zdefiniować krzywą wannową. Proszę zinterpretować przebieg krzywej wannowej z punktu widzenia występowania awarii urządzenia.

38. Proszę omówić zasady organizacji i funkcjonowania linii potokowej.

39. Proszę podać kryteria wyboru wyposażenia produkcyjnego.

40. Proszę podać przykład działalności gospodarczej w przypadku, której o wyborze miejsca jej prowadzenia decyduje:

i. bliskość rynku zbytu,

ii. bliskość źródeł surowców.

41. Proszę podać przykłady wydatków, które wcześniej czy później stanowić będą koszty jednostki gospodarczej.

42. Proszę wymienić i krótko omówić działania składające się na proces zaopatrzenia.

43. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować systemy przeprowadzania przeglądów profilaktycznych.

44. Przedstaw działania w analizie FMEA wyrobu.

45. Przedstaw strukturę majątku przedsiębiorstwa.

46. Przedstawić cele stawiane wobec procesu produkcyjnego w rolnictwie.

47. Rodzaje przekrojów i przykłady ich zastosowania.

48. Rola Edwarda Deminga w podejściu do zarządzania jakością.

49. Rola rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

50. Rzuty Monge’a – metody pierwszego i trzeciego kąta.

51. Scharakteryzować ilościowe, jakościowe i czasowe aspekty wykorzystania środków technicznych w procesach produkcyjnych w rolnictwie.

52. Scharakteryzować najważniejsze produkty gospodarki leśnej, omówić klasyfikację sortymentów drzewnych.

53. Scharakteryzować pojęcie „cyklu produkcyjnego” w rolnictwie, wymieniając czynniki decydujące o jego długości.

54. Scharakteryzować znaczenie siedliska leśnego dla hodowli lasu, wymienić i omówić najważniejsze siedliska nizinne w Polsce.

55. Struktura budżetu państwa.

56. Struktura i instytucje sektora finansowego.

57. System HACCP – jako koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

58. System plików a personalizacja systemu operacyjnego (omówić systemy lików).

59. Technologie Rapid prototyping

60. Układy współrzędnych stosowane w systemach CAD.

61. Uwarunkowania doboru pasowania w aspekcie konstrukcji oraz możliwości technologiczne i ograniczenia ekonomiczne.

62. Własności i zastosowania podstawowych elementów maszyn.

63. Wyjaśnić pojecie rębni, scharakteryzować główne rodzaje rębni.

64. Wymienić cechy stanowiące o specyfice procesów produkcyjnych podejmowanych w rolnictwie.

65. Wymienić elementy składowe typowego procesu produkcyjnego w rolnictwie i je scharakteryzować.

66. Wymienić i omówić elementy składowe procesu hodowli lasu, scharakteryzować proces odnawiania lasu.

67. Wymienić znane Ci wymuszenia standardowe, pokazać ich ilustrację graficzną.

68. Wymień i scharakteryzuj koszty rodzajowe.

69. Wymień podstawowe człony dynamiczne i narysuj charakterystykę odpowiedzi na wymuszenie skoku jednostkowego dla wybranego członu dynamicznego.

70. Zadania DNS.

71. Zalety i wady modelowania 3D.

72. Znaczenie bilansów materiałowych i energetycznych dla zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.

73. Znaczenie Księgi Jakości w tworzeniu systemu jakości w przedsiębiorstwie.

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – NIESTACJONARNE (10 SEMESTRÓW)
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 43 pytań

1. Charakterystyka maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.

2. Charakterystyka maszyn do uprawy gleby.

3. Charakterystyka maszyn do zadawania pasz pełnoporcjowych.

4. Charakterystyka maszyn do zbioru buraków.

5. Charakterystyka maszyn do zbioru ziemniaków.

6. Charakterystyka opryskiwaczy polowych.

7. Charakterystyka systemów pojenia zwierząt

8. Charakterystyka systemu zarządzania stadem.

9. Charakterystyka urządzeń stosowanych w chowie cieląt.

10. Elementy teorii pracy nagarniacza w kombajnie zbożowym.

11. Klasyfikacja, budowa i działanie siewników uniwersalnych.

12. Maszyny i urządzenia do usuwania odchodów.

13. Maszyny i urządzenia do żywienia indywidualnego.

14. Mechanizacja zadawania pasz w kurnikach.

15. Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.

16. Omówić metody pozyskiwania drewna.

17. Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.

18. Omówić sposób oceny efektywności realizacji procesu pozyskiwania drewna.

19. Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.

20. Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.

21. Podać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi wchodzącymi w zakres technologii produkcji rolniczej.

22. Podać różnice między technicznym wyposażeniem technologii produkcji zbóż i roślin okopowych.

23. Porównać możliwości wykorzystania harwesterów i forwarderów do pozyskiwania drewna z użytków przedrębnych i rębnych.

24. Proszę omówić elementy pilarki spalinowej zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy operatora

25. Proszę przedstawić cechy charakterystyczne ciągników leśnych pozwalające im na poruszanie się wewnątrz drzewostanu

26. Proszę przedstawić główne różnice w budowie pługów odkładnicowych leśnych i rolniczych

27. Proszę przedstawić podział maszyn do pozyskiwania drewna

28. Proszę przedstawić podział pilarek spalinowych

29. Proszę scharakteryzować aktywne maszyny do uprawy gleby stosowane w leśnictwie

30. Proszę scharakteryzować główne zespoły pilarki spalinowej

31. Proszę scharakteryzować leśne ciągniki do zrywki nasiębiernej

32. Proszę scharakteryzować leśne ciągniki do zrywki półpodwieszanej

33. Proszę scharakteryzować wielooperacyjne wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna

34. Scharakteryzować sposoby przygotowywania gleby w różnych rodzajach odnawiania lasu.

35. Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.

36. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.

37. Tendencje rozwojowe w budowie kombajnów zbożowych.

38. Tendencje rozwojowe w maszynach i urządzeniach do pozyskiwania mleka.

39. Tendencje rozwojowe w technologiach i technikach zbioru zielonek.

40. Urządzenia do czyszczenia ziarna zbóż.

41. Wady i zalety hal udojowych.

42. Wymagania mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich.

43. Zestawy uprawowe i uprawowo – siewne.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -