Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TRiL studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – NIESTACJONARNE
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań

1. Amortyzacja środków trwałych.

2. Charakterystyka maszyn stosowanych w technologii zbioru zielonek.

3. Czym różni się gaz ziemny wysokometanowy od naazotowanego ?

4. Czynniki wpływające na energochłonność zakładu przemysłu rolno-spożywczego.

5. Dlaczego standard przesyłu sygnału ISO-bus stosowanego w pojazdach rolniczych i leśnych uznawany jest za łatwy do samo-diagnostyki przez układy ciągnika i odporny na zakłócenia?

6. Istota i pojęcie rachunku kalkulacyjnego kosztów. Na czym polega analiza kosztów?

7. Jaki wpływ mają pierwiastki stopowe na właściwości stali? Podaj przykłady.

8. Klasyfikacja maszyn i narzędzi do przygotowania pasz.

9. Kryteria doboru łożysk ślizgowych i tocznych oraz rodzaju przekładni mechanicznych w układach napędowych.

10. Na czym polega system semi-automatycznego prowadzenia pojazdu, jaka jest podstawowa różnica w porównaniu do układów prowadzenia równoległego.

11. Narysować i omówić charakterystykę diody półprzewodnikowej.

12. Narysować i omówić charakterystykę tranzystora bipolarnego.

13. Narysować i omówić charakterystykę tyrystora.

14. Omów różnice pomiędzy materiałami metalicznymi, ceramicznymi i polimerami.

15. Omów strukturę i właściwości polimerów.

16. Omów właściwości i zastosowania głównych grup stopów aluminium i stopów miedzi.

17. Omówić mechanizmy ruchu ciepła i prawa opisujące te mechanizmy.

18. Omówić parametry pary wodnej, jej termodynamiczne wykresy stanu i przemiany pary wodnej.

19. Omówić podstawowe wskaźniki i parametry stosowane do oceny efektywności eksploatacji maszyn leśnych.

20. Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.

21. Omówić typowe rodzaje zużyć części maszyn oraz strategie obsług technicznych.

22. Omówić warunek sterowalności na przykładzie skidera.

23. Omówić właściwości olejów silnikowych i zasady ich doboru.

24. Omówić właściwości smarów plastycznych i zasady ich doboru.

25. Omówić zjawiska zachodzące podczas eksploatacji maszyn na podstawie typowej krzywej intensywności uszkodzeń.

26. Podać różnice w wyznaczaniu oporów roboczych różnych grup maszyn użytkowanych w produkcji rolniczej.

27. Proces produkcji alkoholu etylowego z ziemniaków.

28. Proszę omówić różnice pomiędzy silnikiem dwu i czterosuwowym.

29. Proszę omówić znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie.

30. Proszę podać wymagania stawiane pojazdom przeznaczonym do przemieszczania się po podłożu odkształcalnym.

31. Proszę scharakteryzować maszyny leśne do ochrony lasu i drewna.

32. Proszę scharakteryzować maszyny stosowane do pozyskiwania drewna.

33. Proszę scharakteryzować specjalistyczne pojazdy zrywkowe.

34. Proszę wymienić główne wady i zalety gąsienicowego mechanizmu jezdnego.

35. Proszę wymienić i omówić koszty zarządzania zapasami.

36. Proszę wymienić i scharakteryzować maszyny leśne stosowane do uprawy gleby na szkółkach leśnych.

37. Proszę wymienić i scharakteryzować maszyny leśne stosowane do uprawy gleby na uprawach leśnych.

38. Przedstaw strukturę majątku przedsiębiorstwa.

39. Przedstawić formy organizacyjno-prawne jednostek w systemie gospodarki żywnościowej.

40. Przedstawić formy usług w rolnictwie i perspektywy ich doskonalenia.

41. Przedstawić strategie użytkowania sprzętu rolniczego.

42. Przykłady zastosowania transportu pneumatycznego w przemyśle rolno-spożywczym.

43. Rozwinąć pojęcia organizacji pracy i organizacji dnia pracy w rolnictwie.

44. Scharakteryzować czynniki decydujące o efektywności produkcji roślinnej w gospodarstwie.

45. Scharakteryzować czynniki decydujące o efektywności produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.

46. Scharakteryzować czynniki decydujące o efektywności szkółkarskiej produkcji leśnej.

47. Scharakteryzować elementy oceny doboru ciągnika do maszyny rolniczej z uwzględnieniem zużycia paliwa.

48. Scharakteryzować pojęcie dobrostanu w produkcji zwierząt inwentarskich.

49. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.

50. Sposoby zabezpieczania elementów roboczych maszyn rolniczych przed przeciążeniem.

51. Układy hydrauliczne oraz ich elementy i zastosowanie w maszynach roboczych.

52. W jakich warunkach zastosowanie przekładni CVT (Continuously Variable Transmission) jest korzystniejsze niż przekładni stopniowej wyposażonej w 5 biegowy układ PowerShift?

53. Właściwości materiałów biologicznych istotne podczas ich rozdrabniania.

54. Wymienić i scharakteryzować podstawowe układy logiczne.

55. Wymienić podstawowe kategorie wydajności w użytkowaniu maszyn rolniczych, podając różnice w ich interpretacji.

56. Zasady doboru kotła parowego dla zmiennego zapotrzebowania ciepła w zakładzie produkcyjnym.

57. Zasady regulacji maszyn i narzędzi do uprawy gleby.

58. Zdefiniować 3 rodzaje mocy w obwodach elektrycznych.

59. Zdefiniować gaz doskonały i omówić jego przemiany.

60. Zdefiniować pojęcie reaktancji indukcyjnej i pojemnościowej.

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA NIESTACJONARNE
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

1. Analiza ruchu materiału na wytrząsaczu

2. Certyfikat – podaj korzyści z posiadania certyfikatu

3. Charakterystyka suszarek do ziarna.

4. Charakterystyka systemów wentylacji w budynkach inwentarskich.

5. Charakterystyka układów chłodniczych w chłodniach.

6. Charakterystyka urządzeń do zadawania pasz w kurnikach

7. Charakterystyka właściwości aerodynamicznych ziarna

8. Instrumenty wspomagające zarządzanie jakością w zakresie zbierania danych i analizy danych

9. Klasyfikacja i zalety hal udojowych.

10. Maszyny i urządzenia do zmiennej aplikacji nawozów i pestycydów

11. Maszyny i urządzenia do zmiennej ilości wysiewu nasion

12. Metody wstępnego schładzania warzyw.

13. Omówić automatyczne systemy prowadzenia pielników.

14. Omówić główne czynniki wpływające na jakość pracy maszyn do zbioru kapusty.

15. Omówić główne zespoły maszyn do zbioru czarnej porzeczki.

16. Omówić maszyny do zbioru owoców ziarnkowych z uwzględnieniem wymagań stawianych roślinom i plantacji przeznaczonej do zbioru mechanicznego.

17. Omówić precyzyjne systemy siewu warzyw.

18. Omówić znaczenie obróbki termicznej w produktach mlecznych.

19. Procesy technologiczne w magazynie zbożowym.

20. Rola Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) w procesie produkcji wyrobów spożywczych

21. Scharakteryzować maszyny do przygotowania podłoża w uprawach ogrodniczych.

22. Scharakteryzować maszyny do sadzenia warzyw z rozsady.

23. Scharakteryzować straty ilościowe i jakościowe produktów podczas przechowywania.

24. Scharakteryzować systemy emisji powietrza w opryskiwaczach sadowniczych i stosowane przystawki.

25. Scharakteryzować wymagania jakościowe stawiane owocom.

26. Sposoby monitorowania plonu.

27. Systemy do pomiaru parametrów gleby stosowane w rolnictwie precyzyjnym.

28. Systemy jazdy równoległej stosowane w technologiach rolnictwa precyzyjnego.

29. Systemy wentylacyjne w przechowalni.

30. Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrożenia rolnictwa precyzyjnego.

31. Technologie informacyjne i informatyczne w rolnictwie precyzyjnym.

32. Tendencje rozwojowe w maszynach do produkcji zwierzęcej.

33. Urządzenia do szybkiej oceny właściwości fizycznych i chemicznych gleby.

34. Urządzenia techniczne chłodni owoców i warzyw.

35. Zalety i wady systemów nawadniania upraw warzywniczych, dla przykładowych roślin.

36. Zapotrzebowanie mocy przy pracy glebogryzarką.

37. Czynniki determinujące wydajność procesów produkcyjnych w leśnictwie.

38. Omów właściwości fizyczne drewna.

39. Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.

40. Omówić harmonogramy przebiegu procesów technologicznych na przykładzie realizacji prac leśnych.

41. Omówić wpływ czynników organizacyjnych na bilans czasu zmiany roboczej.

42. Proszę omówić elementy pilarki spalinowej zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy operatora.

43. Proszę przedstawić budowę piły łańcuchowej stosowanej w pilarkach przenośnych.

44. Proszę przedstawić najważniejsze różnice w budowie sadzarek stosowanych w szkółkach i na powierzchniach leśnych.

45. Proszę przedstawić najważniejsze różnice w budowie siewników stosowanych w szkółkach i na powierzchniach leśnych.

46. Proszę przedstawić ogólna budowę zespołu tnącego pilarki spalinowej.

47. Scharakteryzować miejsce i znaczenie transportu w gospodarce.

48. Scharakteryzować wskaźniki i parametry wykorzystywane do oceny efektywności eksploatacji samochodu wywozowego.

49. Wyjaśnić pojęcie – system transportowy, wymienić elementy składowe na przykładzie transportu samochodowego.

50. Wymień zalety symulacji i wizualizacji przebiegu procesów technologicznych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -