Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski TRiL

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 50 pytań

Przedmioty kierunkowe

1.               Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procedurze certyfikacyjnej wyrobu.
2.               Badania jakości pracy kombajnów zielonkawych oraz maszyn i narzędzi uprawowych.
3.               Badania jakości pracy rozsiewaczy do nawozów mineralnych oraz sadzarek do ziemniaków.
4.               Badania właściwości mechanicznych materiału roślinnego na maszynie wytrzymałościowej.
5.               Charakterystyka wybranego modelu diagnostycznego: binarna macierz diagnostyczna, topologiczny, probabilistyczna macierz obserwacji.
6.               Charakterystyka wybranej metody tworzenia testów diagnostycznych: metoda dziecięca albo kolejnego wyboru sprawdzeń, metoda macierzy boole’owskich, metoda informacyjna, metoda kontroli grupowej, metoda podziału połówkowego itd.
7.               Matematyczne modele kinetyki suszenia konwekcyjnego – sposób tworzenia, znaczenie w praktyce.
8.               Mechanizmy wymiany ciepła i masy podczas konwekcyjnego suszenia ciał stałych.
9.               Metody i style zarządzania, ocena pracowników.
10.           Na czym polega stabilność układu automatycznej regulacji i w jaki sposób się ją określa ?
11.           Na wybranym przykładzie przedstawić zagadnienia postępu prowadzącego do osiągania poziomu pełnej automatyzacji procesów technologicznych w rolnictwie.
12.           Narysować schemat blokowy i omówić elementy składowe UAR.
13.           Ogólna charakterystyka systemu diagnostyki pokładowej standardu OBD (On-Board Diagnostics).
14.           Ogólne zasady diagnostyki wybranego układu pojazdu: silnik, układ hamulcowy, układ pneumatyczny, układ hydrauliczny.
15.           Ogólne zasady prowadzenia badań eksploatacyjnych.
16.           Omów modułową koncepcję systemu oceny zgodności.
17.           Omów strukturę paliwową produkcji energii elektrycznej w Polsce.
18.           Omówić możliwości wykorzystania systemu pozycjonowania satelitarnego do oceny efektywności pracy maszyn leśnych.
19.           Omówić zastosowanie elektronicznych systemów informacyjnych w maszynach leśnych – na przykładzie harwesterów lub forwarderów.
20.           Omówić zastosowanie systemów informacji przestrzennej leśnictwie.
21.           Podać i omówić przykłady wykorzystania różnych rodzajów transportu w leśnictwie.
22.           Podaj wartość opałową poszczególnych pierwotnych nośników energii.
23.           Podejmowanie decyzji kierowniczych
24.           Podstawowe funkcje procesu zarządzania
25.           Proszę na przykładzie przedstawić metodę doboru siłownika hydraulicznego do konkretnego zastosowania.
26.           Proszę narysować schemat dowolnego układu sterowania silnikiem hydraulicznym o dwóch kierunkach obrotu.
27.           Proszę narysować schemat dowolnego układu sterowania siłownikiem dwustronnego działania.
28.           Proszę narysować schemat dowolnego układu sterowania siłownikiem nurnikowym.
29.           Proszę omówić najczęściej stosowane sposoby regulacji prędkości obrotowej silnika hydraulicznego.
30.           Proszę podać definicję systemu informacji przestrzennej. Proszę podać i krótko omówić podstawowe własności mapy numerycznej.
31.           Proszę przedstawić główne tendencje rozwojowe układów hydraulicznych stosowanych w maszynach rolniczych i leśnych.
32.           Proszę przedstawić ogólna budowę (schemat blokowy) hydrostatycznego układu napędowego.
33.           Proszę przedstawić podział siłowników hydraulicznych stosowanych w maszynach rolniczych i leśnych.
34.           Proszę przedstawić wady i zalety napędów hydrostatycznych. Podział pomp stosowanych w napędach hydrostatycznych.
35.           Proszę wyjaśnić zasadę działania satelitarnego systemu pozycjonowania.
36.           Przedstaw proces budowy przestrzeni stanów diagnostycznych maszyny.
37.           Przedstaw zasadę prowadzenia badań dla procedury certyfikacyjnej.
38.           Raport z badań jako dokument w ocenie zgodności.
39.           Rola certyfikatu w zapewnieniu jakości wyrobu.
40.           Scharakteryzować miejsce i znaczenie transportu w gospodarce.
41.           Scharakteryzować skalę i strukturę systemu transportu drewna w Polsce.
42.           Scharakteryzować wskaźniki i parametry wykorzystywane do oceny efektywności eksploatacji samochodu wywozowego.
43.           Wyjaśnić pojęcie – system transportowy, wymienić elementy składowe na przykładzie transportu samochodowego.
44.           Wyjaśnij pojęcie skali pomiarowej w analizie danych i wymień przynajmniej trzy skale pomiarowe.
45.           Wymienić i scharakteryzować elementy składowe infrastruktury transportu leśnego.
46.           Wymień przynajmniej trzy parametry charakteryzujące rozkład zmiennej losowej.
47.           Wyznaczanie bilansu czasu pracy i wskaźników eksploatacyjnych maszyny.
48.           Wyznaczanie oporu roboczego, zużycia paliwa i zapotrzebowania mocy.
49.           Wyznaczanie strat materiału roślinnego w maszyn do zbioru okopowych i zbóż.
50.           Zinterpretować pojęcie „wyróżnika poziomu technologicznego”.

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 10 pytań

Przedmioty specjalnościowe

1.     Klasyfikacja regulatorów i ich właściwości dynamiczne.
2.     Klasyfikacja układów automatycznej regulacji.
3.     Maszyny i urządzenia do przygotowania paliw z biomasy.
4.     Scharakteryzować sposoby wprowadzania i aktualizacji danych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
5.     Scharakteryzować sposoby wykorzystywania w leśnictwie satelitarnego systemu pozycjonowania.
6.     Scharakteryzować stosowane w leśnictwie sposoby elektronicznego ewidencjonowania przepływu towarów.
7.     Wymień przynajmniej dwa narzędzia umożliwiające rozpoznanie struktury zbioru danych. Krótko scharakteryzuj jedno z nich.
8.     Opisz krótko ideę analizy dyskryminacyjnej, czyli klasyfikacji wzorcowej.
9.     Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania biomasy na cele energetyczne.
10. Technologie zbioru roślin energetycznych. Sposoby współspalania biomasy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -