Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski TRiL

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań

1.               Amortyzacja środków trwałych.
2.               Budowa i działanie kolumny rektyfikacyjnej.
3.               Budowa i działanie pasteryzatora (wymiennika ciepła stosowanego w mleczarstwie).
4.               Budowa i zastosowanie wirówek separacyjnych talerzowych.
5.               Budowa i zastosowanie wyparek.
6.               Charakterystyka maszyn stosowanych w technologii zbioru zielonek.
7.               Czym różni się gaz ziemny wysokometanowy od naazotowanego ?
8.               Czym wyraża się analityczna funkcja rachunku kosztów ?
9.               Czynniki wpływające na energochłonność zakładu przemysłu rolno-spożywczego.
10.           Dlaczego standard przesyłu sygnału ISO-bus stosowanego w pojazdach rolniczych i leśnych uznawany jest za łatwy do samo-diagnostyki przez układy ciągnika i odporny na zakłócenia?
11.           Istota i pojęcie rachunku kalkulacyjnego kosztów. Na czym polega analiza kosztów?
12.           Jaka jest zaleta układów hydraulicznych sterowanych wykorzystujących sterowanie „load sensing”.
13.           Jaki wpływ mają pierwiastki stopowe na właściwości stali? Podaj przykłady.
14.           Klasyfikacja żywności wg zawartości białka, tłuszczów i węglowodanów.
15.           Klasyfikacja i przykłady pras do wyciskania cieczy.
16.           Klasyfikacja maszyn i narzędzi do przygotowania pasz.
17.           Kryteria doboru łożysk ślizgowych i tocznych oraz rodzaju przekładni mechanicznych w układach napędowych.
18.           Na czym polega system semi-automatycznego prowadzenia pojazdu, jaka jest podstawowa różnica w porównaniu do układów prowadzenia równoległego.
19.           Narysować i omówić charakterystykę diody półprzewodnikowej.
20.           Narysować i omówić charakterystykę tranzystora bipolarnego.
21.           Narysować i omówić charakterystykę tyrystora.
22.           Narysować odpowiedź skokową obiektu inercyjnego wyższego rzędu i pokazać sposób wyznaczania stałych czasowych.
23.           Omów kryterium doboru nastaw regulatora metodą Ziglera – Nicholsa oraz kryteria oceny jakości regulacji.
24.           Omów różnice pomiędzy materiałami metalicznymi, ceramicznymi i polimerami.
25.           Omów strukturę i właściwości polimerów.
26.           Omów właściwości i zastosowania głównych grup stopów aluminium i stopów miedzi.
27.           Omówić mechanizmy ruchu ciepła i prawa opisujące te mechanizmy.
28.           Omówić parametry pary wodnej, jej termodynamiczne wykresy stanu i przemiany pary wodnej.
29.           Omówić podstawowe wskaźniki i parametry stosowane do oceny efektywności eksploatacji maszyn leśnych.
30.           Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.
31.           Omówić rodzaje wymienników ciepła i sporządzić bilans cieplny wymienników ciepła.
32.           Omówić typowe rodzaje zużyć części maszyn oraz strategie obsług technicznych.
33.           Omówić warunek sterowalności na przykładzie skidera.
34.           Omówić właściwości olejów silnikowych i zasady ich doboru.
35.           Omówić właściwości smarów plastycznych i zasady ich doboru.
36.           Omówić zjawiska zachodzące podczas eksploatacji maszyn na podstawie typowej krzywej intensywności uszkodzeń.
37.           Podać różnice w wyznaczaniu oporów roboczych różnych grup maszyn użytkowanych w produkcji rolniczej.
38.           Podaj wartość opałową poszczególnych pierwotnych nośników energii.
39.           Proces produkcji alkoholu etylowego z ziemniaków.
40.           Proces produkcji drożdży z melasy.
41.           Procesy produkcyjne w przemyśle mleczarskim.
42.           Proszę omówić różnice pomiędzy silnikiem dwu i czterosuwowym.
43.           Proszę omówić znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie.
44.           Proszę opisać koszty jakości.
45.           Proszę podać wymagania stawiane pojazdom przeznaczonym do przemieszczania się po podłożu odkształcalnym.
46.           Proszę scharakteryzować maszyny leśne do ochrony lasu i drewna.
47.           Proszę scharakteryzować maszyny stosowane do pozyskiwania drewna.
48.           Proszę scharakteryzować specjalistyczne pojazdy zrywkowe.
49.           Proszę wyjaśnić, co to jest łańcuch logistyczny.
50.           Proszę wyjaśnić, na czym polega logistyczne zarządzanie usługami.
51.           Proszę wymienić główne wady i zalety gąsienicowego mechanizmu jezdnego.
52.           Proszę wymienić i omówić koszty zarządzania zapasami.
53.           Proszę wymienić i scharakteryzować maszyny leśne stosowane do uprawy gleby na szkółkach leśnych.
54.           Proszę wymienić i scharakteryzować maszyny leśne stosowane do uprawy gleby na uprawach leśnych.
55.           Przedstaw strukturę majątku przedsiębiorstwa.
56.           Przedstawić formy organizacyjno-prawne jednostek w systemie gospodarki żywnościowej.
57.           Przedstawić formy usług w rolnictwie i perspektywy ich doskonalenia.
58.           Przedstawić strategie użytkowania sprzętu rolniczego.
59.           Przykłady zastosowania transportu pneumatycznego w przemyśle rolno-spożywczym.
60.           Rozwinąć pojęcia organizacji pracy i organizacji dnia pracy w rolnictwie.
61.           Scharakteryzować czynniki decydujące o efektywności produkcji roślinnej w gospodarstwie.
62.           Scharakteryzować czynniki decydujące o efektywności produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.
63.           Scharakteryzować czynniki decydujące o efektywności szkółkarskiej produkcji leśnej.
64.           Scharakteryzować elementy oceny doboru ciągnika do maszyny rolniczej z uwzględnieniem zużycia paliwa.
65.           Scharakteryzować pojęcie dobrostanu w produkcji zwierząt inwentarskich.
66.           Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.
67.           Sposoby zabezpieczania elementów roboczych maszyn rolniczych przed przeciążeniem.
68.           Sterylizacja żywności i analiza produktów poddanych temu procesowi.
69.           Układy hydrauliczne oraz ich elementy i zastosowanie w maszynach roboczych.
70.           W jakich warunkach zastosowanie przekładni CVT (Continuously Variable Transmission) jest korzystniejsze niż przekładni stopniowej wyposażonej w 5 biegowy układ PowerShift?
71.           Właściwości materiałów biologicznych istotne podczas ich rozdrabniania.
72.           Wymienić i scharakteryzować podstawowe układy logiczne.
73.           Wymienić podstawowe kategorie wydajności w użytkowaniu maszyn rolniczych, podając różnice w ich interpretacji.
74.           Wymień i scharakteryzuj koszty rodzajowe.
75.           Wymień podstawowe człony dynamiczne i narysuj charakterystykę odpowiedzi na wymuszenie skoku jednostkowego dla wybranego członu dynamicznego.
76.           Zasady doboru kotła parowego dla zmiennego zapotrzebowania ciepła w zakładzie produkcyjnym.
77.           Zasady regulacji maszyn i narzędzi do uprawy gleby.
78.           Zdefiniować 3 rodzaje mocy w obwodach elektrycznych.
79.           Zdefiniować gaz doskonały i omówić jego przemiany.
80.           Zdefiniować pojęcie reaktancji indukcyjnej i pojemnościowej.

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ROLNICTWIE – 50 pytań

 1.               Analiza ruchu materiału na wytrząsaczu
2.               Analiza sił działających w nożycowym zespole tnącym
3.               Certyfikat – podaj korzyści z posiadania certyfikatu
4.               Charakterystyka suszarek do ziarna.
5.               Charakterystyka systemów wentylacji w budynkach inwentarskich.
6.               Charakterystyka układów chłodniczych w chłodniach.
7.               Charakterystyka urządzeń do zadawania pasz w kurnikach
8.               Charakterystyka właściwości aerodynamicznych ziarna
9.               Diagram Ishikawy, Pareto Lorenza  – rola w określaniu problemów jakościowych
10.           Instrumenty wspomagające zarządzanie jakością w zakresie zbierania danych i analizy danych
11.           Karta kontrolna Shewhart’a  – R – zastosowanie, zasady tworzenia
12.           Klasyfikacja i zalety hal udojowych.
13.           Maszyny i urządzenia do zmiennej aplikacji nawozów i pestycydów
14.           Maszyny i urządzenia do zmiennej ilości wysiewu nasion
15.           Maszyny i urządzenia do żywienia indywidualnego.
16.           Metody wstępnego schładzania warzyw.
17.           Omówić automatyczne systemy prowadzenia pielników.
18.           Omówić główne czynniki wpływające na jakość pracy maszyn do zbioru kapusty.
19.           Omówić główne zespoły maszyn do zbioru czarnej porzeczki.
20.           Omówić maszyny do zbioru owoców ziarnkowych z uwzględnieniem wymagań stawianych roślinom i plantacji przeznaczonej do zbioru mechanicznego.
21.           Omówić precyzyjne systemy siewu warzyw.
22.           Omówić rolę zmysłów w towaroznawczej ocenie produktów spożywczych.
23.           Omówić znaczenie obróbki termicznej w produktach mlecznych.
24.           Procedury – element dokumentacji w procesie tworzenia jakości wyrobu
25.           Procesy technologiczne w magazynie zbożowym.
26.           Rola Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) w procesie produkcji wyrobów spożywczych
27.           Rola procedur w procesie badania zgodności wyrobu z wymaganiami.
28.           Scharakteryzować maszyny do przygotowania podłoża w uprawach ogrodniczych.
29.           Scharakteryzować maszyny do sadzenia warzyw z rozsady.
30.           Scharakteryzować podstawowe cechy sensoryczne produktów spożywczych.
31.           Scharakteryzować straty ilościowe i jakościowe produktów podczas przechowywania.
32.           Scharakteryzować systemy emisji powietrza w opryskiwaczach sadowniczych i stosowane przystawki.
33.           Scharakteryzować wymagania jakościowe stawiane owocom.
34.           Sposoby monitorowania plonu.
35.           Systemy do pomiaru parametrów gleby stosowane w rolnictwie precyzyjnym.
36.           Systemy jazdy równoległej stosowane w technologiach rolnictwa precyzyjnego.
37.           Systemy wentylacyjne w przechowalni.
38.           Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrożenia rolnictwa precyzyjnego.
39.           Technologie informacyjne i informatyczne w rolnictwie precyzyjnym.
40.           Tendencje rozwojowe w maszynach do produkcji zwierzęcej.
41.           Urządzenia do szybkiej oceny właściwości fizycznych i chemicznych gleby.
42.           Urządzenia techniczne chłodni owoców i warzyw.
43.           Wykorzystanie karty przebiegu procesu w lokalizacji problemów jakości wyrobu.
44.           Wymień podstawowe kroki jakie należy podjąć do umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.
45.           Zalety i wady systemów nawadniania upraw warzywniczych, dla przykładowych roślin.
46.           Zapotrzebowanie mocy przy pracy glebogryzarką.
47.           Zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności.
48.           Zasady projektowania przenośników cięgnowych.
49.           Zasady sporządzenia deklaracji zgodności wyrobu
50.           Znaczenie metodologii Six Sigma w zapewnieniu jakości produktu w przedsiębiorstwie

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W LEŚNICTWIE – 50 pytań

1.               Budowa drewna gatunków iglastych.
2.               Budowa drewna gatunków liściastych pierścieniowo- i rozpierzchłonaczyniowych.
3.               Charakterystyka, warianty, założenia techniczne rębni złożonych.
4.               Charakterystyka, warianty, założenia techniczne rębni zupełnej I.
5.               Czynniki determinujące wydajność procesów produkcyjnych w leśnictwie.
6.               Jakie są twoim zdaniem najistotniejsze wskaźniki jakości produkcji w leśnictwie.
7.               Omów etapy produkcji i wykorzystania ścieru drzewnego dla przemysły celulozowo-papierniczego
8.               Omów właściwości fizyczne drewna.
9.               Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.
10.           Omówić harmonogramy przebiegu procesów technologicznych na przykładzie realizacji prac leśnych.
11.           Omówić metody pozyskiwania drewna.
12.           Omówić możliwości wykorzystania systemu pozycjonowania satelitarnego do oceny efektywności pracy maszyn leśnych
13.           Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.
14.           Omówić wpływ czynników organizacyjnych na bilans czasu zmiany roboczej.
15.           Omówić wpływ rodzaju siedliska leśnego na wybór sposobu i technologii odnawiania lasu.
16.           Omówić zastosowanie elektronicznych systemów informacyjnych w maszynach leśnych – na przykładzie harwesterów lub forwarderów.
17.           Omówić zastosowanie systemów informacji przestrzennej leśnictwie.
18.           Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.
19.           Podaj rodzaje, zastosowanie i sposób produkcji fornirów.
20.           Porównać możliwości wykorzystania harwesterów i forwarderów do pozyskiwania drewna z użytków przedrębnych i rębnych.
21.           Proszę omówić elementy pilarki spalinowej zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy operatora.
22.           Proszę podać i krótko omówić podstawowe własności leśnej mapy numerycznej.
23.           Proszę przedstawić budowę piły łańcuchowej stosowanej w pilarkach przenośnych.
24.           Proszę przedstawić najważniejsze różnice w budowie sadzarek stosowanych w szkółkach i na powierzchniach leśnych.
25.           Proszę przedstawić najważniejsze różnice w budowie siewników stosowanych w szkółkach i na powierzchniach leśnych.
26.           Proszę przedstawić ogólna budowę zespołu tnącego pilarki spalinowej.
27.           Proszę przedstawić ogólną budowę żurawia hydraulicznego leśnej maszyny do pozyskiwania drewna.
28.           Proszę przedstawić przeznaczenie oraz budowę harwesterów leśnych.
29.           Proszę przedstawić przeznaczenie oraz budowę leśnych ciągników zrywkowych typu skider.
30.           Proszę przedstawić przeznaczenie oraz budowę leśnych ciągników zrywkowych typu forwarder.
31.           Proszę wyjaśnić zasadę działania satelitarnego systemu pozycjonowania.
32.           Rodzaje cięć pielęgnacyjnych.
33.           Rodzaje, cel i założenia szacunku brakarskiego.
34.           Scharakteryzować miejsce i znaczenie transportu w gospodarce.
35.           Scharakteryzować sposoby wprowadzania i aktualizacji danych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych
36.           Scharakteryzować sposoby wykorzystywania w leśnictwie satelitarnego systemu pozycjonowania.
37.           Scharakteryzować sposób podziału przestrzennego lasów w PGL Lasy Państwowe.
38.           Scharakteryzować stosowane w leśnictwie sposoby elektronicznego ewidencjonowania przepływu towarów.
39.           Scharakteryzować szlaki komunikacyjne wykorzystywane w leśnictwie do transportu.
40.           Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.
41.           Scharakteryzować wskaźniki i parametry wykorzystywane do oceny efektywności eksploatacji samochodu wywozowego.
42.           Wyjaśnić pojęcie – system transportowy, wymienić elementy składowe na przykładzie transportu samochodowego.
43.           Wyjaśnić pojęcie dwuetapowości transportu drewna, scharakteryzować środki transportowe stosowane w każdym z etapów.
44.           Wyjaśnij wpływ najistotniejszych czynników organizacyjnych na koszty realizacji prac leśnych (np. pozyskaniowych).
45.           Wyjaśnij zależność pomiędzy organizacją prac leśnych a wyposażeniem technicznym firm je realizujących.
46.           Wymienić i omówić cechy charakterystyczne systemu transportu drewna.
47.           Wymienić i scharakteryzować elementy składowe infrastruktury transportu leśnego.
48.           Wymień rodzaje termicznego rozkładu drewna i krótko je scharakteryzuj.
49.           Wymień zalety symulacji i wizualizacji przebiegu procesów technologicznych.
50.           Wymień znane Ci tworzywa drzewne i omów dwa z nich (produkcja, budowa, rodzaje, zastosowanie).

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – 50 pytań

1.               Baza surowcowa do produkcji biopaliw ciekłych I i II generacji.
2.               Charakterystyka roślin uprawianych na biomasę.
3.              Czym różni się eksploatacja absorpcyjnej i sprężarkowej pompy ciepła ?
4.              Dlaczego eksploatacja wód geotermalnych zwykle odbywa się w obiegu zamkniętym ?
5.              Dlaczego turbiny wiatrowe o osi poziomej posiadają zwykle trzy skrzydła ?
6.              Ile wynosi roczna produkcja energii przez farmy wiatrowe zlokalizowane na polskim wybrzeżu w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej ?
7.              Jaki jest aktualny udział elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycznej w Polsce ?
8.              Jakich urządzeń energoelektronicznych wymaga współpraca elektrowni wiatrowej z siecią elektroenergetyczną ?
9.              Jakie dane potrzebne do projektowania instalacji słonecznych zawiera Typowy rok meteorologiczny ?
10.          Jakie funkcje spełnia sterownik w słonecznych instalacjach grzewczych ?
11.          Jakie przemiany termodynamiczne zachodzą w parowniku pompy ciepła ?
12.          Jakie systemy ogrzewania zalecane są przy stosowaniu pomp ciepła i dlaczego ?
13.          Jakie typu regulacje stosowane są podczas pracy elektrowni wiatrowych ?
14.          Jakie wnioski wynikają z prawa Betza z punktu widzenia eksploatacji turbiny wiatrowej?
15.           Klasyfikacja biomasy.
16.           Klasyfikacja biopaliw ciekłych, właściwości i wykorzystanie energetyczne.
17.           Maszyny do jednoetapowego zbioru roślin uprawianych na biomasę.
18.           Maszyny do zbioru całych pędów drzew w krótkiej rotacji.
19.           Możliwości zastosowania biowodoru w transporcie.
20.           Obecny i perspektywiczny udział biopaliw i biogazu w bilansie paliwowo-energetycznym Polski.
21.          Oceń zmienność produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe.
22.          Omów aktualny etap rozwoju energetyki słonecznej w Polsce.
23.          Omów konstrukcje tubowych kolektorów próżniowych.
24.          Omów rozkład czasowo-przestrzenny temperatury gruntu.
25.          Omów wybraną metodę projektowania słonecznej instalacji grzewczej.
26.          Omów założenia i parametry obliczane w projektowaniu wymienników gruntowych.
27.          Omów zespoły składowe słonecznego systemu grzewczego.
28.           Omówić właściwości biomasy pierwotnej i sposoby jej przetwarzanie na nośniki energetyczne.
29.          Porównaj wydajność cieplną wymienników gruntowych poziomych i pionowych.
30.          Porównaj zasoby energii promieniowania słonecznego w Polsce w miesiącach listopad oraz maj.
31.           Rola biopaliwa II generacji w bilansie energetycznym Polski.
32.           Scharakteryzować leśnictwo jako źródło biomasy na cele energetyczne.
33.           Scharakteryzować technologię produkcji wierzby krzewiastej.
34.           Scharakteryzować w pełni zmechanizowaną technologię zagospodarowania pozostałości zrębowych na cele energetyczne.
35.          Scharakteryzuj rozwiązania technologiczne wybranej ciepłowni geotermalnej.
36.          Scharakteryzuj zasoby energii geotermalnej w Polsce.
37.           Sposoby przygotowania i transportu energetycznego surowca drzewnego do odbiorców.
38.           Techniki zbioru roślin uprawianych na biomasę.
39.           Technologie odgazowania wysypisk.
40.           Technologie produkcji bioetanolu.
41.           Technologie produkcji biogazu z surowców pochodzenia rolniczego.
42.           Technologie produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych.
43.          W jaki sposób współczynnik wydajności pomp ciepła zależy od temperatury odbiornika ?
44.          Według jakiej zależności prędkość wiatru wpływa na zasoby energii wiatrowej ?
45.          Wyjaśnij pojecie Równanie czasu.
46.          Wyjaśnij pojęcie Powłoka selektywna.
47.          Wyjaśnij pojęcie Stała słoneczna.
48.          Wyjaśnij pojęcie szorstkości terenu.
49.           Wykorzystanie energetyczne biopaliw ciekłych i biogazu a ochrona środowiska naturalnego.
50.          Wymień zalety i wady turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -