Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik

Prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik urodził się 15 września 1935 roku w Kłodzie w woj. lubelskim. Po ukończeniu Technikum Budowy Samochodów w Lublinie w 1953 roku podjął studia na Wydziale Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1958 roku zyskując tytuł magistra inżyniera mechaniki.

2 lutego 1959 roku podjął pracę zawodową w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie pracując nieprzerwanie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystenta do profesora zwyczajnego.

Początkiem 47-letniej działalności naukowo-dydaktycznej Profesora była asystentura w Zakładzie Transportu Leśnego, wchodzącego w skład Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego SGGW. W Zakładzie tym pracował od 1961 roku jako starszy asystent do roku 1967, kiedy to został przeniesiony do Zakładu Mechanizacji Prac Leśnych SGGW na stanowisko wykładowcy. W 1973 roku obronił na Wydziale Leśnym SGGW pracę doktorską pt. Wpływ parametrów dłużycy i warunków ruchu na zmienność siły uciągu przy zrywce półpodwieszonej”, której promotorem był prof. dr hab. Mieczysław Botwin. Praca została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jej Autor – po uzyskaniu stopnia doktora nauk leśnych – został mianowany starszym wykładowcą. W 1976 roku Jerzy Więsik objął stanowisko kierownika Międzywydziałowego Zakładu Mechaniki i Eksploatacji Maszyn SGGW, który w 1977 roku wszedł w skład Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i Leśnictwa na nowo utworzonym Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej, na którym pozostawał do końca 1999 roku. Po zmianie struktury organizacyjnej Wydziału i nazwy na Wydział Inżynierii Produkcji na początku 2000 roku został kierownikiem Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych. Funkcję tę pełnił do chwili przejścia na emeryturę.

W 1980 roku Rada Wydziału Leśnego SGGW na podstawie rozprawy pt. „Modele dynamiczne procesu skrawania drewna” i przeprowadzonego kolokwium nadała Mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie mechanizacji leśnictwa. Rozprawa habilitacyjna, podobnie jak praca doktorska, została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1981 roku został mianowany na stanowisko docenta, a w 1991 na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW. Tytuł naukowy profesora nauk leśnych uzyskał w 1994 roku, a mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w 1997 roku.

W trakcie 47-letniej pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. Jerzy Więsik stworzył własną szkołę naukową w specjalności technika leśna. Główne kierunki działalności Profesora dotyczyły:

– poszukiwania nowych rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń do prac leśnych

– tworzenia podstaw teoretycznych do projektowania nowych konstrukcji

– rozwijania metod badawczych maszyn leśnych i realizowanych za ich pomocą procesów technologicznych

– poszukiwania rozwiązań organizacyjnych i technologicznych do optymalnego wykorzystania potencjału technicznego jednostek wykonujących prace leśne.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wyniki prac badawczych Profesora znalazły konkretne zastosowanie w praktyce. Prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik okazał się utalentowanym konstruktorem maszyn do pozyskiwania drewna: chwytaków zrywkowych RW-1 i RW-2 oraz głowic ścinkowych – N-5 do agregatowania z ciągnikami rolniczymi i ND-600 do ładowarki Ł-34. Poza maszynami ścinkowymi oryginalnym opracowaniem Profesora jest łuparka wyrzynków i pniaków agregatowana z ciągnikami rolniczymi oraz superlekka naczepa do zrywki drewna mikrociągnikami. W dorobku konstrukcyjnym znajdują się również nowe rozwiązania techniczne maszyn do ochrony i hodowli lasu: ram wielosegmentowych do oprysku drewna długiego na mygłach, pługa leśnego do uprawy gleby pod odnowienia sztuczne, frezarki ślimakowej do uprawy gleby pod odnowienia sztuczne i naturalne oraz podcinacza aktywnego sadzonek dla szkółek leśnych. Wagę dokonań konstrukcyjnych Profesora dokumentuje fakt, że jest On autorem dwunastu polskich patentów i wzorów użytkowych oraz jednego patentu austriackiego.

Trwały ślad dorobku naukowego Profesora stanowi 160 publikacji oraz 67 prac niepublikowanych, projektowych i ekspertyz. W podejmowanych pracach naukowych prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik wykazywał oryginalne podejście do tematu i nowoczesne metody badawcze, odpowiadające współczesnym wymaganiom nauki, przy równoczesnym wnikliwym wykorzystaniu literatury krajowej i zagranicznej. Przesądza to o merytorycznych wartościach tych prac, które wnoszą nowe elementy poznawcze, z powodzeniem wykorzystywane w praktyce leśnej.

Nie mniej imponujący od naukowego jest dorobek Profesora w swerze dydaktyki, czego wyrazem może być m.in. 115 prac magisterskich i 11 prac inżynierskich wykonanych pod Jego bezpośrednim kierunkiem. Profesor bardzo aktywnie uczestniczył we wdrażaniu nowych przedmiotów nauczania związanych z szeroko pojętą techniką leśną, opracowując zarówno programy nauczania, jak i niezbędne pomoce dydaktyczne. Był inicjatorem Podyplomowego Studium Technika i Technologia w Proekologicznym Leśnictwie, które pod jego kierunkiem rozpoczęło działalność w 1998 roku.

Mówiąc o dorobku dydaktycznym Profesora nie sposób pominąć podręczników Jego autorstwa. Jest to dwutomowy podręcznik akademicki „Maszyny leśne” (tom I – Maszyny do uprawy i pielęgnacji gleby”, tom II „Maszyny do hodowli i ochrony lasu”) oraz „Pilarki przenośne – budowa i eksploatacja” (praca zbiorowa pod kierunkiem J. Więsika). W podręcznikach szczegółowo omówiono budowę poszczególnych grup maszyn leśnych, uzupełniając treść teoretycznymi podstawami ich funkcjonowania, które są oryginalnym dorobkiem Profesora i Jego zespołu naukowego. O dydaktycznej wartości podręczników najlepiej świadczą nagrody Ministra Edukacji Narodowej – indywidualna przyznana w 1992 roku i zespołowa z 2003 roku.

Ogromna aktywność Profesora, Jego zaangażowanie i zdolności organizacyjne sprawiły, że w 1981 roku został wybrany prodziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej ds. studenckich. Funkcję tę pełnił przez dwie kolejne kadencje do 1987 roku, kiedy został wybrany – na dwie kolejne kadencje – dziekanem Wydziału. Znaczącym osiągnięciem organizacyjnym tego okresu było podjęcie pod Jego kierunkiem ogólnowydziałowego tematu badawczego „Energetyka procesów produkcyjnych w kompleksie rolniczo-leśnym”, umożliwiającego znaczne przyspieszenie na Wydziale prac doktorskich i habilitacyjnych. W ramach tego tematu przygotowano trzy rozprawy habilitacyjne i dwie doktorskie.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik ogromną wagę przywiązuje do rozwoju kadry naukowej Wydziału. Pod Jego kierunkiem ośmiu Jego pracowników obroniło prace doktorskie, jest promotorem kolejnych dwóch otwartych przewodów. Wykonał jedenaście recenzji rozpraw habilitacyjnych, trzynaście recenzji rozpraw doktorskich, siedem recenzji osób ubiegających się o tytuł lub stanowisko profesora na różnych uczelniach w kraju.

Rozwojowi kadry naukowej służyły również nawiązane przez Profesora kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. W 1987 roku podjął współpracę z Międzynarodowym Instytutem Stosowanych Badań Systemowych (International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA) w Laxenburgu w Austrii. W ramach tej współpracy koordynował w Polsce temat „Przyszła podaż drewna i jego wykorzystanie w przemyśle do 2020 roku w Polsce”. W realizacji tematu poza pracownikami Zakładu Mechanizacji Leśnictwa SGGW uczestniczyły zespoły Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu i Akademii Rolniczej w Krakowie. Wyniku prac poszczególnych zespołów zostały opublikowane jako raporty IIASA, a dwóch młodych współpracowników Profesora odbyło staże naukowe w tym Instytucie.

Kierowany przez Pana Profesora Zakład Mechanizacji Leśnictwa nawiązał współpracę z Technicznym Instytutem Stanowym w Wirginii (USA), dzięki której młody pracownik naukowy Zakładu odbył tam studia doktoranckie. Wymianę stażystów i wspólną realizację tematów badawczych umożliwiały umowy zawarte z Białoruskim Uniwersytetem Technologicznym w Mińsku i Uniwersytetem Techniczno-Leśnym we Lwowie.

W latach 1993-2002 Profesor był członkiem Senatu SGGW, aktywnie uczestnicząc w pracach wielu komisji. Przewodniczył m.in. Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej i Dydaktycznej. Pełnił ponadto funkcję pełnomocnika Rektora ds. Komputeryzacji Uczelni. Działalność prof. dr hab. Jerzego Więsika nie ograniczała się jedynie do Uczelni. W latach 1981-1983 był członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN, a w latach 1984-1986 Komitetu Techniki Rolniczej PAN. W latach 1986-1990 uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów ds. Techniki Rolniczej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Był członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Naczelnym Dyrektorze Lasów Państwowych (1987-1991) oraz Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Maszynowego Leśnictwa we Wrocławiu (1984-1990). Od lipca 1990 roku do końca 2003 roku był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowo-technicznego „Ciągniki i Maszyny Rolnicze i Leśne”, a po zmianie tytułu „Przeglądu Techniki Rolniczej i Leśnej”. Od 2004 roku jest przewodniczącym Rady Programowej „Techniki Rolniczej Ogrodniczej i Leśnej”.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik został wyróżniony 5 nagrodami ministra, 15 nagrodami JM Rektora SGGW. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla SGGW”, Odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Złotą Odznaką ZNP, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji” oraz najwyższym odznaczeniem leśników polskich „Kordelasem Leśnika Polskiego”.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -