Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis

Pabis Stanisław jest profesorem zw. nauk technicznych (1983), doktorem hab. nauk rolniczych (1966), doktorem honoris causa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (3.06.1993). Specjalnościami naukowymi profesora są: inżynieria rolnicza, suszarnictwo płodów rolnych, inżynieria systemów oraz metodologia nauk empirycznych.

 

Profesor Stanisław Pabis urodził się 23 kwietnia 1925 roku w Krośnie. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w 1952 r. W swojej karierze zawodowej był związany z trzema głównymi jednostkami:

  • w latach 1952-1980 pracował w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, w Oddziale IBMER w Kłudzienku (1954-1970) był organizatorem i kierownikiem Zakładu Suszarnictwa Płodów Rolnych, następnie, w latach 1971-1980, był organizatorem i kierownikiem Zakładu Cybernetyki IBMER Warszawie.
  • drugim miejscem zatrudnienia profesora, w latach 1977-1995, była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był zastępcą Dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW (1977-1981), Dziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w SGGW (1981-1987), organizatorem i kierownikiem Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych w SGGW (1980-1995).
  • Profesor pracował także na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie, na ½ etatu, w latach 1981-1995.

W okresie swej pracy zawodowej przebywał na stypendiach naukowych, z których najważniejszymi są: stypendium Fundacji Rockefellera w Michigan State University w roku 1960 i w Univerity of California, w latach 1960-1961, stypendium Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada w University of Manitoba, w Kanadzie, w latach 1990-1991. Odbył wiele staży naukowych w znanych ośrodkach w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Od 1995 roku, po ukończeniu 70 lat i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Profesor Pabis przeszedł na emeryturę. Fakt ten nie oznaczał jednak zakończenia aktywności naukowej profesora, skupionej głównie na działalności publikacyjnej, i dydaktycznej, czego efektem było otrzymanie w 2004 r. stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – program NESTOR.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne związane były z głównymi zainteresowaniami profesora, to jest z: rozwijaniem teorii konwekcyjnego suszenia płodów rolnych, z matematycznym modelowaniem systemów i procesów rolnictwa oraz z metodologią nauk empirycznych:

  • Profesor S. Pabis jest autorem współautorem 235 publikacji w czasopismach naukowych, z czego połowę stanowią prace indywidualne, autorem pięciu i współautorem czterech książek naukowych.
  • Wymiernym efektem działalności naukowo-dydaktycznej było promotorstwo w ww. specjalnościach 23 zakończonych rozpraw doktorskich, recenzowanie 44 rozpraw doktorskich, 45 rozpraw habilitacyjnych, oraz opiniowanie 26 wniosków o nadanie tytułu profesora.
  • Profesor był pomysłodawcą organizowania Szkół Naukowych w środowisku inżynierii rolniczej, i w konsekwencji był twórcą, organizatorem i wieloletnim kierownikiem 25-ciu Letnich Szkół Inżynierii Systemów Rolnictwa i 20-tu Letnich Szkół Metodologii Nauk Empirycznych.

Profesor Stanisław Pabis jest (lub był) członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, pełnił też w nich odpowiedzialne funkcje, są to m.in.: Komitet Techniki Rolniczej PAN (od 1959), Polskie Towarzystwo Cybernetyczne i Rada Głównej PTC, Komitet Naukoznawstwa PAN, Komitet Budowy Maszyn PAN, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, redaktor wydawnictw naukowych związanych z inżynierią rolniczą, członek Commision Internationale du Genie Rural, członek International Federation of Information Processing.

Za swoją działalność naukową otrzymał wyróżnienia wieloma nagrodami, m.in. Mistrz Techniki, nagroda zespołowa, 1962; Nagroda Komitetu Nauki i Techniki, zespołowa, 1968; Nagroda im. M. Oczapowskiego, V Wydz. PAN, 1983; Medal im. M. Oczapowskiego V Wydz. PAN, 1997; Nagroda im. M. Oczapowskiego, V Wydz. PAN, powtórnie, 1999.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990).

Oprócz czynnej działalności naukowej zainteresowania profesora rozciągają się na studiowanie literatury z zakresu fizyki współczesnej, metodologii nauk i matematyki a także na uprawianie fotografii i praca na działce. Zainteresowania sportowe profesora to pływanie, wcześniej – narciarstwo i taternictwo.

Ważniejsze książki:

Pabis S.: Metodologia nauk empirycznych – 15 wykładów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009; Pabis S.: Metodologia nauk empirycznych – 12 wykładów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007; Jaros M., S. Pabis: Inżynieria systemów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006; Pabis, S.: Konwekcyjne suszenie warzyw (red.), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 1999; Pabis S., D.S. Jayas, S. Cenkowski: Grain Drying – Theory and Practice, John Wiley and Sons, New York 1998; Pabis, S.: Metodologia i metody nauk empirycznych. PWN, Warszawa 1985; Pabis, S.: Teoria konwekcyjnego suszenia płodów rolnych. PWRiL, Warszawa 1982; Pabis, S.: Suszenie płodów rolnych. PWRiL, Warszawa 1965.

Ważniejsze publikacje naukowe:

Jaros, M., S.Pabis: Theoretical models for fluid bed drying of cut vegetables. Biosysytems Engineering (2006)93(1), 45-55. Pabis, S., M. Jaros: The first period of convection drying of vegetables and effect of shape dependent shrinkage. Biosystems Engineering (2002)81(2), 201-211. Pabis S.: Theoretical models of vegetable drying by convection, Transp Porous Med (2007) 66: 77-87. Pabis S.: Matematyczny teoretyczny model fluidyzacyjnego suszenia krajanki warzyw w pierwszym okresie suszenia. Inż. Roln. (2002)7a(40) s. 5-14. Pabis S.: The initial stage of convection drying of vegetables and mushrooms and the effect of shrinkage. Journal of Agricultural Research (1999) 72, 187-195. Pabis, S.: Koncepcja teorii konwekcyjnego suszenia warzyw, s. 9-32, w: Red. S. Pabis: Konwekcyjne suszenie warzyw – teoria i praktyka. PTiR, Kraków 1999. Pabis, S.: Matematyczne modelowanie procesu wzrostu zwierząt. RNR, 73-C-4, s. 95-111, 1978. Pabis, S.: Grain drying in thin layers. Sillsoe, England 1967. Pabis, S.: Der Einfluss der Trocknungsgasmenge bei der Trocknung von Maiskolben. Archiv für Landtechnik, Band 3. Akademie-Verlag, Berlin 1962. Henderson, S.M., S. Pabis. Grain drying theory I. Temperature effect on drying coefficient. J. agric. Engng. Res. 1961, 6(3) 169-174. Pabis, S., S.M. Henderson. Grain drying theory II. A critical analysis of the drying curve for shelled maize. J. agric. Engng. Res. 1961, 6(4) 272-277. Pabis, S., S.M. Henderson. Grain drying theory III. The air/grain temperature relationship. J. agric. Engng. Res. 1962, 7(1) 21-26. Henderson, S.M., S. Pabis. Grain drying theory IV. The effect on airflow rate on the drying index. J. agric. Engng. Res. 1962, 7(2) 85-89. Pabis, S., C.W.Hall. Temperature distribution and moisture movement while drying an ear of corn. Trans. ASAE, 1962, 5(2) 168-171.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -