Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski

Prof. dr hab. Zbigniew Majewski urodził się 19 marca 1940 roku w Warszawie. Studia wyższe ukończył w roku 1964 na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta-stażysty w ówczesnej Katedrze Mechanizacji Rolnictwa SGGW.

W początkowym okresie zatrudnienia zainteresowania naukowe Profesora dotyczyły mechanizacji uprawy gleby, stanowiąc kontynuację pracy magisterskiej p.t. „Wpływ prędkości orki na przebieg układania skiby”. Prace z zakresu mechanizacji uprawy gleby kontynuował podczas stażu naukowego w Wielkiej Brytanii w 1976 roku, gdzie był włączony do badań modelowych różnych narzędzi uprawowych, prowadzonych w kanale glebowym. Po powrocie do kraju brał udział m.in. w badaniach oporów roboczych modelowych korpusów płużnych, realizowanych we współpracy z USA i wyróżnionych dyplomem uznania przez Departament Rolnictwa Rządu USA, a także w badaniach dotyczących optymalizacji parametrów pracy biernych i aktywnych głęboszy, doboru zespołów wysiewających dla poletkowych siewników do nawozów, optymalizacji pracy agregatów ciągnikowych w warunkach gospodarstw chłopskich i innych. Wyniki tych prac zostały opublikowane w fachowych czasopismach krajowych.

            Pracę doktorską p.t. „Wpływ warunków eksploatacyjnych na wielkość nakładów energetycznych w procesie uprawy gleby” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. J. Kuczewskiego. W pracy przedstawił opracowany przez siebie matematyczny model pracy ciągnikowego agregatu uprawowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy komputerowej modelu wyznaczył optymalny układ parametrów pracy agregatu z punktu widzenia minimalnych nakładów energetycznych.

            W okresie zatrudnienia w University of Nigeria w latach 1983-1986 uczestniczył w pracach naukowo-badawczych nad nowymi maszynami do zbioru okopowych roślin tropikalnych. W wyniku tych prac został skonstruowany i wykonany prototyp ciągnikowego zawieszanego wyorywacza do cassavy, wyposażonego w drgające lemiesze.

            Wzakres działalności naukowo-badawczej Profesora wchodzą również badania różnych narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych dla celów państwowej kwalifikacji jakości wyrobów. Ważny kierunek tej działalności stanowią badania bezpieczeństwa użytkowania sprzętu rolniczego.

            Zainteresowania naukowe Profesora obejmują także badania nad doborem parametrów roboczych agregatów ciągnikowych. Z tego zakresu przedstawił swoją pracę habilitacyjną p.t. „Analiza pracy agregatów ciągnikowych w warunkach nadmiaru mocy silnika”, której celem było opracowanie komputerowego modelu symulacyjnego, pozwalającego na określenie zużycia paliwa przy różnych parametrach pracy agregatów ciągnikowych w warunkach nadmiaru mocy silnika.

            W dalszym okresie swojej działalności podjął badania mechanizacji omłotu i pozbiorowej obróbki amarantusa, który jako jedna z roślin alternatywnych o dużej zawartości cennych składników pokarmowych cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Badania wykonane w ramach podjętego tematu dotyczyły dwóch głównych kierunków: określenia najkorzystniejszych parametrów omłotu amarantusa oraz wykorzystania ekstrudowanych nasion amarantusa jako dodatku do mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich. Uzyskane wyniki stały się podstawą dwóch rozpraw doktorskich wykonanych pod kierunkiem Profesora: J. Chlebowski – “Wpływ parametrów omłotu na straty i zanieczyszczenia ziarna amarantusa”(1997) i A. Replińska – “Wpływ parametrów pracy ekstrudera ślimakowego na wybrane wskaźniki jakościowe ekstrudatów z dodatkiem amarantusa” (1997) oraz szeregu publikacji.

W dniu 22 października 1998 roku uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Badania procesu ekstruzji kontynuował również po uzyskaniu tytułu naukowego profesora. Pod jego kierunkiem zostało zorganizowane Laboratorium Ekstruzji, wyposażone w dwa ekstrudery jednoślimakowe oraz aparaturę potrzebną do pomiarów parametrów procesu ekstruzji i jakości uzyskiwanego ekstrudatu. Uzyskiwane wyniki zostały opublikowane w szeregu publikacji oraz stały się podstawą pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem Profesora przez Tomasza Żelazińskiego pt. „Wpływ parametrów procesu ekstruzji na jakość ekstrudatu kukurydziano-gryczanego” (2009).

Drugim kierunkiem badawczym, który rozwijał po uzyskaniu tytułu profesora, była eksploatacja agregatów ciągnikowych. Wyniki prac z tego zakresu zamieścił w kilku publikacjach oraz referatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. Badania z zakresu eksploatacji ciągników były również podstawą pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem Profesora przez J. Skudlarskiego pt. „Wpływ parametrów techniczno-eksploatacyjnych na efektywność pracy ciągników rolniczych” (2002).

            Profesor dotychczas opublikował łącznie 122 prace o charakterze naukowym, przedstawiając również szereg referatów na konferencjach zagranicznych, w tym również na kongresach CIGR (USA 1979, Nigeria 1983 i 1984, Węgry 1984, Turcja 1984, 1990, 1993, 1998, 1999, Irlandia 1989, Kuba 1990, Australia 1993, Belgia 1994, Włochy 1994, Chiny 1995, Hiszpania 1996).

Łączna liczba jego opracowań nie opublikowanych wynosi 128. Są to w większości raporty z badań bezpieczeństwa użytkowania różnych maszyn i urządzeń rolniczych, produkcji krajowej i zagranicznej.

            Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej był kilkakrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora SGGW. W latach 1990 – 1996 i 2002 – 2005 był członkiem Wydziałowej Komisji d/s Nauki. W latach 2000 – 2008 pełnił funkcje Kierownika Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW oraz Kierownika Zakładu Technologii Produkcji, a od stycznia 2009 r. Kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji w tej katedrze

            Od 1980 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji naukowej International Soil Tillage Research Organization z siedzibą w Holandii.

W ramach swojej działalności dydaktycznej prowadził zajęcia z mechanizacji rolnictwa, mechanizacji produkcji ogrodniczej, mechanizacji produkcji zwierzęcej i eksploatacji sprzętu rolniczego. Jest autorem lub współautorem 10 publikacji dydaktycznych (5 podręczników i 5 skryptów). W kadencji 2002 – 2005 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.

            W latach 1983 – 1986 w ramach swojej pracy dydaktycznej w University of Nigeria Nsukka prowadził szereg wykładów i seminariów z różnych zakresów mechanizacji rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn rolniczych, dla studentów Wydziału Techniki Rolniczej oraz magistrantów i doktorantów.

            Był promotorem ponad 30 prac magisterskich i inżynierskich wykonanych przez studentów Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej (Wydziału Inżynierii Produkcji) SGGW.

            Od 1980 roku jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa NOT, a od 1988 roku Rzeczoznawcą Dyplomowanym. Jest także członkiem Rady Programowej czasopisma Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna (d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej) oraz przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Annals of Warsaw University of Life Sciences”.

            Od 1994 do 1999 roku był Kierownikiem Laboratorium Katedry Maszyn Rolniczych WTRiL SGGW, a od 1996 do 1999 roku członkiem Senackiej Komisji d/s Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych SGGW.

            Od 1993 do 1999 roku był członkiem Sekcji Mechanizacji Rolnictwa Komitetu Techniki Rolniczej PAN.

            W latach 2002 – 2005 był członkiem Senatu SGGW i członkiem Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury.

            Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz Uczelni był kilkakrotnie wyróżniany przez JM Rektora SGGW (1990, 1992, 1993, 2005). W 1993 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i w tym samym roku Honorową Odznaką Za Zasługi dla SGGW. W 1991 i 1995 roku otrzymał odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, a w roku 2000 został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2002 roku otrzymał medal „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji”, a w 2005 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -