Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec

Prof. dr hab. Franciszek Krawiec urodził się 10 września 1939 roku w Niżborgu Starym w byłym województwie tarnopolskim. Po ukończeniu Technikum Handlowego w 1958 roku, podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa, które ukończył w roku 1963 zyskując tytuł magistra ekonomii.  

W lutym 1963 roku podjął pracę w Katedrze Ekonomiki Przemysłu, Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu na stanowisku stażysty, a następnie asystenta. Od grudnia 1964 roku pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Ekonomiki Produkcji początkowo na stanowisku asystenta  w Katedrze Ekonomiki Pracy, a po obronie pracy doktorskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstwa, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw oraz analizy ekonomicznej.

W 1969 roku obronił pracę doktorską nt. „Czynniki zmian wydajności pracy robotników w przemyśle”, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Lisikiewicz. Praca została opublikowana przez PWE w 1970 roku.

W 1970 roku otrzymał stypendium Fundacji Forda (International Research and Exchange Board) w celu prowadzenia studiów, badań naukowych i wykładów w USA. W roku akademickim 1971/1972, pracował kolejno w Department of Industraial Engineering and Operations Research, University of California, Berkeley, CA i Department of Economics, University of Pennsylvania, Philadelphia. W tym czasie prowadził studia, badania i wykłady z zakresu teorii produkcji i funkcji produkcji (California University) oraz planowania strategicznego w korporacji (Pennsylvania University). W latach 1973-1994 studiował i pracował naukowo oraz jako konsultant i ekspert pełniący funkcje kierownicze w Stanach Zjednoczonych w zakresie projektowania i wdrażania systemów planowania strategicznego rozwoju firm energetycznych USA, Kanady i krajów Europy Zachodniej. W latach 1991-1993 był konsultantem Banku Światowego (The World Bank) w Washingtonie. W okresie 1993-1995 pracował  w firmie konsultingowej SRC International w Kopenhadze jako Dyrektor Studiów Energetycznech we Wschodniej Europie. W roku akademickim 1994/1995 otrzymał dwuletnie stypendium Fundacji Fulbrighta w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych w Katedrze Zarządzania Strategicznego, SGH w Warszawie. Stypendium to umożliwiło powrót do kraju i kontynuację kariery naukowej.  W wyniku przeprowadzonych studiów i badań przedstawił i obronił w 1998 roku rozprawę habilitacyjną pt.: „Planowanie rozwoju energetyki. Koncepcje i metody”, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1998 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 przygotował i opublikował książkę profesorską nt.: „Myślenie strategiczne w firmie”. Książka profesorska i całokształt jego pracy naukowej zostały uwieńczone nadaniem mu tytułu naukowego profesora w zakresie nauk ekonomicznych w maju 2005 roku.

1 października 2006 roku podjął pracę w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji, SGGW, gdzie prowadził badania naukowe i wykłady z zakresu zarządzania strategicznego, planowania i zarządzania energetyką lokalną oraz seminarium magisterskie.  W 2008 roku Senat SGGW przyznał mu, na wniosek Rady Wydziału Inżynirii Produkcji, nominację na stanowisko Profesora Zwyczajnego.

Okres swojej pracy w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym) we Wrocławiu i SGPiS (obecnej SGH) w Warszawie, poświęcił badaniom wpływu różnych czynników na efektywność produkcji przy pomocy metod statystyki matematycznej i ekonometrycznych. Rezultatem przeprowadzonych badań było zakończenie rozprawy doktorskiej oraz wydanie wielu pozycji książkowych, skryptów i licznych artykułów, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach.

Najbardziej intensywny okres jego działalności naukowo-badawczej przypada na czas pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 1973-1994.

Projektowanie, budowa i praktyczne zastosowanie nowoczesnych narzędzi badawczych w postaci modeli ekonometrycznych pozwoliło na dokonanie  kompleksowej oceny funkcji produkcji energii w zależności od kosztów jej wytwarzania w wielu krajach Ameryki i Europy Zachodniej. Zastosowanie w prowadzonych badaniach modeli teoretycznych, korygowanych danymi empirycznymi, pozwoliło na opracowanie wysoce prawdopodobnych prognoz, umożliwiających symulację i prognozowanie polityki rozwoju i wzrostu wielu przedsiębiorstw energetycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje dorobek naukowy z prac badawczych prowadzonych w Instytucie Badań Energii Słonecznej w Golden, Colorado w latach 1978-1990, które dotyczyły ekonomicznych analiz porównawczych i prognozowania kosztów produkcji energii słonecznej. Wyniki tych prac i analiz przedstawione zostały w naukowych raportach badawczych. Wyniki wymienionych badań i studiów prezentowane były na wielu konferencjach naukowych. Stanowiły one cenny wkład do rozwóju OZE. Bogate doświadczenie naukowe i badawcze pozwoliło brać udział w realizacji projektów i wdrażania systemów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w USA, Kanadzie, Norwegii i Szwecji.

W czasie wieloletniej pracy naukowo – badawczej wykorzystał swoją obszerną wiedzę w działalności menadżerskiej i konsultingowej, pracując w Banku Światowym czy na stanowisku Dyrektora Studiów Energetycznych w Kopenhadze.

 

  Z inicjatywy Ministerstwa Przemysłu i Handlu opracowany został, pod  kierownictwem Profesora, system zintegrowanego planowania rozwoju. Prace nad tym projektem pozwoliły na usprawnienie systemu zarządzania strategicznego rozwojem przedsiębiorstw warszawskiego sektora energetycznego.

W tym czasie kontynuował studia nad rozprawą habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej, która została zakończona i przyjęta przez Radę Naukową w kwietniu 1998 roku.

Dorobek naukowy do uzyskania tytułu profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych obejmował 182 pozycje, z których 66 to oryginalne prace twórcze, w zdecydowanej większości indywidualne (w tym liczne pozycje w języku angielskim). Na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczna część opracowań naukowych była zawarta w raportach z prac naukowo – badawczych, które ze względu na opracowania zamawiane nie były publikowane.

Osiągnięcia naukowe Profesora po habilitacji koncentrują się na zarządzaniu strategicznym w ogóle, koncepcjach oraz systemach budowy strategii, marketingu oraz zarządzania zasadniczą zmianą w firmie. Jego badania w tym zakresie były konsekwentnie od roku 1998 rozwijane. Wiele opracowań w dzidzinie planowania i zarządzania strategicznego, budowy strategii, nowych koncepcji marketingu i zarządzania zasadniczą zmianą jest wynikiem jego współpracy z amerykańskimi ośrodkami naukowymi. Były one wielokrotnie przedstawiane na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

          Wyniki tych badań zostały opublikowane w oryginalnych twórczych monografiach opublikowanych po nadaniu tytułu naukowego profesora w zakresie nauk ekonomicznych. Koncentrują się wokół takich problemów (nurtów zainteresowań), jak transformacja firmy w nowej gospodarce, nowe koncepcje marketingu w przedsiębiorstwie przyszłości, zarządzanie strategiczne zasadniczą zmianą, kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, nowa gospodarka i koncepcje przywódcy firmy XXI wieku i kultura biznesu firmy. Są to unikalne pozycje w literaturze polskiej.

          Należy również podkreślić współpracę naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Profesora z partnerami zagranicznymi, głównie w Stanach Zjednoczonych. Długoletni pobyt i praca za granicą (USA), zaowocowały nabyciem międzynarodowego doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, aktywnym uczestnictwie w międzynarodowych projektach badawczych, a także licznymi publikacjami na temat doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych w zakresie problemetyki związanej z zarządzaniem strategicznym w sektorze energetycznym.

          Dorobek naukowo-badawczy, będący wynikiem studiów literaturowych i badań własnych, a także zespołowych prowadzonych pod jego kierunkiem i z jego uczestnictwem, należy uznać za istotny, oryginalny i twórczy. Wiele jego prac posiada walory teoretyczno-metodyczne. Jest to szczególnie ważną cechą charakteryzującą współczesnego badacza i nauczyciela akademickiego. Poza walorami teoretyczno-metodologicznymi, prace te mają znaczenie pragmatyczne. Są one przydatne w formułowniu nowych koncepcji przedsiębiorstwa, budowie i praktycznym zastosowaniu strategii, nowych systemów marketingu i zarządzania strategicznego zasadniczą zmianą. Jest to dorobek poważny, publikowany w renomowanych wydawnictwach zwartych, liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych. Prace z zakresu formułownia strategii i podstaw zarządzania strategicznego należą do często cytowanych oraz wykorzystywanych w licznych pracach naukowych oraz badaniach empirycznych. Recenzentami jego książek m.in. byli wybitni profesorowie: J. Lisikiewicz, B. House,  M. Romanowska, R. Krupski, N. Nogalski K. Perechuda, A. Sosnowska, M. Stankiewicz i W. Szymański.

          Jego pasją naukową i badawczą było w ostatnim dziesięcioleciu kariery zawodowej było zarządzanie strategiczne. W tym okresie ukazało się trzynaście monografii z zakresu zarzadzania, planowania i marketingu, z czego dziesięć jego autorstwa i trzy współautorstwa.

W swojej bogatej działalności sprawnie łączył wątki pracy dydaktycznej z pracą organizacyjną. Był promotorem trzech pomyśnie zakończonych prac doktorskich i wielu prac magisterskich/dyplomowych.

W latach 1996-2006, pracując w AGH, kierował studiami podyplomowymi pt.: „Zarządzanie rozwojem i rynkiem w elektroenergetyce”. Od października 2007 roku kierował podobnymi studiami podyplomowymi: „Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną” na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW.

Działalność organizacyjna Prof. dr hab. F. Krawca jest przykładem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami w różnych sektorach energetyki.

Od początku pracy w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji podjął trud opracowania nowych programów nauczania z zakresu zarządzania inżynierią produkcji.

Był też aktywnym członkiem stowarzyszeń zawodowych, jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, International Association of Energy Economists oraz American Association of Business Economists. Za działalność organizacyjną i zawodową był wielokrotnie wyróżniony w kraju i w USA. W roku 2004 otrzymał nagrodę Rektora SGH za książkę profesorską pt.: „Myślenie strategiczne w firmie.” Książka ta została także wyróżniona na IV Kongresie Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w 2005 r. Prof. dr hab. F. Krawiec był wielokrotnie wyróżniony w Stanach Zjednoczonych za jego osiągnięcia naukowo-badawcze.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -