Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Cezary Ignacy Bocheński (1937-2009)

Prof. dr hab. inż. Cezary Ignacy Bocheński, zatrudniony w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, był specjalistą z zakresu silników spalinowych, paliw i recyklingu. W roku 1962 skończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (specjalność: konstrukcja maszyn) Politechniki Warszawskiej.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w tej samej jednostce w 1973 r., na podstawie pracy „Analiza przebiegu spalania pojedynczej dawki paliwa ciekłego wtryskiwanej do komory o stałej objętości”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej otrzymał na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie w 1990 r. Temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał: „Dymienie a konstrukcja i eksploatacja silników wysokoprężnych stosowanych w rolnictwie”. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 2000 roku. Stopień profesora zwyczajnego otrzymał w 2006 roku.

W początkowym okresie działalności zawodowej (w latach 1961-1973) Profesor Bocheński był zatrudniony na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się projektowaniem silników, dydaktyką i pracami badawczymi na zlecenie przemysłu. W okresie 1973-75, w Anstalt für Verbrennungsmotoren (AVL) w Austrii zajmował się projektami konstrukcyjnymi na rzecz przemysłu motoryzacyjnego. W latach 1975-1980 pracował w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Pracę na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW podjął w 1980 roku, współdziałając równocześnie (od 1997 r.) z Politechniką Warszawską, gdzie zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego. Do końca pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW W Warszawie (1.10.2007 roku) pełnił funkcję kierownika Zakładu Infrastruktury Technicznej.

Profesor utworzył i do końca kierował Stacją Kontroli Pojazdów, umożliwiającą ocenę stanu technicznego samochodów i ciągników.

Istotny rozdział w działalności Profesora stanowiła współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym: AVL (Austria), NAMI (ZSRR), Kötuki (Węgry), Ingenieur Hochschule Berlin Wartenberg (Niemcy), Fachhochschule Darmstadt (Niemcy) i Uniwersytet Rolniczy w Dublianach (Ukraina).

Dorobek Profesora Cezarego Bocheńskiego obejmował 234 opracowań, w tym 115 oryginalnych prac twórczych, 20 książek i skryptów, liczne projekty, ekspertyzy i recenzje projektów badawczych. Wydane w ostatnim okresie opracowania książkowe to: „Wybrane zagadnienia z technicznej obsługi pojazdów i maszyn”, „Biodiesel – Paliwo rolnicze” i „Paliwa, oleje smarujące w rolnictwie”. Tak znaczny dorobek uzupełnia siedem patentów i 17 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce.

Naukowa działalność Profesora Bocheńskiego obejmowała szerokie spektrum technicznej eksploatacji maszyn, technologii napraw, regeneracji, diagnostyki, zagospodarowania produktów odpadowych, a także paliw i biopaliw w powiązaniu z ich praktyczną aplikacją w silnikach. Szczegółowe badania w tym zakresie podejmował w realizowanych we współpracy z Politechniką Warszawską trzech projektach badawczych finansowanych przez KBN / MNiSW.

W ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej Profesor opracował liczne programy przedmiotów studiów, uruchomił studium podyplomowe rzeczoznawstwa pojazdów i maszyn, prowadził kursy diagnostyki pojazdów. Był promotorem trzech prac doktorskich i czterech otwartych przewodów doktorskich.

Profesor współorganizował i uczestniczył w komitetach naukowych takich konferencji, jak: EKOdiesel, MOTROL, Problemy recyklingu, Biopaliwa, KONES, Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdów. Był inicjatorem cyklicznej konferencji o recyklingu.

Działalność Profesora nie ograniczała się do pracy zawodowej, ale dużo poświęcał się pracy społecznej. Działalność społeczną rozwijał na niwie takich organizacji jak: Rada Naukowa Instytutu Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polska Izba Gospodarcza – Ekorozwój, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych, Polskie Towarzystwo Recyklingu (przewodniczący).

Za swoją działalność Profesor Cezary Bocheński został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Za Zasługi dla SGGW. Kilkakrotnie został wyróżniony nagrodami JM Rektora SGGW, Politechniki Warszawskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej za działalność w zakresie dydaktyki i badań naukowych.

Poza pracą zawodową interesował się malarstwem, architekturą, żeglarstwem i tenisem.

Poza tymi formalnymi osiągnięciami Profesor Cezary Bocheński był Człowiekiem wyjątkowym, pełen życia, optymizmu, o szerokich perspektywach przyszłościowych. To wszystko przerwała dość nagła śmierć w dniu 8.10.2009. Będziemy Go pamiętać jako Człowieka szlachetnego i serdecznego Kolegę i Przyjaciela.

Dziekan i Rada
Wydziału Inżynierii Produkcji
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -