Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Mieczysław Botwin (1925-2001)

Prof. dr hab. Mieczysław Botwin urodził się 6 stycznia 1925 roku we Lwowie tam też był uczniem szkoły im. Teofila Lenartowicza oraz V Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Jego dalszą nauką przerywa II wojna światowa.

W 1941 roku wstępuje jako ochotnik do wojska. Początkowo jest żołnierzem armii radzieckiej, a od maja 1943 roku armii polskiej w I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Brał udział w bitwie pod Lenino, gdzie został ciężko ranny i w lipcu 1944 roku, jako inwalida wojenny, zwolniony zostaje do cywila. Za bohaterską postawę żołnierską był wyróżniony medalami i odznaczeniami wojskowymi w tym krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Zaraz po wojnie (w 1945 r.) podejmuje studia w Instytucie Techniczno-Leśnym we Lwowie na Wydziale Inżynierii Leśnej, gdzie w 1950 r. uzyskuje dyplom inżyniera. Bezpośrednio po studiach otrzymuje pracę w tymże Instytucie, początkowo na stanowisku asystenta (do 1952 r.), a następnie na stanowisku starszego wykładowcy (do 1957 r.). W międzyczasie odbywa staż naukowy w Katedrze Teorii Maszyn i Mechanizmów Akademii Techniczno-Leśnej w Leningradzie, który kończy napisaniem pracy kandydackiej pt. „Badania przyczepności drewna do podajników wyposażonych w kolce”, i jej obroną 6 czerwca 1956 roku na Wydziale Technologii Drewna tej Akademii, uzyskując tytuł kandydata nauk technicznych.

W roku 1957, w ramach repatriacji, przybywa z rodziną (żoną i synem) do Polski. Z inicjatywy prof. Edwarda Kamińskiego miejscem pracy 32-letniego doktora nauk technicznych Mieczysława Botwina staje się Katedra Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego SGGW – zostaje mianowany na stanowisko adiunkta w tej Katedrze.

Pozyskanie specjalisty o dobrym przygotowaniu technicznym stworzyło możliwości wprowadzenia do programów nauczania studentów Wydziału Leśnego szerszych treści z zakresu mechanizacji leśnictwa – budowy i eksploatacji maszyn.

Dr Mieczysław Botwin podejmuje jako pierwszy w kraju trud tworzenia nowej dyscypliny naukowej – nazywanej wówczas: mechanizacją prac leśnych. Jego wysiłki są wspomagane przez Wydział. Na wniosek Rady Wydziału Leśnego Senat SGGW w grudniu 1957 roku powołuje do życia Zakład Mechanizacji Prac Leśnych, który rozpoczyna funkcjonowanie w ramach Katedry Użytkowania Lasu – dr Mieczysław Botwin zostaje jego pierwszym kierownikiem. Była to pierwsza jednostka naukowo-dydaktyczna o takim profilu w krajowym szkolnictwie akademickim.

Szczególnie trudne były pierwsze lata działalności Zakładu. Bowiem już od roku ak. 1957/58 rozpoczęto nauczanie przedmiotu: mechanizacja prac leśnych. Wymagało to nie tylko opracowania programu wykładów i ćwiczeń, ale też zorganizowania kompetentnego zespołu nauczającego i bazy dydaktycznej. W swoich wspomnieniach prof. M. Botwin w 1983 roku o tych problemach napisał następująco: „W tym okresie istotną pomoc w pracy Zakładu okazali profesorowie IBL Stanisław Matusz i Kazimierz Czerejski, ówcześni pracownicy NZLP Włodzimierz Fełenczak, Edmund Cugowski, Zygmunt Patalas i Jan Czerski. Koleżeńską radą i pomocą służyli ówcześni pracownicy Katedry Użytkowania Lasu prof. Edward Kamiński, docent Zbigniew Laurow oraz technik Stefan Mazurczuk. Wszystkim wymienionym, autor opracowania, jako ówczesny kierownik Zakładu pragnie złożyć serdeczne podziękowania”.

Powiększając systematycznie skład osobowy Zakładu dr M. Botwin rozwija w nowej dyscyplinie wielokierunkowe badania naukowe. Obejmują one takie problemy jak: badania właściwości i możliwości wdrożenia nowych maszyn do procesów technologicznych w leśnictwie, poszukiwanie metod określania granic efektywnego ich stosowania, ergonomia i higiena pracy w leśnictwie. Efekty jego własnych badań zaowocowały w 1961 roku rozprawą habilitacyjną nt. „Metody określania optymalnej efektywności maszyn i urządzeń transportowych w gospodarstwie leśnym”. W wyniku pozytywnie zakończonego kolokwium Rada Wydziału Leśnego nadała Mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych, co spowodowało, że 3 sierpnia 1962 roku uzyskuje nominację na stanowisko docenta w Katedrze Użytkowania Lasu.

14 lutego 1966 roku doc. M. Botwin obejmuje kierownictwo Katedry Inżynierii Leśnej, do której przeniesiono także Zakład Mechanizacji Prac Leśnych. 28.12.68 r. uzyskuje tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk leśnych, prof. zwyczajnym zostaje w 1983 roku. W 1969 roku otrzymuje nominację na stanowisko dziekana Wydziału Leśnego na okres od 1.09.69 do 31.08.72 r. Z powodu kolejnych zmian organizacyjnych na Uczelni – w wyniku decyzji o tworzeniu dużych jednostek mających formę instytutów – prof. M. Botwin funkcję dziekana pełni tylko jeden rok, 28.08.70 rezygnuje z niej obejmując na Wydziale Technologii Drewna funkcję dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Leśnych i Drzewnych, w skład którego wszedł też Zakład Mechanizacji Prac Leśnych. Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w 1975 roku – z Instytutu zostaje wyłączony Zakład Mechanizacji Leśnictwa i utworzona jednostka międzywydziałowa, która otrzymuje nazwę Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn, prof. M. Botwin zostaje jego kierownikiem.

Na początku lat 70-tych prof. M. Botwin podjął dodatkową pracę w resortowym Instytucie Mechanizacji Budownictwa, początkowo na ½ etatu, a od 1976 roku na pełnym, obejmując tam funkcję z-cy dyrektora ds. naukowych. Nie zmniejszyło to aktywności ani organizacyjnej, ani badawczej Profesora na Uczelni. W 1977 roku uczestniczy w tworzeniu nowego wydziału – Techniki Rolniczej i Leśnej, w skład którego został wprowadzony Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn. Prof. M. Botwin jest autorem programów nauczania szeregu przedmiotów dla nowo utworzonego na tym Wydziale kierunku studiów.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesora w stworzonej przez Niego dyscyplinie – mechanizacji prac leśnych – są znaczne. Ocenę tę potwierdzają przyznane Jemu i kierowanemu przez niego zespołowi nagrody ministra, np.:za badania i wdrożenie do produkcji polskich pilarek spalinowych,za opracowanie konstrukcyjne i wdrożenie do leśnictwa samojezdnych maszyn ścinkowych.

Bibliografia prac naukowych Profesora liczy 167 pozycji. Wiele publikacji ma charakter pionierski w polskiej literaturze techniczno-leśnej. Jest on autorem lub współautorem 15 podręczników i skryptów akademickich, z których najważniejsze to: Maszynoznawstwo leśne, Urządzenia transportowe w przemyśle drzewnym., Metody matematyczne w leśnictwie, Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Profesor był promotorem 11 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 136 prac magisterskich, głównie studentów Wydziału Leśnego.

Za działalność naukową i dydaktyczną został wyróżniony odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagrodami Ministra i Rektora.

Po ciężkim wylewie, który spowodował trwałe skutki w Jego zdrowiu, w 1982 roku Prof. Mieczysław Botwin przeszedł na emeryturę jako inwalida I grupy. Utrzymywał jednak cały czas kontakt ze stworzonym przez siebie zespołem naukowo-dydaktycznym. Podczas każdego spotkania, tak jak w czasie czynnej pracy zawodowej, wykazywał duże zainteresowanie praca każdej zatrudnionej w Zakładzie osoby, zawsze służył radą w rozwiązywaniu stojących przed nami problemów naukowych, ale przede wszystkim był dla nas niewyczerpanym źródłem pomysłów badawczych.

Prof. M. Botwin zmarł 14 stycznia 2001 po długiej i ciężkiej chorobie. Był człowiekiem wielkiego umysłu, niezwykle pracowitym i życzliwym – takim pozostanie w naszej pamięci.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -