Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)

Dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW, przed przejściem z dniem 1 października 2010 r. na emeryturę był zatrudniony w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie podejmował naukową i dydaktyczną problematykę z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej, zootechniki i higieny zwierząt.

Stopień magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa uzyskał w 1965 r. na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie. W roku 1977, na podstawie pracy pt. „Wpływ intensyfikacji produkcji zwierzęcej w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na dynamikę zmian zapotrzebowania na energię elektryczną” uzyskał na tym samym Wydziale stopień doktor nauk rolniczych o specjalności mechanizacja rolnictwa. W 1999 r., na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy „Środowisko akustyczne zwierząt. Metody techniczne badań i próby ich praktycznego zastosowania” otrzymał na Wydziale Zootechnicznym SGGW w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki i higieny zwierząt.

Profesor Fabirkiewicz swoją działalność zawodową związał z SGGW, gdzie podjął pracę na stanowisku asystenta stażysty w 1965 r. W kolejnych latach awansował na stanowiska asystenta i starszego asystenta w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa SGGW, starszego asystenta, starszego specjalisty i adiunkta w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa, a następnie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej oraz Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. W roku 2005 został mianowany na stanowisko profesora SGGW.

W latach 1978-1982, w Dyrekcji Rolniczych Zakładów Doświadczalnych pełnił funkcję pełnomocnika Rektora SGGW ds. mechanizacji rolnictwa, podejmując szereg prac związanych z organizacją badań naukowych. W 1971 roku odbył staż zawodowy na Uniwersytecie Rolniczym w Gödölö na Węgrzech, gdzie zajmował się nowoczesnymi formami produkcji drobiarskiej w makroskali.

Profesor Fabirkiewicz był autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, popularno-naukowych, raportów z badań i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. We współpracy z innymi autorami opracował dwie książki i skrypty: „Pracownia techniczna” i „Organizacja procesów technologicznych w produkcji roślinnej, część I i II”. Ponadto brał udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych, w tym: „Zasady pozyskiwania i wstępnej obróbki mleka wysokiej jakości, „ Zarządzanie jakością w sektorze mleczarskim”. Był autorem lub współautorem pięciu patentów.

Uczestniczył w realizacji 29 tematów badawczych, a w siedmiu z nich był kierownikiem. Tematyka podejmowanych przez Profesora Fabirkiewicza badań koncentrowała się wokół zagadnień zachowania zwierząt w warunkach stresogennych i ich adaptacji do technicznych systemów utrzymania, które wymuszała intensyfikacja produkcji. W kręgu naukowych zainteresowań znajdowały się także technologie produkcji zwierzęcej i ich ekonomiczno-socjologiczna ocena w okresie transformacji polskiej wsi.

Był promotorem jednego, pomyślnie zakończonego w 2009 r. przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Profesor Fabirkiewicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, brązowym i złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla SGGW”.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 11 listopada 2010 r.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -