Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Maciej Miszczak, prof. nadzw. SGGW (1953-2006)

Dr hab. inż. Maciej Miszczak, prof. nadzw. SGGW, urodzony 24.02.1953 r., był specjalistą z zakresu rozwoju technicznych środków i metod ochrony roślin i środowiska, technicznego i technologicznego doskonalenia produkcji siana oraz podstawowej i przedsiewnej uprawy gleby, w tym empirycznych badań ośrodka glebowego.

Studia wyższe ukończył w 1977 roku na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w zakresie mechaniki ze specjalnością systemy i urządzenia energetyczne, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1978 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Rolniczych, wchodzącego w skład Instytutu Mechanizacji Rolnictwa SGGW w Warszawie. W 1987 roku został powołany na stanowisko adiunkta, początkowo w ówczesnym Zakładzie Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a później w Katedrze Maszyn Rolniczych. Od 2002 roku pracował tam na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGGW.

W 1986 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie obronił pracę doktorską pt. „Analiza możliwości zastosowania pompy wirowej w opryskiwaczu polowym”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1999 roku, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza pracy spulchniacza obrotowego w glebie”, Rada Naukowa Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie nadała Jemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej.

Profesor uczestniczył m.in. w realizacji tematu „Wpływ parametrów gleby i skali modelu na wskazania penetrometrów i bewametrów oraz na opory robocze typowych zespołów uprawowych” realizowanego we współpracy z Departamentem Rolnictwa Rządu USA. W latach 1995-1997 był głównym wykonawcą kilku projektów badawczych KBN.

W naukowym dorobku Profesora Macieja Miszczaka znajduje się 64 publikacji i 125 opracowań niepublikowanych oraz 8 patentów i wzorów użytkowych. Jego oryginalne prace wydano w takich czasopismach naukowych jak Soil & Tillage Research oraz Traktory i Sielskochozjajstwiennyje Masziny. Ponadto, Profesor opracował 15 monografii, podręczników i skryptów. Dwa podręczniki akademickie, których był współautorem, wyróżniono nagrodami resortowymi. Za podręcznik ”Urządzenia hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych” otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a za podręcznik akademicki „Projektowanie maszyn rolniczych” – nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Profesor Maciej Miszczak był promotorem dwóch pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich.

Pełnił szereg funkcji. Był członkiem Senatu SGGW, uczestniczył w pracach komisji Senackich ds. Dydaktyki i Wychowania, Socjalno-Bytowej i Rekrutacyjnej. Był członkiem i przewodniczącym (w latach 2002-2005) Wydziałowej Komisji Hospitacyjnej. Pełnił funkcję audytora wiodącego w Akredytowanym Laboratorium Katedry Maszyn Rolniczych. Ponadto, był członkiem i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, pełnił funkcję redaktora działu czasopisma Maszyny i Ciągniki Rolnicze, uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów ds. Techniki Rolniczej MEN, Zespołu Filmu Naukowego KTR PAN.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został wyróżniony 2. nagrodami ministra, 17. nagrodami JM Rektora SGGW. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji”, dyplomem ZG SITR, Złotą Odznaką Honorową SITR oraz pośmiertnie Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 18.08.2006 roku.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -