Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)

Dr hab. inż. Stefan Piotrowski urodził się 15 maja 1936 r. w Krynicy w woj. białostockim. W roku 1953 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim. W roku 1955 podjął studia na Wydziale Maszyn i Urządzeń Rolniczych Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1961 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa SGGW w Warszawie na stanowisku asystenta. W roku 1966 przedstawił rozprawę doktorską pt. „Granice stosowalności wskaźnika mechanizacji rolnictwa przy ocenie procesów technologicznych typowych prac rolniczych” i w wyniku jej publicznej obrony uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W tym samym roku został mianowany na stano­wisko adiunkta. W roku 1990 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Metoda określania wpływu parametrów technicznych i warunków pracy na wskaźniki eksploatacyjne agregatów transportowych” i dorobku naukowego odbyło się kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. W wyniku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej.

W bogatej działalności naukowo-badawczej dr. hab. inż. S. Piotrowskiego należy wyróżnić przede wszystkim dwa zasadnicze obszary zagadnień, którym poświęcił znaczną część swego życia.

Jeden obszar, to prace badawcze dotyczące organizacji technicznej obsługi rolnictwa. Uzyskane wyniki były na bieżąco wykorzystywane przy planowaniu modernizacji systemu technicznej obsługi rolnictwa w naszym kraju. Drugi podstawowy obszar zainteresowań stanowiły prace badawcze z zakresu użytkowania agregatów rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem transportu rolniczego.

W wyniku prowadzonych prac naukowo-badawczych opublikował kilkadziesiąt artykułów. Na dorobek naukowy dr. hab. inż. S. Piotrowskiego składają się również: podręcznik dla technikum mechanizacji rolnictwa, skrypty akademickie z mechanizacji i eksploatacji rolnictwa oraz liczne prace nie publikowane. Na szczególne podkreślenie zasługują prace naukowe wykonane na potrzeby Zespołu Ekspertów Mechanizacji Rolnictwa ECE w Genewie.

W ramach działalności dydaktycznej prowadził początkowo ćwiczenia, a następnie wykłady z mechanizacji rolnictwa oraz eksploatacji sprzętu rolniczego na Wydziałach Rolniczym i Techniki Rolniczej i Leśnej, w punktach konsultacyjnych w Teresinie, Poświętnem, Szepietowie, Widzewie oraz na studiach podyplomowych. Pod jego kierunkiem zostało wykonanych kilkadziesiąt prac magisterskich.

Dr hab. inż. S. Piotrowski pełnił wiele różnych funkcji. Między innymi w latach 1985-1989 był kierownikiem Studium Podyplomowego Mechanizacji Rolnictwa (z elementami organizacji i zarządzania), od 1988 r. kierował Zakładem Użytkowania Maszyn Rolniczych, w latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej.

Dr hab. inż. S. Piotrowski aktywnie uczestniczył w pracach organizacji społecznych i zawodowych, za co został wyróżniony srebrną i złotą Odznaką Honorową NOT, srebrną Odznaką Honorową ZMW, odznaką .Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”, Medalem 40-lecia PRL, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną czterokrotnie został wyróżniony Indywidualną Nagrodą Rektora SGGW, Złotym Krzyżem Zasługi oraz srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

dr hab. inż. Stefan Piotrowski, po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł w dniu 18 czerwca 1994 roku.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -