Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Zasady rozliczenia semestru i uzyskanie wpisu na semestr następny

Rozliczenie semestru dokonywane jest na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej. Protokoły wypełnia, zatwierdza i przesyła do Dziekanatu wykładowca odpowiedzialny za przedmiot. Rejestracja semestru następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia sesji poprawkowej sesji zaliczeniowej.

§ 22 ust. 1 regulaminu studiów SGGW

Student, który nie uzyskał określonej w programie dla danego okresu studiów wymaganej liczby punktów ECTS lub nie uzyskał  zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego może – na swój pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej – uzyskać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:

  1. 10 punktów ECTS dla studentów I roku.
  2. 12 punktów ECTS dla studentów kolejnych lat

§ 22 ust. 3 regulaminu studiów SGGW

Jeśli deficyt określony w ust. 1 jest wyższy, student może wnioskować o powtarzanie semestru, przy czym nie dotyczy to semestru pierwszego. Pisemny wniosek w tej sprawie student składa w ciągu 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji zaliczeniowej.

Nie złożenie wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 1 i 2  traktowane jest jako rezygnacja ze studiów i Dziekan skreśla z listy studentów.

Dziekan może, wyjątkowo, wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu poza sesją, w okresie 2 tygodni od jej zakończenia, wyłącznie na wniosek studenta (złożony po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej) esresla z listy studentów.ja ze studiów.  oraz po zasięgnięciu opinii odpowiedzialnej za przedmiot, w przypadku ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych mających miejsce w trakcie (nie przed czy po) sesji poprawkowej. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej (§ 19 ust. 8 regulaminu studiów SGGW).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -