Jubileusze i nagrody / Konferencje

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków. Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza

18 września 2014r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyła się Konferencja naukowa “Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków” zorganizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza.

W konferencji  i jubileuszu wzięło udział liczne grono naukowców i przyjaciół Profesora, co było wyrazem szacunku środowiska naukowego dla dokonań Jubilata. Obecne były władze uczelni, administracji SGGW, władze i pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji, przedstawiciele uniwersytetów przyrodniczych i instytutów badawczych. Przybyli również przedstawiciele ośrodków kulturowych, samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw z którymi Profesor aktywnie współpracował oraz rodzina i przyjaciele.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW, serdecznie witając przybyłych gości. Powiedział, że Jubileusz jest okazją do podkreślenia zasług Profesora Waszkiewicza, który przyczynił się m.in. do rozbudowy i unowocześnienia Wydziału. Powiedział m.in.:

…Okres Pana działalności zawodowej był dla naszego Wydziału okresem wyjątkowo szybkiego i znaczącego rozwoju. Pozostawia Pan po sobie wspaniały mini kampus, którego jest Pan jednocześnie architektem i budowniczym. Swoimi osiągnięciami naukowymi wzbogacił Pan wiedzę w zakresie inżynierii rolniczej czego dowodem są liczne publikacje. Szczególnie serdecznie dziękuje Panu za wykształcenie licznego grona studentów i pracowników naukowych.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecna pozycja Wydziału Inżynierii Produkcji w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza oraz warunki w jakich dziś pracujemy są w ogromnym stopniu zasługą Pana Profesora…”

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. inż. Alojzego Szymańskiego miało szczególny charakter, ponieważ obecny Rektor SGGW jak i Jubilat pochodzą z tych samych rejonów – z Podlasia. Magnificencja nawiązał do wieloletniej współpracy z Profesorem Waszkiewiczem, podkreślając ogromne zaangażowanie i upór Jubilata w dążeniu do poprawy warunków lokalowych Wydziału. Podkreślił także ogromny wkład Profesora w rozwój dyscypliny inżynieria rolnicza oraz wyjątkowe starania o rozwój kadry naukowej Wydziału. Zwrócił uwagę, że pomimo dużego zaangażowania w pracę dla Uczelni i Wydziału, Profesor Waszkiewicz znajdował także czas na działalność społeczną w organizacjach kulturalnych i samorządowych.

Sylwetkę prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza przedstawił słuchaczom prof. dr hab. inż. Stanisław Gach. Omówił przebieg kariery zawodowej, działalność dydaktyczną i organizacyjną zarówno w Uczelni jak i poza nią. Zaakcentował, że dokonania Profesora Waszkiewicza znalazły odzwierciedlenie w wielu nagrodach i odznaczeniach, a także w zaufaniu pracowników, doktorantów i dyplomantów, którzy znajdowali u Profesora wsparcie i życzliwość.

W części plenarnej wygłoszone zostały referaty:

  • Historia rozwoju krakowskiego ośrodka inżynierii rolniczej – Rudolf Michałek, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
  • Inżynieria rolnicza a środowisko przyrodnicze w badaniach ośrodka wrocławskiego – Józef Szlachta, Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • O znaczeniu badań z zakresu agrofizyki dla rozwoju inżynierii rolniczej – Zbigniew Ślipek, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Nasze 15 lat – Adam J. Lipski, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wkład Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w rozwój kadry naukowej inżynierii rolniczej w Polsce – Andrzej Marczuk, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Doskonalenie technik i technologii rolniczych i leśnych – Aleksander Lisowski, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obchody Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza zakończone zostały uroczystą kolacją i wspaniałym jubileuszowym tortem.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -