Materiały promocyjne / Ogłoszenia dla studentów

Konkurs na projekt graficzny materiałów reklamowych Wydziału

Komisja ds. Promocji Wydziału ogłasza konkurs na projekt graficzny ulotki, plakatu i banera reklamowego Wydziału Inżynierii Produkcji.

Warunki uczestnictwa

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się oficjalnym materiałem reklamowym Wydziału.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy student, doktorant i pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 4. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów

Wymagania projektu

 1. Projekt ulotki/plakatu/banera wykonany techniką grafiki komputerowej
 2. Projekt graficzny ulotki/plakatu/banera powinien zawierać grafikę, logo i nazwę wydziału, kod QR, adres www (mile widziane będzie również hasło i treść zachęcające do zapoznania się ofertą edukacyjną Wydziału). Powinien uwzględniać nowoczesną stylistykę i charakter kierunków studiów prowadzonych na Wydziale
 3. Projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do stworzenia materiałów reklamowych
 4. Wymiary projektów – ulotka: wys. 210 mm, szer. 99 mm, druk dwustronny; plakat: format A2, jednostronny, baner 1: wys. 100 cm szer. 400 cm; baner 2: wys. 135 cm, szer. 265 cm.
 5. Składane prace przyjmowane będą w formie papierowej lub elektronicznej (plik graficzny jpg, gif, tiff, psd)
 6. Projekt należy wysłać na adres poczty e-mail: adam_struzyk@sggw.pl  lub składać osobiście w pokoju 110, budynek 18 u dr inż. Adama Strużyka w terminie do 30 października 2014r. Do projektu należy dołączyć informację o autorze – imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej.

Ocena projektów

 1. Każdy projekt – ulotka, plakat, baner – będą poddane niezależnej ocenie
 2. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z członków Komisji ds. Promocji Wydziału
 3. Projekty plakatu oceniany będą pod względem estetycznym oraz użytkowym. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna, niepodważalna i nie przysługuje od nich odwołanie.

Warunki ogólne

 1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i  przyjęciem warunków konkursu oraz oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 4. Zwycięski projekt ulotki/plakatu/banera stanie się własnością Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Jest to jednoznaczne, z przejęciem wszelkich praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb, bez możliwości
  jakiegokolwiek prawa do autorstwa ze strony pomysłodawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Wybrany projekt zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego zasad w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -