Seminaria

VII Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

23 października 2014 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbyło się VII Sympozjum Doktorantów „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu” zorganizowane przez Samorząd Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW oraz Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Czynny udział w tym wydarzeniu naukowym wzięli uczestnicy studiów doktoranckich naszego Wydziału, innych Wydziałów SGGW  oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. W roku bieżącym gościliśmy również doktorantkę z National University of Life & Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie – Liliia Martyniuk

Celem Sympozjum było przedstawienie zagadnień objętych obszarem nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – interesującego zagadnienia naukowego, studiowanego przez doktoranta fragment badań własnych czy też spostrzeżeń.

Wygłoszone referaty:

 • Metoda zastępczej sieci cieplnej – Joanna Aleksiejuk
 • Badanie podstawowych właściwości biomasy – Weronika Bazylak
 • Ocena występowania grzybów termoopornych n. Fischeri w glebie pod uprawą truskawek z okolic województwa lubelskiego – Nina Bilińska-Wielgus
 • Wpływ dodatków pochodzenia biologicznego na emisyjność silnika wysokoprężnego – Katarzyna Botwińska
 • Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne – Piotr Bulak
 • Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej do badania degradacji polisacharydów roslinnej ściany komórkowej na przykładzie owocu pomidora – Monika Chylińska
 • Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej  z trawą i ugorowanej – zawartość węgla organicznego – Marta Cybulak
 • Aglomeracja ciśnieniowa biomasy z dodatkiem lepiszczy – Magdalena Dąbrowska-Salwin
 • Transport wody w glebie – modelowanie z wykorzystaniem numerycznej implementacji równania Richardsa – Bartłomiej Gackiewicz
 • Cykl życia oraz efekty środowiskowe systemów energetyki słonecznej – Jacek Gembicki
 • Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń w reaktorze typu SBR – Katarzyna Jaromin-Gleń
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze odnawialnych źródeł energii – potrzeba, czy konieczność? – Natalia Kamińska
 • Zastosowanie perhydrolu a wielkość cząstek zawiesin glebowych wyznaczona metodą DLS – Magdalena Koczańska
 • Wpływ stresu suszy na tempo fotosyntezy – Katarzyna Kondracka
 • Analiza zużycia energii elektrycznej w wyniku prowadzonych akcji proekologicznych – Krzysztof Kosiorek
 • Pulpa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jako niekonwencjonalny nawóz – Anna Kot
 • Zmiany sztywności ściany komórkowej w czasie dojrzewania i przechowywania owoców obserwowane za pomocą AFM – Arkadiusz Kozioł
 • Porównanie właściwości substratów stosowanych w procesie metanogenezy – Jan Kuna
 • Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu – Ewa Kwietniewska
 • Wpływ ultradźwiękowej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na efektywność procesu fermentacji metanowej – Justyna Lalak
 • Wpływ parametrów technicznych i rodzajów elementów roboczych na ich obciążenie energetyczne – Daniel Lauryn
 • Zmiany zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej liści jęczmienia pod wpływem stresu suszy – Małgorzata Łukowska
 • Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych – Liliia Martyniuk
 • Charakterystyka chemiczna i reologiczna matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych wzbogaconej dwuwartościowymi jonami metali – Joanna Mierczyńska
 • Skład chemiczny kiszonki z sorgo uwarunkowany nawożeniem azotowym i jego ocena pod kątem produkcji biogazu – Marta Oleszek
 • Techniki molekularne w detekcji grzybów termoopornych z gatunku talaromyces flavus – Jacek Panek
 • Modelowanie wilgotności gleby z użyciem modelu fizycznego hydrus-d1 – Tomasz Pastuszka
 • Pomiary parametrów elektrycznych miodu akacjowego metodą spektroskopii impedancyjnej – Bartosz Paszkowski
 • Wpływ ultradźwięków i mikrofali na profil kwasów tłuszczowych mikroglonów z gatunku chlorella protothecoides – Agata Piasecka
 • System monitorowania stanu upraw rolnych z wykorzystaniem lekkich bezzałogowych statków powietrznych – UAV – Rafał Plewa
 • Zakwaszenie gleb barierą dla wzrostu i plonowania roślin – Joanna Siecińska
 • Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w badaniach agrofizycznych – Anna Siedliska
 • Pompa ciepła powietrze – woda w warunkach polskich w świetle dyrektywy UE – Piotr Skowroński
 • Zmiany cec w korzeniach wybranych roślin determinowane toksycznością kadmu – Justyna Szerement
 • Ultradźwięki jako narzędzie do wspomagania procesu suszenia – Magdalena Śledź
 • Metan w przyrodzie – odkryta karta czy gaz-zagadka? – Anna Walkiewicz
 • Koń małopolski – spadkobierca tradycji hodowlanych i historii Polaków – Izabela Wierzchowska
 • Przewodność elektryczna jako narzędzie do oceny efektywności elektroporacji tkanki roślinnej – Artur Wiktor
 • Wpływ obróbki wstępnej nasion rzepaku na proces wytłaczania i właściwości uzyskanych produktów – Paulina Zdanowska
 • Wpływ parametrów technicznych na ich obciążenie energetyczne oraz efektywność pracy, na przykładzie zespołu zgarniacza kamieni – Jarosław Margielski
 • Wpływ właściwości substratów oraz wybranych parametrów technologicznych na cechy biokompozytów z odpadów rolno-spożywczych – Iwona Florczak
 • Przegrzew – problem eksploatacyjny w słonecznych instalacjach grzewczych – Marcin Tulej
Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu. Materiały konferencyjne VII Sympozjum Doktorantów. Warszawa, 23 października 2014r. (872.1 KiB, 3018 downloads)

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -